JESAJA 26
AFR53

JESAJA 26

26
Die regverdiging van die Here.
1 # Jes. 2:11 IN dié dag sal hierdie lied gesing word in die land Juda: 'n Sterk stad het ons; #Jes. 60:18God stel heil tot mure en skanse.
2 # Ps. 118:19 Maak oop die poorte, dat die regverdige nasie kan ingaan wat die trou bewaar!
3U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U.
4Vertrou op die Here #Jes. 45:17vir ewig, want in die Here Here is 'n ewige rots.
5Want #Jes. 25:12Hy het die bewoners van die hoogte neergewerp, die steil vesting; Hy het dit afgegooi, afgegooi tot by die grond, dit laat kom tot in die stof.
6Die voet vertrap dit, die voete van die ellendige, die voetstappe van die armes.
7Die pad van die regverdige is gelyk; #Ps. 27:11U maak die spoor van die regverdige gelyk.
8Ook in #Jes. 64:5die weg van u oordele het ons U verwag, o Here! #Neh. 1:11Tot u Naam en tot u gedenknaam gaan die begeerte van ons siel uit.
9Met my siel begeer ek U #Ps. 77:3in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.
10Word #Pred. 8:12aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie; wat onreg is, #Ps. 143:10doen hy in 'n land van reg, en hy sien die hoogheid van die Here nie.
11 Here, is u hand opgehef, hulle sien dit nie; maar hulle sal dit sien en beskaamd staan; die ywer vir die volk, ook die vuur teen u teëstanders sal hulle verteer.
12 Here, U sal vir ons vrede beskik, want #I Kor. 15:10U het ook al ons werk vir ons volbring.
13 Here, onse God, #II Kron. 12:8ander here buiten U het oor ons geheers, maar #II Kon. 18:4-6deur U alleen prys ons ú Naam.
14Dooie mense herlewe nie, skimme staan nie op nie; daarom het U hulle besoek en verdelg en #Pred. 9:5alle gedagtenis aan hulle laat vergaan.
15 # Jes. 9:3 U het, o Here, die nasie vermeerder; U het die nasie vermeerder, Uself verheerlik; U het al die grense van die land uitgebrei.
16 Here, #Hos. 5:15in benoudheid het hulle U gesoek; hulle het stille gebede uitgegiet toe u tugtiging hulle getref het.
17 # Jes. 13:8 Soos 'n bevrugte vrou wat naby die tyd kom dat sy moet baar, inmekaar krimp, skreeu in haar weë, so was ons vanweë u aangesig, o Here!
18 # Jes. 33:11 Ons was swanger, het weë gehad — dit was asof ons wind gebaar het; ons het die land geen redding aangebring nie, en daar is geen wêreldbewoners gebore nie.
19 # Dan. 12:2; Efés. 5:14 U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon! Want u dou is 'n dou van die lig, en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk.
20Kom, my volk, #Mt. 6:6gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir 'n klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan.
21 # Miga 1:3; Judas 14 Want kyk, die Here sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek; en die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is, en die wat op hom gedood is, nie langer toedek nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953