பைபிள் மூலம் - செயல்கள் புத்தகம் கேட்க

35 நாட்கள்

அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் இங்கே தொடங்கி, கடவுளுடைய வார்த்தையைப் பற்றிக் கேட்கும்போது, குறுகிய பயணங்களில் "பைபிளால்" பயணம் செய்யுங்கள்

Publisher

இந்தத் திட்டத்தை வழங்குவதற்காக நாங்கள் பைபிளைத் துதிக்க விரும்புகிறோம். மேலும் தகவலுக்கு, செல்க: https://www.ttb.org

பதிப்பாளர் பற்றி