I PETRUS 3
AFR53

I PETRUS 3

3
Pligte van vroue en mans.
1NET so #Efés. 5:22moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook #Gal. 1:13deur die wandel van die vroue #I Kor. 7:16sonder woorde gewin kan word
2as hulle jul reine, godvresende #Gal. 1:13wandel aanskou het.
3Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: #I Tim. 2:9haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie,
4maar #Rom. 7:22die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.
5Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulleself versier, en #Efés. 5:22hulle was aan hul eie mans onderdanig,
6soos Sara gehoorsaam was aan Abraham en #Gén. 18:12hom heer genoem het; wie se kinders julle geword het as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie.
7Net so moet #Efés. 5:25julle, manne, #I Kor. 7:3verstandig met hulle saamlewe en aan #I Thes. 4:4die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is — #I Kor. 7:5sodat julle gebede nie verhinder mag word nie.
Broederliefde, geduld, verdrukking.
8EN eindelik, wees almal #Rom. 12:16eensgesind, medelydend, vol broederliefde en #Efés. 4:32; Kol. 3:12ontferming, vriendelik.
9 # Mt. 5:39 Vergeld geen kwaad met kwaad of #I Petr. 2:23skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar #Mt. 5:44; Rom. 12:14seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.
10Want #Ps. 34:13 ens.wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie.
11Hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is; hy moet vrede soek en dit najaag.
12Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners.
13En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie?
14Maar #I Petr. 2:19,20as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, #Mt. 5:10 ens.salig is julle. En #Jes. 8:12,13vrees hulle glad nie, en #Joh. 14:1,27wees nie ontsteld nie.
15Maar #Mt. 6:9heilig die Here God in julle harte en #Kol. 4:6wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met #II Tim. 2:25sagmoedigheid en vrees;
16met #Vers 21behoud van 'n goeie gewete, #I Petr. 2:12sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, húlle beskaam mag word wat julle goeie #Vers 1lewenswandel in Christus #Mt. 5:44belaster.
17Want dit is beter, as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen as wanneer julle kwaad doen.
18Want Christus het ook #Hebr. 9:26,28eenmaal #I Petr. 2:21vir die sondes gely, Hy #I Petr. 2:24die Regverdige vir die onregverdiges, #Efés. 2:18om ons tot God te bring — Hy wat wel gedood is na #Kol. 1:22die vlees, maar #Rom. 8:11lewend gemaak #I Tim. 3:16deur die Gees;
19in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir #Hand. 2:27,31; Efés. 4:9die geeste in die gevangenis,
20wat eertyds ongehoorsaam was #Gén. 6:3,5,13,14; Mt. 24:37 ens.toe die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, #Hebr. 11:7onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is;
21waarvan #Hebr. 9:24die teëbeeld, #Efés. 5:26die doop, ons nou ook #Tit. 3:5red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om #Vers 16'n goeie gewete — #I Petr. 1:3deur die opstanding van Jesus Christus
22wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en #I Kor. 15:24; Efés. 1:21magte en kragte #Mt. 28:18aan Hom onderwerp is.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953