Genesis 14
ABA
14
Vier konings kom oorlog maak
1In daardie tyd was daar vier konings wat oorlog kom maak het. Hulle was koning Amrafel van Sinar, koning Arjok van Ellasar, koning Kedorlaomer van Elam en koning Tidal van Gojim. 2Hulle het oorlog gemaak teen koning Bera van Sodom, koning Birsa van Gomorra, koning Sinab van Adma, koning Semeber van Sebojim en die koning van Bela. Bela se ander naam was Soar.
3Hierdie vyf konings het mekaar gehelp en hulle het 'n #14:3 ooreenkoms: Wanneer mense 'n ooreenkoms maak, dan belowe hulle om mekaar te help of om reg te doen aan mekaar sodat daar vrede tussen hulle sal wees, of hulle belowe om iets vir mekaar te doenooreenkoms met mekaar gemaak. Hulle het bymekaargekom in die Siddim-vallei. Die Siddim-vallei se ander naam was die #14:3 Sout-see: Die Dooie SeeSout-see.
4Die vyf konings het koning Kedorlaomer gedien, hy het twaalf jaar lank oor hulle regeer. Maar in die dertiende jaar wou hulle hom nie meer dien nie. 5In die veertiende jaar het koning Kedorlaomer en die drie konings wat saam met hom was, gekom om oorlog teen die vyf ander konings te maak. Hulle het die Refaïete in Asterot-Karnajim oorwin, die Sussiete in Ham, die Emiete in die Kirjatajim-vallei, 6en die Goriete in die Seïr-berge tot by El-Paran langs die woestyn. 7Toe het koning Kedorlaomer en sy #14:7 bondgenote: Mense met wie iemand 'n *ooreenkoms gemaak het om hom te helpbondgenote omgedraai en by En-Mispat gekom. En-Mispat se ander naam was Kades. Hulle het die Amalekiete se hele land gevat, en hulle het ook die Amoriete oorwin wat in Gaseson-Tamar gewoon het.
8Die vyf konings van Sodom, Gomorra, Adma, Sebojim en Bela het toe in die Siddim-vallei bymekaargekom om oorlog te maak 9teen koning Kedorlaomer van Elam, koning Tidal van Gojim, koning Amrafel van Sinar, en koning Arjok van Ellasar. Daar was vier konings teen vyf konings. 10In die Siddim-vallei was daar gate in die grond, en daar het #14:10 teer: Teer is swart, taai en dik. Mense het dit uit die grond gekryteer uit die gate gekom. Die konings van Sodom en Gomorra het gevlug en hulle het in die gate geval. Die soldate wat oorgebly het, het na die berge gevlug. 11Die vier konings het al die goed en die kos van die mense van Sodom en Gomorra gevat en weggegaan. 12Hulle het ook vir Lot en al sy goed gevat en weggegaan. Lot was Abram se broer se seun. Hy het in daardie tyd in Sodom gewoon.
Abram oorwin die vier konings
13Een man wat gevang is, het losgekom. Hy het alles vir Abram die #14:13 Hebreër: 'n Ander naam vir “Israeliet.” Miskien beteken dit dat hy 'n *afstammeling is van Heber wat genoem word in Gen 11:16Hebreër gaan vertel. Abram het toe gewoon by die bome van Mamre, die Amoriet. Mamre en sy broers Eskol en Aner was Abram se #14:13 bondgenote: Mense met wie iemand 'n *ooreenkoms gemaak het om hom te helpbondgenote.
14Toe Abram hoor die vier konings het vir Lot gevang en weggevat, het hy vir 318 van sy #14:14 slaaf: 'n Slaaf is 'n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werkslawe wapens gegee. Hulle het die vier konings gevolg en gejaag tot by die stad Dan. 15Daar het Abram en sy manne die konings in die nag van verskillende kante aangeval en oorwin. Hulle het die konings gevolg en gejaag tot by die stad Goba, noord van Damaskus.
16Abram het al hulle goed teruggebring. Hy het ook sy broer se seun Lot en sy goed teruggebring, ook die vroue en die ander mense.
17Nadat Abram vir koning Kedorlaomer en die ander drie konings oorwin het, het hy teruggekom. Die koning van Sodom het hom kom ontmoet in die Sawe-vallei. Die vallei se ander naam was die Koning-vallei.
18Melgisedek, die koning van Salem, was 'n #14:18 priester: Iemand wat by die *tempel en die *altaar gewerk het. Hy moes werk met die *offers wat mense gebring hetpriester van die #14:18 Hoogste God: 'n Naam vir die Here. Dit beteken dat Hy belangriker is as almal en allesHoogste God. Hy het vir Abram brood en wyn gebring. 19Hy het Abram #14:19 seën: Wanneer mense ander mense seën, dan sê hulle dat die Here dit goed sal laat gaan met daardie mensegeseën en gesê:
“Abram, die Hoogste God
wat die hemel en die aarde
gemaak het, #14:19 seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hulleseën jou.
20Ek prys die Hoogste God,
want Hy het jou gehelp
om jou vyande te oorwin.”
Abram het toe vir Melgisedek een tiende gegee van alles wat hy teruggebring het.
21Die koning van Sodom het vir Abram gesê: “Gee vir my net die mense terug wat die vyand gevang het, en neem vir jou die goed.”
22Maar Abram het vir die koning van Sodom gesê: “Die Here, die Hoogste God, wat die hemel en die aarde gemaak het, is my #14:22 getuie: Iemand wat gesien en gehoor het wat gebeur het en wat kan vertel wat gebeur hetgetuie. 23Hy is my getuie dat ek niks van jou sal neem nie, nie 'n garingdraad of 'n skoenveter of enige iets anders nie. Ek wil nie hê jy moet later sê: ‘Ék het vir Abram ryk gemaak’ nie. 24Ek wil niks van jou goed hê nie, net die kos wat my slawe geëet het. Maar die manne wat saam met my gegaan het, Aner, Eskol en Mamre, húlle moet die goed kry wat hulle moet kry.”

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorBybel vir almal