Ang Ipinangako

5 Mga Araw

Ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo ay nang magkatawang-tao at manirahan sa atin si Jesus, ang Ilaw ng Sanlibutan. Ipinahayag ng mga anghel ang kanyang pagdating, may mga tulang naisulat, nagtakbuhan ang mga pastol, at si Maria ay umawit! Samahan ninyo kami sa limang araw na pag-aaral at pagkilala sa Kanyang liwanag—kung paano ito naging inspirasyon sa mga nakapaligid sa Kanya at ano ang epekto nito sa atin ngayon.

Tagapaglathala

 

Nais naming pasalamatan ang Lumo at OneHope sa pagbibigay ng planong ito. Para sa karagdagang impormasyon, pakibisita ang: https://www.lumoproject.com/

Tungkol sa Tagapaglathala