Romarbrevet 11
NUB
11
Har Gud övergett Israels folk?
1Så nu frågar jag: har då Gud stött bort sitt folk helt och hållet? Nej, inte alls! Jag är ju själv israelit, en ättling till Abraham och av Benjamins stam.
2Gud har inte stött bort dem som han en gång utsåg till sitt eget folk. Vet ni inte vad det står i Skriften om Elia? Han anklagade Israel inför Gud: 3”Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag är den ende som är kvar, och nu vill de döda mig också.”#11:3 Se 1 Kung 19:10,14. 4Men vad svarade Gud honom? ”Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen personer som aldrig har fallit ner och tillbett Baal.”#11:4 Baal var en kanaaneisk fruktbarhetsgud. Jfr 2 Mos 34:13-15. För citatet se 1 Kung 19:18. 5På samma sätt finns det nu i vår tid en rest som Gud i sin nåd har utvalt. 6Men om det var av nåd, då har det inget med gärningar att göra. Då skulle ju nåden inte vara nåd.
7Alltså, det som Israel sökte så ivrigt efter uppnådde de aldrig. Bara de utvalda gjorde det. De andra blev förstockade. 8Det står ju skrivet:
”Gud har låtit en sömnens anda drabba dem.
Ända till denna dag
har han hindrat deras ögon från att se
och deras öron från att höra.”#11:8 Se 5 Mos 29:4 och Jes 29:10.
9David säger:
”Låt deras bord bli en fälla för dem,
en snara och ett straff.
10Låt deras ögon drabbas av mörker, så att de inte ser,
och deras ryggar krökas för alltid.”#11:10 Se Ps 69:23-24.
Inympade grenar
11Så nu frågar jag igen: snubblade de för att falla? Nej, inte alls! Men på grund av deras fall har räddningen nått även andra folk, och nu är israeliterna avundsjuka på dem. 12Och om deras fall gav världen rikedom och om deras misslyckande resulterade i rikedom för andra folk, hur mycket större rikedom ska då inte deras fullhet#11:12 Kan kanske också tolkas som ”deras fulla antal”. ge!
13Nu talar jag till er hedningar: som hedningarnas apostel värdesätter jag min tjänst högt. 14Kanske kan jag få mitt eget folk att känna avund och rädda några av dem. 15Om det att de stöttes bort innebar att världen försonades, vad ska det då betyda att de blev mottagna igen, om inte liv för de döda! 16Om det första brödet är heligt, så är hela degen helig.#11:16 Jfr 4 Mos 15:17-21. Och om roten är helig är också grenarna heliga.
17Om några av grenarna har brutits av, och du, som är en gren från ett vilt olivträd, har blivit inympad bland de andra grenarna och får nu också del av saven som stiger upp ifrån trädets rot, 18ska du inte börja skryta bland grenarna. Gör du det ska du veta att det är roten som bär upp dig och inte tvärtom.
19Nu kanske du tänker: ”Men de där grenarna bröts ju av för att lämna plats åt mig.” 20Det är sant. Men de bröts av därför att de inte trodde, och du är där därför att du tror. Var inte högfärdig, utan frukta! 21Om Gud inte skonade de äkta grenarna, så kommer han inte heller att skona dig.
22Här ser du alltså Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig så länge du håller dig till hans godhet. I annat fall kommer du också att skäras bort. 23Och om de andra inte håller fast vid sin otro kommer de att inympas tillbaka, för Gud har makt att göra det. 24Om du skars av från ett, av naturen vilt olivträd, och mot naturens ordning ympades in på ett planterat olivträd, hur mycket lättare är det då inte att ympa in de äkta grenarna igen.
Israel ska räddas
25Syskon, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, så att ni inte tänker för höga tankar om er själva: En del av israeliterna är förstockade, och så kommer det att vara tills fullheten från de andra folken har kommit in. 26Sedan ska hela Israel bli räddat. Det står ju skrivet:
”Befriaren ska komma från Sion,
och han ska ta bort all ondska från Jakob.
27Och detta är det förbund jag ingår med dem:
jag ska ta bort deras synder.”#11:27 Se Jes 59:20-21. Den grekiska översättningen skiljer sig i vissa detaljer från den masoretiska texten i Gamla testamentet. Se även Jes 27:9.
28När det gäller evangeliet är de Guds fiender för er skull, men samtidigt är de utvalda och älskade för förfädernas skull. 29Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. 30Förut var ni olydiga mot Gud, men har nu fått förbarmande genom deras olydnad. 31Nu har de blivit olydiga, för att även de ska få barmhärtighet genom den barmhärtighet som ni får. 32Gud lät alla människor bli fångade i sin egen olydnad, för att han skulle kunna visa förbarmande mot alla.
Lovprisning
33Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud!
Vem kan någonsin förstå hans beslut och hans planer?
34”Vem känner till hur Herren tänker?
Vem kan ge honom råd?
35Vem kan ge något till Gud,
som han skulle behöva betala tillbaka?”#11:35 Se Jes 40:13 och Job 41:11.
36Allting kommer ju från honom, genom honom
och finns till för honom.
Hans är äran i all evighet. Amen.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.

Lär dig mer om nuBibeln