துதியின் அசாதாரண சக்தி: சங்கீதங்களிலிருந்து ஒரு 5 நாள் தியானம்

துதியின் அசாதாரண சக்தி: சங்கீதங்களிலிருந்து ஒரு 5 நாள் தியானம்

5 நாட்கள்

கவலை, பயம், தனிமை மற்றும் மனச்சோர்வு ஆகியவை கடந்த சில ஆண்டுகளாக கடுமையாக உயர்ந்துள்ளன. சங்கீதக்காரர்கள் இந்த உணர்ச்சிகளுக்கு அந்நியர்கள் அல்ல. இருப்பினும், அவர்கள் போற்றுவதற்கான அசாதாரண சக்தியைக் கட்டவிழ்த்துவிடக் கற்றுக்கொண்டனர். இந்த திட்டத்தின்மூலம் அமைதியாக இருப்பதற்கான ரகசியத்தை சங்கீதங்களிலிருந்து கண்டறியவும்.

பதிப்பாளர்

இந்த திட்டத்தை வழங்கிய மூடி பதிப்பகத்திற்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். மேலும் தகவலுக்கு, தயவுசெய்து செல்க: https://www.moodypublishers.com/the-extraordinary-power-of-praise/

பதிப்பாளர் பற்றி

75000-க்கு மேலான நிறைவுசெய்தல்கள்