ஒலி அமைவு

ஆடியோ வேதாகமம்

கேளுங்கள் ஆதியாகமம் 2

0:00

0:00

முந்தைய அதிகாரம்அடுத்த அதிகாரம்

பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)

Tamil O.V. Bible - பரிசுத்த வேதாகமம் O.V.

App icon

வேதாகம செயலி உங்களுக்காக வாசிக்கட்டும்

நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தையைக் கேளுங்கள்!

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்