Parenting by Design na Pang-Araw-Araw na Gabay

280 na Araw

Ang layunin ng debosyonal na ito ay upang makita kung ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan tungkol sa mga hamon ng pagiging isang magulang. Ang bawat araw ay mayroong taludtod ng Salita at pagsasabuhay nito para sa mga pagsubok at mga tagumpay ng pag-aakay ng pamilya tungo kay Cristo. Ang mga debosyonal ay nilikha ng Parenting by Design, isang ministeryong nakatuon sa pagtuturo sa mga magulang kung paano akayin ang kanilang mga anak gaya ng pag-akay ng Diyos sa Kaniyang mga anak.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Parenting by Design para sa pagbibigay ng kanilang pang araw-araw na debosyonal. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Parenting by Design, pumunta sa: www.parentingbydesign.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 25000 ang natapos basahin