Sama-sama Nating Basahin ang Biblia (Setyembre)

Sama-sama Nating Basahin ang Biblia (Setyembre)

30 Araw

Ika-9 sa 12-bahaging serye, ang babasahing ito ay gagabay sa mga komunidad sa pagbabasa ng Biblia sa loob ng 365 na araw. Anyayahan ang iba na sumali sa tuwing magsisimula ka ng panibagong yugto sa bawat buwan. Ang seryeng ito ay magandang pakinggan gamit ang audio Bible—makinig nang wala pang 20 minuto bawat araw! Nakapaloob sa bawat bahagi ang mga kabanata mula sa mga Luma at Bagong Tipan, kabilang ang ilang Mga Awit. Tampok sa Bahagi 9 ang mga aklat ng Nehemias, Ester, Una at Ikalawang Timoteo, Joel, Amos, Obadias, Nahum, Habakkuk, Zefanias, Tito, Filemon, Santiago, Hagai, Zacarias, at Malakias.

Naglathala

Nais naming pasalamatan ang Life.Church sa pagbibigay ng planong ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang: www.life.church

Tungkol sa Naglathala

Higit sa 75000 ang natapos basahin