Användarvillkor

Senast ändrad: 25 maj 2018

Där YouVersion har försett dig med en översättning av den engelska versionen av sekretesspolicyn godkänner du att översättningen endast tillhandahålls för din bekvämlighet och att de engelska versionerna av sekretesspolicyn reglerar ditt förhållande till YouVersion. Om det finns motsägelse mellan vad den engelska versionen av sekretesspolicyn säger och vad en översättning säger, ska den engelska versionen ha företräde.


Godkännande av dessa villkor

Genom att använda bible.com, youversion.com och / eller YouVersion mobila applikationer Bible App, Bible App for Kids och Bible Lens (tillsammans, "YouVersion"), antingen som gäst eller registrerad användare, accepterar du och godkänna dessa villkor. Läs dessa Villkor samt Sekretesspolicy noggrant innan du börjar använda YouVersion. Om du inte håller med dessa Villkor eller Sekretesspolicy skall du inte starta eller använda YouVersion.

Ändringar av villkoren

YouVersion erbjuds av Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "vi" eller "oss"). Vi kan ändra och uppdatera dessa Villkor från tid till annan efter eget gottfinnande. Eventuella ändringar är effektiva när vi publicerar dem. Din fortsatta användning av YouVersion efter att vi har publicerat de ändrade villkoren innebär att du accepterar och godkänner ändringarna.

Ändringar i YouVersion

Även om vi hoppas att alltid erbjuda YouVersion och alla dess funktioner, förbehåller vi oss rätten att ändra eller upphöra med att erbjuda YouVersion eller någon del av eller funktionalitet av YouVersion utan förvarning. Vi kommer inte hållas ansvariga om av någon anledning alla eller någon del av YouVersion inte alltid är tillgänglig.

Information om dig och din åtkomst av YouVersion

All information som vi samlar på eller via YouVersion omfattas av vår Sekretesspolicy. Genom att använda YouVersion godkänner du alla åtgärder som vi har vidtagit med avseende på din information i enlighet med vår sekretesspolicy.

Tillåten och otillåten användning

Dessa Villkor tillåter dig att använda YouVersion i enlighet med dessa Villkor för antingen din personliga och icke-kommersiella användning eller för intern användning av din ideella organisation. Alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelats dig är reserverade av Life.Church. Du godkänner att du inte är tillåten och inte kommer att använda YouVersion enligt följande:

 • på något sätt som bryter mot alla federala, delstatliga, lokala eller internationell lag eller förordning;
 • i syfte att exploatera, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll och begära personligt identifierbar information eller annat;
 • att efterlikna eller försöka efterlikna något företag eller person, inklusive Life.Church eller annan YouVersion-användare;
 • att ägna sig åt något annat beteende som, vilket bestämts av oss, kan skada Life.Church eller användare av YouVersion eller utsätta dem för skadeståndsansvar;
 • på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra YouVersion eller störa andras användning av YouVersion;
 • använda någon robot, spindel, eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt YouVersion för något syfte, inklusive övervaka eller kopiera något av materialet på YouVersion;
 • att införa virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt;
 • att försöka få obehörig åtkomst till, mixtra med, skada eller störa delar av YouVersion eller någon server, dator eller databas som är ansluten till YouVersion;
 • att attackera YouVersion via en DOS attack (denial of service) eller en DDOS (distribuerad denial-of-service) attack; och
 • annat sätt försöka störa driften av YouVersion.

Du godkänner också att du inte kommer skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som, vilket bestäms av Life.Churchs gottfinnande:

 • innehåller material som är förolämpande, obscent, oanständigt, oförskämt, stötande, trakasserande, våldsamt, hatfullt, uppviglande eller på annat sätt anstötligt;
 • främjar sexuellt eller pornografiskt material, våld eller diskriminering på någon grund, bland annat baserat på ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;
 • gör intrång i patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt eller andra immateriella eller andra rättigheter för någon annan person;
 • bryter mot juridiska rättigheter (inklusive rättigheter till publicitet och integritet) av andra eller innehålla något material som kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt gällande lagar eller förordningar; eller
 • främjar någon olaglig aktivitet, eller förespråkar, främjar eller bistår någon olaglig handling;
 • involverar kommersiell verksamhet eller försäljning, såsom tävlingar, utlottningar och andra säljfrämjande åtgärder, byteshandel eller reklam; och
 • ger intrycket att materialet härstammar från eller är godkänt av Life.Church eller någon annan person eller enhet, om så inte är fallet.

Bidrag från användare

YouVersion innehåller interaktiva funktioner som tillåter användare att posta, skicka, publicera, visa eller överföra till andra användare eller andra personer innehåll eller material (kollektivt, ”Användarbidrag”) på eller via YouVersion.

Men vi åtar oss inte att granska Användarbidrag eller annat material innan den publiceras på eller via YouVersion, och kan inte garantera snabb borttagning av stötande material när den har publicerats. Därför har vi inget ansvar för någon handling eller passivitet avseende överföringar, kommunikation eller innehåll som tillhandahålls av någon användare eller tredje part.

Alla Användarbidrag måste följa dessa villkor. Genom att tillhandahålla Användarbidrag på eller via YouVersion, ger du oss och våra tjänsteleverantörer, och alla våra respektive licensierare, efterträdare och överlåtare, rätten att använda, reproducera, ändra, utföra, visa, distribuera och på annat sätt avslöja för tredje part något sådant material för att kunna erbjuda YouVersion-funktionaliteten du begär eller på annat sätt använder. Du representerar och garanterar att du äger eller kontrollerar alla rättigheter för och till dessa Användarbidrag, och har rätt att bevilja denna licens och att alla dina Användarbidrag följer och kommer att följa dessa villkor. Vi är inte skyldiga eller ansvariga för någon tredje part, för innehållet eller sanningshalten i de Användarbidrag som har lagts upp av dig eller någon annan användare av YouVersion.

Kontosäkerhet

YouVersion tillåter användare att skapa ett konto ("Medlemmar") som kräver att du tillhandahåller viss information till YouVersion. Du godkänner att all information du tillhandahåller för att bli medlem och registrera dig med YouVersion, inklusive, men inte begränsad till, information som tillhandahålls genom användning av interaktiva funktioner på YouVersion, regleras av vår Sekretesspolicyoch du samtycker till alla åtgärder vi tar med hänsyn till din information i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Om du väljer, eller förses med, ett användarnamn, lösenord eller liknande information som en del av våra säkerhetsprocedurer, godkänner du att behandla sådan information konfidentiellt och samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig åtkomst till eller användning av ditt användarnamn eller lösenord eller annat brott mot säkerheten. Vi har rätt att när som helst avaktivera användarnamn, lösenord eller annan identifierare, oavsett om den har valts av dig eller tillhandahållits av oss, om du, enligt vår uppfattning, har överträtt någon bestämmelse i dessa Villkor.

Övervakning och efterlevnad. Regelefterlevnad; Uppsägning

Du godkänner att vi har rätt att:

 • vidta alla former av åtgärder med avseende på användare, Medlemskonto eller Användarbidrag som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga efter eget gottfinnande, om vi anser att det bryter mot dessa Villkor, kränkning av tredje parts rättigheter, ett hot mot andras personliga säkerhet, eller är ett hot eller ger ansvarighet eller skadar den goodwill som är associerad med YouVersion eller Life.Church;
 • vidta lämpliga åtgärder, inklusive att utan begränsning, hänvisa till brottsbekämpning och avslöjande av din information, för all olaglig eller obehörig användning av YouVersion; och
 • avsluta eller stänga av din åtkomst till hela eller delar av YouVersion, för någon eller ingen anledning, inklusive, men inte begränsat av, eventuella brott mot dessa villkor.

Utan att begränsa det ovanstående har vi rätt att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär av eller leder oss till att avslöja identiteten eller annan information från någon som skickar material på eller via YouVersion. DU AVSTÅR FRÅN OCH HÅLLER SKADELÖSA LIFE.CHURH OCH DESS LICENSER OCH TJÄNSTSÄTTARE OCH ALLA DESSA MEDARBETARE, TJÄNSTEMÄN OCH DIREKTÖRER, FRÅN ALLA ANSPRÅK SOM HÄRÖR FRÅN DE ÅTGÄRDER SOM VIDTAS AV NÅGON AV DE OVANNÄMNDA PARTERNA, UNDER ELLER SOM ETT RESULTAT AV JURIDISKA UTREDNINGAR OCH EVENTUELLA ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS TILL FÖLJD AV UTREDNINGAR AV ANTINGEN LIFE.CHURCH ELLER BROTTSBEKÄMPANDE MYNDIGHET.

Ditt förtroende för information och översättningar

Den information som presenteras på eller via YouVersion görs tillgänglig endast för allmän information. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten eller användbarheten av denna information. Någon tillit som du placerar till sådan information är helt på egen risk. Dessutom, även om vi strävar efter att tillhandahålla informationen på YouVersion på olika språk, översättningar till andra språk än engelska av innehåll i YouVersion som tillhandahålls oss av andra parter och vi representerar inte eller garanterar riktigheten av de översättningarna. Vi frånsäger oss allt ansvar och ansvarighet, som härrör från tillit till sådant material, från dig eller någon annan besökare på YouVersion eller genom någon som får ta del av något av dess innehåll.

Immateriella rättigheter

YouVersion och dess innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive men inte begränsat till all information, programvara, text, bildskärmar, video, ljud och design, urval och arrangemang av samma) ägs av Life.Church, dess licensgivare eller andra leverantörer av sådant material och är skyddade av USA:s och internationell upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet och annan immateriell äganderätt eller patenträtt.

Logotyper och design

Namnet YouVersion, namnet Life.Church och logotyp, med alla relaterade namn, logotyper, produkt- och servicenamn, mönster och slogans är varumärken och/eller upphovsrätt tillhörande Life.Church. Du får inte använda dessa varumärken och upphovsrättsskyddat material utan skriftligt tillstånd av Life.Church. Alla andra namn, logotyper, produkt- och servicenamn, mönster och slogans på YouVersion är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Överträdelse av Immateriell äganderätt

Om du anser att något YouVersion-innehåll, inklusive användarbidrag, bryter mot dina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, skicka meddelandet om upphovsrättsintrång till legal@life.church. Var vänligen medveten om att det är Life.Church policy att avsluta användarkonton för upprepade överträdelser.

Tredje parts länkar och tjänster

YouVersion kan innehålla innehåll som tillhandahålls av tredje part. Om YouVersion innehåller länkar till andra webbplatser och popup-fönster och liknande resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar och resurser endast för din bekvämlighet. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser, och tar inget ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av din användning av dem. Om du bestämmer dig för att komma åt någon av de tredjepartswebbplatser som är länkade från YouVersion, gör du det helt på egen risk och i enlighet med användarvillkoren för sådana webbplatser. Alla uttalanden och / eller åsikter som uttrycks i dessa material och alla artiklar och svar på frågor och annat innehåll, annat än innehållet som tillhandahålls av Life.Church, är enbart de åsikter och ansvar som den person eller enhet som tillhandahåller dessa material har. Dessa material speglar inte nödvändigtvis Life.Church åsikt. Vi är inte ansvariga, eller har någon ansvarighet för, mot dig eller någon tredje part för innehållet eller noggrannheten i material som tillhandahålls av någon tredje part.

Länkar från och till YouVersion och Social Media Funktioner

YouVersion kan tillhandahålla vissa funktioner som gör att du kan ansluta till eller länka till eller från sociala medier samt andra tredje parts webbplatser och applikationer och dela information och kommunikation till och från YouVersion och sådana tredjepartstjänster. Du får använda dessa funktioner endast som de tillhandahålls av oss enbart med avseende på innehållet som de visas med och i övrigt i enlighet med dessa Villkor och eventuella ytterligare villkor som vi tillhandahåller med avseende på sådana funktioner. Vi kan stänga av alla eller någon av dessa funktioner när som helst utan föregående meddelande efter eget gottfinnande.

Geografiska begränsningar

Life.Church, ägaren till YouVersion, är baserad i delstaten Oklahoma i USA. Vi gör inga påståenden om att YouVersion eller något av dess innehåll är tillgängligt eller lämpligt utanför USA. Tillgång till YouVersion kan vara olaglig för vissa personer eller i vissa länder. Om du kommer åt YouVersion från utanför USA gör du det på eget initiativ och ansvarar för att lokala lagar följs.

Friskrivning från garantier

DIN ANVÄNDNING AV YOUVERSION, DESS INNEHÅLL OCH NÅGON FUNKTIONALITET, TJÄNSTER ELLER OBJEKT SOM ERHÅLLITS GENOM YOUVERSION ÄR PÅ EGEN RISK, ALLT SOM TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM TILLGÄNGLIGT”, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. VARKEN LIFE.CHURCH ELLER NÅGON PERSON MED ANKNYTNING TILL LIFE.CHURCH GER NÅGON GARANTI ELLER REPRESENTATION AVSEENDE FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, KVALITET, NOGGRANNHET ELLER TILLGÅNG TILL YOUVERSION. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE, VARKEN LIFE.CHURCH ELLER PERSONER MED ANKNYTNING TILL LIFE.CHURCH REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR ATT YOUVERSION ELLER NÅGOT FUNKTIONELT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER ELLER ARTIKLAR SOM ERHÅLLITS GENOM YOUVERSION ÄR KORREKT, PÅLITLIGT, FELFRITT ELLER TILLGÄNGLIGT UTAN AVBROTT, ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS , ATT YOUVERSION ELLER SERVERN SOM GÖR DETTILLGÄNGLIGT ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, ELLER ATT YOUVERSION ELLER TJÄNSTER ELLER ARTIKLAR SOM ERHÅLLITS GENOM YOUVERSION UPPFYLLER DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR.

LIV. KYRKAN AVSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANNAT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL.

DET OVANSTÅENDE PÅVERKAR INTE EVENTUELLA GARANTIER SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Begränsning av ansvar

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER LIFE.CHURCH, DESS LICENSGIVARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER, ELLER NÅGON AV DESS ANSTÄLLD, OMBUD, TJÄNSTEMÄN ELLER STYRELSELEDAMÖTER, HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG, UNDER NÅGON LAGSTIFTNING, TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED, DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, YOUVERSION, NÅGRA WEBBPLATSER KOPPLADE TILL DEN, NÅGOT INNEHÅLL SOM ERBJUDS PÅ ELLER GENOM YOUVERSION ELLER ANDRA WEBBPLATSER, ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER OBJEKT SOM ERHÅLLITS GENOM YOUVERSION, INKLUSIVE DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, FÖLJDER AV ELLER STRAFFSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, PERSONSKADA, SMÄRTA OCH LIDANDE, KÄNSLOMÄSSIG STRESS, FÖRLUST AV INTÄKTER, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV JOBB ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV DATA, OCH ÄVEN ORSAKADE AV FÖRSEELSE (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKTSBROTT ELLER ANNAT, ÄVEN OM DET VARIT FÖRUTSEBART.

DET OVANSTÅENDE PÅVERKAR INTE ALLT ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, befria och hålla skadelösa: Life.Church, dess dotterbolag, licensgivare och tjänsteleverantörer, och dess och deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, entreprenörer, ombud, licensgivare, leverantörer, efterträdare, och avsäger dig från och mot eventuella fordringar, skulder , skador, domar, utmärkelser, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (inklusive rimliga advokatavgifter) som uppstår på grund av eller relaterat till din överträdelse av dessa villkor eller din användning av YouVersion, inklusive men inte begränsat till, dina användarbidrag, användning av YouVersions innehåll, tjänster och produkter annat än som uttryckligen godkänts i dessa Villkor eller genom din användning av information som erhållits från YouVersion.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Alla frågor, tvister eller fordringar som rör YouVersion och dessa villkor (inklusive icke-avtalstvister eller krav) ska regleras av och tolkas i enlighet med Oklahoma States interna lagar utan att det påverkar valet eller lagkonflikt eller regel. Alla rättssaker, handlingar eller förfaranden som härrör från eller i samband med dessa Villkor eller YouVersion, ska uteslutande ske i federala domstolar i Förenta staterna eller domstolarna i staten Oklahoma, i varje enskilt fall i staden Oklahoma City, Oklahoma County. Genom att godkänna dessa villkor och använda YouVersion avstår du alla invändningar mot utövandet av jurisdiktion över dig av sådana domstolar och till att ta plats i sådana domstolar.

Avstående och Avskiljbarhet

Life.Church kan endast avstå från sina rättigheter enligt dessa Villkor skriftligen. Om någon bestämmelse i dessa Villkor, hålls av domstol eller annan behörig laginstans vara ogiltig, olaglig eller icke verkställbar av någon anledning, så skall sådan bestämmelse elimineras eller begränsas i minsta möjliga utsträckning så att de återstående bestämmelserna i dessa Villkor kommer att fortsätta vara i full kraft och effekt.

Hela avtalet

Dessa Villkor och vår Privacy Policy utgör det enda och hela avtalet mellan dig och Life Covenant Church, Inc. med avseende på YouVersion och ersätter alla tidigare och samtidiga överenskommelser, avtal, påpekanden och garantier, både skriftliga och muntliga, med avseende på YouVersion .

Dina kommentarer och delaktighet

YouVersion drivs av Life Covenant Church, Inc., ett icke-kommersiellt företag i Oklahoma, beläget på 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034. All feedback, kommentarer, förfrågningar om tekniskt stöd och annan kommunikation relaterad till YouVersion görs genom att maila help@youversion.com eller via webbplatsen help.youversion.com, eller maila till adressen ovan. All feedback du lämnar till oss ska anses vara icke-konfidentiell. Life.Church ska vara fri att använda sådan information under obegränsad tid.