Sâint Makyu 1:4

Sâint Makyu 1:4 GUE1863

Aram engèndrit Aminadab. Aminadab engèndrit Naasson. Naasson engèndrit Salmon.
GUE1863: L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863
Deel