KOLOSSENSE 4
AFR53

KOLOSSENSE 4

4
1 # Efés. 6:9 BETOON reg en billikheid, here, aan julle diensknegte, omdat julle weet dat julle ook 'n Here in die hemele het.
Vermaning om te bid en wysheid te betrag.
2 # Tot vers 4: Efés. 6:18-20 VOLHARD #Lk. 18:1in die gebed en waak daarin #I Thes. 5:18met danksegging;
3en #Efés. 6:19; I Thes. 5:25; II Thes. 3:1bid tegelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van #I Kor. 4:1; Efés. 3:4; Kol. 1:26die verborgenheid van Christus, #Efés. 6:20waarvoor ek ook in boeie is,
4dat ek dit openbaar kan maak soos ek dit behoort te spreek.
5Wandel in wysheid teenoor #Mk. 4:11die wat buite is, en #Efés. 5:16koop die tyd uit.
6Laat julle woord altyd #Kol. 3:16aangenaam wees, #Mk. 9:50met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord.
Sending van Tíchikus en Onésimus. Groete.
7 # Tot vers 9: Efés. 6:21 ens. AL my omstandighede sal Tíchikus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienskneg in die Here, julle bekend maak.
8Ek het hom na julle gestuur juis hiervoor, om julle toestande te leer ken en julle harte te vertroos,
9saam met #Filém. 10Onésimus, die getroue en geliefde broeder wat van julle mense is. Hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval.
10Aristárchus, my medegevangene, groet julle; en #Hand. 12:12Markus, #Hand. 15:37 ens.die neef van Bárnabas, oor wie julle bevele ontvang het — as hy by julle kom, ontvang hom —
11ook Jesus wat Justus genoem word, #Gal. 2:12manne wat uit die besnydenis is. Hulle alleen is my medewerkers vir die koninkryk van God en hulle was 'n troos vir my.
12 # Kol. 1:7 Épafras wat een van julle is, 'n dienskneg van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God.
13Want ek getuig van hom dat hy 'n groot ywer het vir julle en vir die wat in #Kol. 2:1Laodicéa en die wat in Hiërápolis is.
14Die geneesheer #Hand. 16:10 ens.; 20:5 – 28:16; II Tim. 4:11; Filém. 24Lukas, die geliefde, en #II Tim. 4:10; Filém. 24Demas groet julle.
15Groet die broeders in Laodicéa en Nimfas en #Rom. 16:5die gemeente wat in sy huis is.
16En wanneer hierdie brief #I Thes. 5:27by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van die Laodicense gelees word en dat julle ook dié uit Laodicéa lees.
17En sê aan #Filém. 2Archíppus: Gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul.
18 # I Kor. 16:21 Die groete van Paulus, met my eie hand. Dink aan my #Filip. 1:7boeie. #II Tim. 4:22Die genade sy met julle! Amen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953