Logoja YouVersion
Ikona e kërkimit

Kushtet e Përdorimit

Modifikuar për herë të fundit në 2 prill 2020

Siç është shquar në politikën më poshtë, versioni në gjuhën angleze i Politikës së Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit do të drejtojnë marrëdhëniet tuaja me YouVersion. Ndërsa versioni në anglisht do të drejtojë, mund të përdorni një mjet automatik të përkthimit si Google Translate për të parë dokumentet në gjuhën tuaj. Çdo ripunim përkthimi i mëtejshëm do të postohet në këtë faqe.


Pranimi i këtyre Kushteve

Duke përdorur faqet, shërbimet dhe aplikacionet celulare të YouVersion (së bashku, "YouVersion"), qoftë si mysafir apo përdorues i regjistruar, ju pranoni dhe pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Ju lutemi, lexoni me kujdes këto Kushte përpara se të filloni të përdorni YouVersion, si dhe Politikën e Privatësisë YouVersion. Nëse nuk jeni dakord me këto Kushte ose me Politikën e Privatësisë së YouVersion, ju nuk duhet të përdorni ose përdorni YouVersion.

Ndryshime në Termat

YouVersion është ofruar nga Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "ne" ose "ne"). Ne mund të rishikojmë dhe përditësojmë këto Kushte herë pas here sipas gjykimit tonë të vetëm. Çdo ndryshim është efektiv kur ne i postojmë ato. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i YouVersion pas postimit të Termave të rishikuar do të thotë që ju pranoni dhe pajtoheni me ndryshimet.

Kur YouVersion ju ka ofruar një përkthim të ndryshëm nga versioni anglisht i Kushteve të Përdorimit, atëherë ju pranoni që përkthimi ofrohet vetëm për lehtësinë tuaj dhe se versioni në gjuhën angleze i Kushteve të Përdorimit do të rregullojë marrëdhënien tuaj me YouVersion. Nëse ka ndonjë kontradiktë midis asaj që thotë versioni në gjuhën angleze i Kushteve të Përdorimit dhe asaj që thotë një përkthim, atëherë versioni në gjuhën angleze do të ketë përparësi.

Ndryshime në YouVersion

Ndërsa shpresojmë të ofrojmë gjithmonë YouVersion dhe të gjitha veçoritë e tij, ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë ose të ndërpresim ofrimin e YouVersion ose ndonjë pjesë ose funksionalitet të YouVersion pa paralajmërim. Ne nuk do të jemi përgjegjës nëse për ndonjë arsye i gjithë ose ndonjë pjesë e YouVersion nuk është e disponueshme në çdo kohë.

Informacion rreth jush dhe qasjes tënde në YouVersion

Të gjitha informacionet që mbledhim në ose nëpërmjet YouVersion i nënshtrohen Politikës sonë të Privatësisë. Duke përdorur YouVersion, ju pranoni të gjitha veprimet e ndërmarra nga ne në përputhje me Politikën e Privatësisë.

Përdorimi i lejuar dhe i palejuar

Ju mund të përdorni YouVersion në përputhje me këto Kushte ose për përdorimin tuaj personal dhe jokomercial ose për përdorim të brendshëm të organizatës suaj fetare jofitimprurëse. Të gjitha të drejtat që nuk ju janë dhënë shprehimisht janë të rezervuara nga Life.Church. Ju pranoni se nuk jeni të lejuar dhe nuk do të përdorni YouVersion si më poshtë:

 • në çfarëdo mënyre që shkel çdo ligj ose rregullore federale, shtetërore, lokale ose ndërkombëtare;
 • me qëllim shfrytëzimin, dëmtimin ose përpjekjen për të shfrytëzuar ose dëmtuar të miturit në çfarëdo mënyre duke i ekspozuar ata ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme, duke kërkuar informacion personal të identifikueshëm ose ndryshe;
 • të imitosh ose të përpiqesh të imitosh ndonjë kompani ose person, duke përfshirë Life.Church ose një përdorues tjetër të YouVersion;
 • të angazhohen në ndonjë sjellje tjetër që, siç përcaktohet nga ne, mund të dëmtojë Life.Church ose përdoruesit e YouVersion ose t'i ekspozojë ata në detyrime ligjore;
 • në çdo mënyrë që mund të çaktivizojë, mbingarkojë, dëmtojë ose dëmtojë YouVersion ose të ndërhyjë në përdorimin e YouVersion nga çdo person tjetër;
 • përdorni ndonjë robot, mekanizëm merimangë ose pajisje, procese ose mjete të tjera për të aksesuar YouVersion për çfarëdo qëllimi, duke përfshirë monitorimin ose kopjimin e ndonjë materiali në YouVersion;
 • për të futur ndonjë virus, kal trojan, krimb, bombë logjike ose materiale të tjera që janë keqdashëse ose të dëmshme nga ana teknologjike;
 • të përpiqet të fitojë akses të paautorizuar, të ndërhyjë, të dëmtojë ose të prishë ndonjë pjesë të YouVersion ose ndonjë serveri, kompjuteri ose baze të dhënash të lidhur me YouVersion;
 • për të sulmuar YouVersion nëpërmjet një sulmi të mohimit të shërbimit ose një sulmi të shpërndarë të mohimit të shërbimit; dhe
 • ose përpjekjet për të ndërhyrë në funksionimin e rregullt të YouVersion.

Ju gjithashtu pranoni që nuk do të dërgoni, merrni me vetëdije, ngarkoni, shkarkoni, përdorni ose ripërdorni ndonjë material që:

 • përmban çdo material që është shpifës, i turpshëm, i pahijshëm, abuziv, fyes, ngacmues, i dhunshëm, urrejtës, nxitës ose ndryshe i kundërshtueshëm;
 • promovon materiale seksualisht eksplicite ose pornografike, dhunë ose diskriminim mbi çdo bazë, duke përfshirë atë të bazuar në racë, seks, fe, kombësi, paaftësi, orientim seksual ose moshë;
 • cenon çdo patentë, markë tregtare, sekret tregtar, të drejtën e autorit, ose të drejta të tjera intelektuale ose të drejta të tjera të çdo personi tjetër;
 • shkel të drejtat ligjore (duke përfshirë të drejtat e publicitetit dhe privatësisë) të të tjerëve ose përmban ndonjë material që mund të shkaktojë ndonjë përgjegjësi civile ose penale sipas ligjeve ose rregulloreve;
 • promovon çdo veprimtari të paligjshme, ose mbron, promovon ose ndihmon ndonjë veprim të paligjshëm;
 • përfshin aktivitete tregtare ose shitje, të tilla si konkurse, lotari dhe promovime të tjera shitjesh, shkëmbime ose reklama; dhe/ose
 • jep përshtypjen se materiali buron ose është i miratuar nga Jeta.Kisha ose ndonjë person ose ent tjetër, nëse nuk është kështu.

Kontribute të Përdoruesit

YouVersion përmban veçori ndërvepruese që i lejojnë përdoruesit të postojnë, dorëzojnë, publikojnë, shfaqin ose transmetojnë përdoruesve të tjerë ose personave të tjerë përmbajtje ose materiale (së bashku, "Kontributet e përdoruesit") në ose përmes YouVersion. Megjithatë, ne nuk marrim përsipër të rishikojmë Kontributet e Përdoruesit ose ndonjë material tjetër përpara se të postohet në ose nëpërmjet YouVersion dhe nuk mund të sigurojmë heqjen e menjëhershme të materialit të kundërshtueshëm pasi të jetë postuar. Pra, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për asnjë veprim ose mosveprim në lidhje me transmetimet, komunikimet ose përmbajtjen e ofruar nga ndonjë përdorues ose palë e tretë.

Të gjitha kontributet e përdoruesve duhet të jenë në përputhje me këto Kushte. Duke ofruar çdo Kontribut Përdoruesi në ose nëpërmjet YouVersion, ju na jepni neve dhe ofruesve tanë të shërbimeve, si dhe secilit prej të licencuarve, pasardhësve dhe caktimeve të tyre dhe përkatëse, të drejtën për të përdorur, riprodhuar, modifikuar, kryer, shfaqur, licencuar, shpërndarë, dhe përndryshe u zbuloni palëve të treta çdo material të tillë në mënyrë që të ofroni YouVersion. Ju përfaqësoni dhe garantoni se zotëroni ose kontrolloni të gjitha të drejtat në dhe për Kontributet e Përdoruesit dhe keni të drejtën ta jepni këtë licencë dhe se të gjitha kontributet tuaja të përdoruesit i përmbushin dhe do të jenë në përputhje me këto Kushte. Ne nuk jemi përgjegjës ose përgjegjës ndaj asnjë pale të tretë për përmbajtjen ose saktësinë e ndonjë Kontributi të Përdoruesit të postuar nga ju ose ndonjë përdorues tjetër i YouVersion.

Siguria e Llogarisë

YouVersion i lejon përdoruesit të krijojnë një llogari (“Anëtarë”) që kërkon sigurimin e informacionit të caktuar për Life.Church. Nëse zgjidhni ose ju jepet një emër përdoruesi, fjalëkalim ose informacion i ngjashëm si pjesë e procedurave tona të sigurisë, ju pranoni ta trajtoni këtë informacion si konfidencial dhe pranoni të na njoftoni menjëherë për çdo akses të paautorizuar ose përdorim të emrit tuaj të përdoruesit ose fjalëkalimin ose ndonjë shkelje tjetër të sigurisë. Ne kemi të drejtë të çaktivizojmë çdo emër përdoruesi, fjalëkalim ose identifikues tjetër, qoftë të zgjedhur nga ju ose të ofruar nga ne, në çdo kohë nëse, sipas mendimit tonë, ju keni shkelur ndonjë dispozitë të këtyre Kushteve.

Monitorimi dhe Zbatimi; Përputhshmëria Ligjore; Përfundimi

Ju pranoni që ne kemi të drejtë të:

 • të ndërmarrim çdo veprim në lidhje me çdo përdorues, llogari të anëtarit ose kontribut të përdoruesit që ne e konsiderojmë të nevojshme ose të përshtatshme sipas gjykimit tonë, nëse besojmë se ka shkelje të këtyre Kushteve, shkelje të të drejtave të palëve të treta, kërcënim për sigurinë personale të të tjera, ose një kërcënim, detyrim ose dëm ndaj vullnetit të mirë që lidhet me YouVersion ose Life.Church;
 • ndërmerrni veprimet e duhura, duke përfshirë pa kufizim referimin te organet e zbatimit të ligjit dhe zbulimin e informacionit tuaj, për çdo përdorim të paligjshëm ose të paautorizuar të YouVersion; dhe/ose
 • të ndërpresim ose të pezullojmë aksesin tuaj në të gjithë ose pjesë të YouVersion për ndonjë arsye ose pa arsye, duke përfshirë pa kufizime ndonjë shkelje të këtyre Kushteve.

Pa kufizuar sa më sipër, ne kemi të drejtë të bashkëpunojmë plotësisht me çdo autoritet ligjzbatues ose urdhër gjykate që na kërkon ose na drejton të zbulojmë identitetin ose informacione të tjera të kujtdo që poston ndonjë material në ose nëpërmjet YouVersion. JU HEQET DHE MBANI JETËN E PA DËMSHME.KISHA DHE LICENCAT E SAJ DHE OFRUESIT E SHËRBIMIT DHE TË GJITHË PUNONJËSIT, OFERËT DHE DREJTORËT E TYRE NGA ÇDO KËRKESË QË REZULTON NGA ÇDO VEPRIM TË NDËRMARRUR NGA NJË VEPRIM TË NDËRMARRËR DHE PARAQITJE MARR SI PASOJE HETIMEVE NGA JETA.KISHA APO AUTORITETET LIGJIZBATUES.

Mbështetja juaj në informacion

Informacioni i paraqitur në ose nëpërmjet YouVersion vihet në dispozicion vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm. Megjithëse ne përpiqemi të ofrojmë informacionin e gjetur në YouVersion në gjuhë të ndryshme, përkthimet në gjuhë të ndryshme nga anglishtja e përmbajtjes së YouVersion na ofrohen nga palë të tjera dhe ne nuk përfaqësojmë ose garantojmë saktësinë e këtyre përkthimeve. Ne nuk garantojmë saktësinë, plotësinë ose dobinë e këtij informacioni. Çdo mbështetje që ju vendosni në një informacion të tillë është rreptësisht në rrezikun tuaj. Ne mohojmë të gjitha përgjegjësitë dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga çdo mbështetje e vendosur në materiale të tilla nga ju ose çdo vizitor tjetër i YouVersion, ose nga kushdo që mund të jetë i informuar për ndonjë nga përmbajtjet e tij.

Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale

YouVersion dhe përmbajtja, veçoritë dhe funksionaliteti i tij (duke përfshirë por pa u kufizuar në të gjithë informacionin, softuerin, tekstin, ekranet, imazhet, videon dhe audion, si dhe dizajnin, përzgjedhjen dhe rregullimin e të njëjtave), janë në pronësi të Life.Church , licencuesit e tij ose ofruesit e tjerë të këtij materiali dhe mbrohen nga Shtetet e Bashkuara dhe ligjet ndërkombëtare për të drejtat e autorit, markën tregtare, patentën, sekretin tregtar dhe ligje të tjera të pronësisë intelektuale ose të drejtave të pronësisë.

Logot dhe Dizajnet

Emri dhe logoja e YouVersion, emri dhe logoja e Life.Church, logoja App Icon dhe të gjithë emrat, logot, emrat e produkteve dhe shërbimeve, modelet dhe parullat e lidhura me të janë marka tregtare dhe/ose të drejta autoriale të Life.Church. Ju nuk duhet t'i përdorni këto marka dhe të drejtat e autorit pa lejen paraprake me shkrim të Life.Church. Të gjithë emrat e tjerë, logot, emrat e produkteve dhe shërbimeve, dizajnet dhe sloganet në YouVersion janë marka tregtare të pronarëve të tyre përkatës.

Shkelje e autorit

Nëse besoni se ndonjë Kontribut i Përdoruesit ose përmbajtje tjetër e ofruar në YouVersion shkel të drejtat tuaja të autorit ose të drejta të tjera, ju lutemi kontaktoni agjentin tonë të caktuar me: (a) postë në Departamentin Ligjor, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) telefoni në 405-680-5433; ose (c) postë elektronike në legal@life.church. Ju lutemi kini parasysh se është politika e Life.Church të mbyllë llogaritë e përdoruesve të shkelësve të përsëritur.

Lidhjet dhe Shërbimet e Palëve të Treta

YouVersion mund të përfshijë përmbajtje ose lidhje me faqe të tjera ose burime të ofruara nga palë të treta. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi përmbajtjen e këtyre faqeve ose burimeve dhe nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për to ose për ndonjë humbje ose dëmtim që mund të lindë nga përdorimi i tyre. Nëse vendosni të hyni në ndonjë nga faqet e internetit të palëve të treta të lidhura me YouVersion, ju e bëni këtë tërësisht në rrezikun tuaj dhe subjekt i termave dhe kushteve të përdorimit për faqet e tilla të internetit. Të gjitha deklaratat dhe/ose opinionet e shprehura në këto materiale, dhe të gjithë artikujt dhe përgjigjet ndaj pyetjeve dhe përmbajtjeve të tjera, përveç përmbajtjes së ofruar nga Life.Church, janë vetëm opinionet dhe përgjegjësia e personit ose subjektit që i ofron ato materiale. Këto materiale nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht mendimin e Jetës.Kisha. Ne nuk jemi përgjegjës ose përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për përmbajtjen ose saktësinë e çdo materiali të ofruar nga ndonjë palë e tretë.

Kufizimet Gjeografike

Life.Church është e vendosur në shtetin e Oklahomas në Shtetet e Bashkuara. Ne nuk pretendojmë se YouVersion ose ndonjë nga përmbajtja e tij është e aksesueshme ose e përshtatshme jashtë Shteteve të Bashkuara. Qasja në YouVersion mund të mos jetë e ligjshme nga persona të caktuar ose në vende të caktuara. Nëse hyni në YouVersion nga jashtë Shteteve të Bashkuara, ju e bëni këtë me iniciativën tuaj dhe jeni përgjegjës për pajtueshmërinë me ligjet lokale.

Mospranimi i Garancive

PËRDORIMI JUAJ I JUVERSIONIT JUAJ, PËRMBAJTJES SË TIJ DHE ÇDO FUNKSIONALITET, SHËRBIM OSE MENDET E FITUAR NËPËRMJET JUVERSIONIT JUAJ ËSHTË NË RREZIKUN TUAJ, TË GJITHA TË CILAT SIGUROHEN NË NJË "SIÇ ËSHTË" DHE "ASYSH ËSHTË" OSE TË SHPREHUR OSE TË nënkuptuara. AS LIFE.KISHA AS ASNJË PERSON I LIDHUR ME LIFE.KISHA BËN ASNJË GARANCI OSE PËRFAQËSIM NË RREGULLIM NË PLOTËSINË, SIGURINË, BESUESHMËRIMIN, CILËSINË, SAKTËSINË, OSE PAQESISË. Pa e kufizuar sa më sipër, as jeta.Church dhe askujt e lidhur me jetën.Church përfaqëson ose garanton që Youversion ose ndonjë përmbajtje funksionaliteti ose ndonjë shërbim ose sende të marra përmes YouVersion do të jetë i saktë, i besueshëm, pa gabime ose i pandërprerë, që defektet do të jenë I KORRIGJUAR, AI JUUVERSIONI APO SERVERI QË E BËN TË DISPOZUESHËM ËSHTË PA VIRUSE APO KOMPONENTË TË TJERË TË DËMSHËM, OSE KUSHTET JUAJ OSE NDONJË SHËRBIM APO SENDE TË MARRE NGA JU TË TJERA.

LIFE.CHURCH ME KËTU HEQET TË GJITHA GARANCITË E ÇDO LLOJI, TË SHPREHTA APO TË NËNKUPTUARA LIGJORE APO TË TJERA, PËRFSHIRË POR JO KUFIZUAR NË ASNJË GARANCI TË TREGTUESHMËRISË DHE JO PARAQITSHME TË KUFIZUARA.

SA MË SIPËR NUK NDIKON NDONJË GARANCI E CILA NUK MUND TË PËRJASHTOHET OSE KUFIZOHET NGA LIGJI I APLIKUESHËM.

Kufizimi i Detyrimeve Ligjore

NË ASNJË RAST, LIFE.CHURCH, LICENSUESIT E TIJ, OFRUESIT E SHËRBIMIT, OSE NDONJË PREJ PUNONJËSVE, AGJENTËVE, ZYRTARËVE OSE DREJTORËVE TË TIJ, NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR DËMTIM TË ASNJË LLOJI, NËN ÇDO TEORI JURIDIKE, QË REZULTON NGA / OSE NË LIDHJE ME PËRDORIMIN TUAJ, OSE PAAFTËSINË PËR TA PËRDORUR, YOUVERSION, ÇDO FAQE INTERNETI LIDHUR ME TË, ÇDO PËRMBAJTJE TË OFRUAR NË OSE PËRMES YOUVERSION OSE NDONJË FAQE TJETËR INTERNETI OSE NDONJË SHËRBIMI APO ARTIKULL TË MARRË PËRMES YOUVERSION, DUKE PËRFSHIRË ÇDO DËMTIM TË DREJTPËRDREJTË, TË TËRTHORTË, TË VEÇANTË, TË RASTËSISHËM, TË LOGJIKSHËM OSE NDËSHKUES, DUKE PËRFSHIRË, POR JO VETËM, OFENDIME PERSONALE, DHIMBJE DHE VUAJTJE, ANKTH EMOCIONAL, HUMBJE TË TË ARDHURAVE, HUMBJE TË FITIMEVE, HUMBJE TË BIZNESIT OSE TË KURSIMEVE TË PARASHIKUARA, HUMBJE TË PËRDORIMIT, HUMBJE TË EMRIT TË MIRË, HUMBJE TË TË DHËNAVE, DHE NËSE KJO SHKAKTOHET NGA DËMTIM (PËRFSHIRË EDHE NEGLIZHENCË), SHKELJE TË KONTRATËS OSE VETËM NËSE ËSHTË E PARASHIKUESHME.

SA MË SIPËR NUK NDIKON NDONJË GARANCI E CILA NUK MUND TË PËRJASHTOHET OSE KUFIZOHET NGA LIGJI I APLIKUESHËM.

Dëmshpërblimi

Ju pranoni të mbroheni, të dëmshpërbleni dhe të ruani të padëmtuar Life.Church, bashkëpunëtorët e tij, licensuesit dhe ofruesit e shërbimeve, dhe specialistët, drejtorët, punonjësit, kontraktuesit, agjentët, licensuesit, furnitorët, trashëgimtarët dhe persona të caktuar prej tyre, kundër çdo pretendimi, detyrimi, dëmtimi, gjykimi, çmimi, humbje, kostosh, shpenzimesh ose tarifash (duke përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve) që rrjedhin nga / ose që kanë të bëjnë me shkeljen e këtyre Kushteve ose me përdorimin tuaj të YouVersion, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, Kontributet e Përdoruesit, çfarëdo përdorimi i përmbajtjes së YouVersion, shërbimet dhe produktet e tjera përveç atyre të autorizuara shprehimisht në këto Kushte ose nga përdorimi i çdo informacioni prej jush të marrë nga YouVersion.

Ligji dhe Juridiksioni Qeverisës

Të gjitha çështjet, mosmarrëveshjet ose pretendimet që lidhen me YouVersionin dhe këto Kushte (duke përfshirë mosmarrëveshjet ose pretendimet jo-kontraktuale), do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e brendshme të Shtetit të Oklahomës pa dhënë efektin e ndonjë zgjedhjeje ose konflikti të dispozitave ligjore ose rregulli. Çdo padi, veprim ose procedurë gjyqësore që rrjedhin nga ose lidhur me këto Kushte ose YouVersion do të trajtohen ekskluzivisht në gjykatat federale të Shteteve të Bashkuara ose në gjykatat e Shtetit të Oklahomës në çdo rast të vendosur në Qytetin e Oklahoma City, Konteja e Oklahomës. Duke i pranuar këto Kushte dhe duke përdorur YouVersion, ju hiqni dorë nga çdo kundërshtim për ushtrimin e juridiksionit mbi ju nga gjykatat e tilla dhe vendtakimeve në gjykata të tilla.

Heqja dorë dhe Klauzola e ndarjes

Life.Church mund të heqë dorë nga të drejtat e veta vetëm sipas këtyre Kushteve me shkrim. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve konsiderohet nga një gjykatë ose gjykatë tjetër e juridiksionit kompetent për të qenë e pavlefshme, e paligjshme ose e pazbatueshme për çfarëdo arsye, një dispozitë e tillë duhet të eliminohet ose të kufizohet në masën minimale në mënyrë që dispozitat e mbetura të këtyre Kushteve të vazhdojnë fuqinë dhe efektin e tyre të plotë.

Marrëveshja e Plotë

Këto Terma dhe Politika jonë e Privatësisë përbëjnë marrëveshjen e vetme dhe të plotë midis jush dhe Life Covenant Church, Inc. në lidhje me YouVersion dhe zëvendëson të gjitha marrëveshjet, përfaqësimet dhe garancitë e mëparshme dhe bashkëkohore, të shkruara dhe gojore, në lidhje me YouVersion.

Komentet dhe shqetësimet tuaja

YouVersion operohet nga Life.Church Operations, LLC, një kompani me përgjegjësi të kufizuar në Oklahoma. Të gjitha komentet, komentet, kërkesat për mbështetje teknike dhe komunikime të tjera në lidhje me YouVersion duhet të drejtohen te: Mbështetja e YouVersion, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 ose help@youversion.com.

YouVersion përdor cookie për të personalizuar përvojën tuaj. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni përdorimin tonë të cookies siç përshkruhet në Politikën tonë të Privatësisë