Kushtet e Përdorimit

Ndryshuar për herë te fundit: 25 Maj 2018

Atje ku YouVersion ka siguruar një përkthim të versionit në gjuhën angleze të Politikës së Privatësisë, ju bini dakord që ky përkthim është siguruar vetëm për lehtësinë tuaj dhe që versionet në gjuhën angleze të Politikës së Privatësisë do të qeverisin marrëdhënien tuaj me shërbimin YouVersion. Nëse ka ndonjë kontradiktë midis asaj që thotë versioni në gjuhën angleze për Politikën e Privatësisë dhe asaj që thotë një përkthim, atëherë versioni në gjuhën angleze është ai që merr përparësinë.


Pranimi i këtyre Kushteve

Duke përdorur bible.com, youversion.com dhe/ose aplikacionet e lëvizshme nga YouVersion, Programi i Biblës, Bible App for Kids dhe Bible Lens (së bashku, “YouVersion”), qoftë si një vizitor ose si një përdorues i regjistruar, ju pranoni të pajtoheni me këto Kushte. Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte si edhe Politikën e Privatësisë përpara se të filloni të përdorni shërbimet YouVersion. Nëse nuk pajtoheni me këto Kushte apo me Politikën e Privatësisë ju nuk duhet të hyni apo të përdorni shërbimet YouVersion.

Ndryshime në Termat

YouVersion është ofruar nga Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "ne" ose "ne"). Ne mund të rishikojmë dhe përditësojmë këto Kushte herë pas here sipas gjykimit tonë të vetëm. Çdo ndryshim është efektiv kur ne i postojmë ato. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i YouVersion pas postimit të Termave të rishikuar do të thotë që ju pranoni dhe pajtoheni me ndryshimet.

Ndryshime në YouVersion

Ndërsa shpresojmë që gjithnjë t'ju ofrojmë YouVersion dhe të gjitha veçoritë e tij, ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar ose për të ndaluar ofrimin e YouVersion ose ndonjë pjese, pjesë ose funksionaliteti të YouVersion pa njoftim. Ne nuk do të jemi përgjegjës nëse për çfarëdo arsye të gjitha ose ndonjë pjesë të YouVersion është në dispozicion në çdo kohë.

Informacion rreth jush dhe qasjes tënde të YouVersion

Gjithë informacioni që mbledhim në ose nëpërmjet YouVersion është subjekt i Politikës së Privatësisë. Duke përdorur YouVersion, ju pranoni të gjitha veprimet e ndërmarra nga ne në lidhje me informacionin tuaj në përputhje me Politikën e Privatësisë.

Përdorimi i autorizuar dhe i paautorizuar

Këto Kushte ju lejojnë të përdorni YouVersion në përputhje me këto Kushte për përdorimin tuaj personal dhe jo-komercial ose për përdorimin e brendshëm të organizatës suaj jofitimprurëse. Të gjitha të drejtat që nuk ju janë dhënë shprehimisht janë të rezervuara nga Life.Church. Ju pranoni që ju nuk jeni i lejuar dhe nuk do të përdorni YouVersion si më poshtë:

 • në çfarëdo mënyre që shkel çdo ligj apo rregullore federale, shtetërore, lokale ose ndërkombëtare;
 • me qëllim shfrytëzimin, dëmtimin ose përpjekjen për të shfrytëzuar ose dëmtuar të miturit në ndonjë mënyrë duke i ekspozuar ata ndaj përmbajtjes së papërshtatshme, duke kërkuar informacion personalisht të identifikueshëm ose ndryshe;
 • për të imituar ose përpjekur për të imituar ndonjë kompani ose person, duke përfshirë Life.Church ose një përdorues tjetër YouVersion;
 • të angazhohen në ndonjë sjellje tjetër që, siç përcaktohet nga ne, mund të dëmtojë Life.Church ose përdoruesit e YouVersion ose t'i ekspozojë ata në përgjegjësi;
 • në çfarëdo mënyre që mund të çaktivizojë, mbingarkojë, dëmtojë ose të përkeqësojë YouVersion ose të ndërhyjë në përdorimin e dikujt tjetër nga YouVersion;
 • përdorni ndonjë robot, merimangë ose pajisje të tjera automatike, proces, ose mjete për të aksesuar YouVersion për çfarëdo qëllimi, duke përfshirë monitorimin ose kopjimin e ndonjë materiali në YouVersion;
 • për të futur ndonjë virus, kuaj Trojan, krimbat, bomba logjike ose materiale të tjera që janë të dëmshme ose teknologjike;
 • të përpiqet të fitojë akses të paautorizuar, të ndërhyjë, të dëmtojë ose të prishë çdo pjesë të YouVersion ose ndonjë serveri, kompjuteri ose baze të dhënash të lidhur me YouVersion;
 • për të sulmuar YouVersion nëpërmjet një sulmi mohim-shërbimi ose një sulmi të shpërndarë për mohimin e shërbimit; dhe
 • përndryshe përpiquni të ndërhyni me punën e duhur të YouVersion.

Ju gjithashtu bini dakort se nuk do të dërgoni, të merrni me vetëdije, ngarkoni, shkarkoni, përdorni ose ri-përdorni çdo material që, siç përcaktohet nga Life.Church në diskrecionin e saj të vetëm:

 • përmban çdo material që është shpifës, i turpshëm, i pahijshëm, abuziv, ofendues, ngacmues, i dhunshëm, i urryer, nxit=s ose ndryshe i kundërshtueshëm;
 • promovon materiale seksualisht të hollësishme ose pornografike, dhunë ose diskriminim të çfarëdo lloji, duke përfshirë atë që bazohet në racën, seksin, fenë, kombësinë, aftësinë e kufizuar, orientimin seksual ose moshën;
 • cenon çdo patentë, markë tregtare, sekret tregtar, të drejtën e autorit, ose të drejta të tjera intelektuale ose të drejta të tjera të çdo personi tjetër;
 • shkel të drejtat ligjore (duke përfshirë të drejtat e publicitetit dhe privatësisë) të të tjerëve ose të përmbajë çdo material që mund të shkaktojë ndonjë përgjegjësi civile ose penale sipas ligjeve ose rregulloreve në fuqi; ose
 • promovon çdo aktivitet të paligjshëm, ose mbron, promovon ose ndihmon çdo veprim të paligjshëm;
 • përfshin aktivitete tregtare ose shitje, të tilla si konkurse, lotari dhe promovime të tjera të shitjeve, shkëmbim ose reklamim; dhe
 • jep përshtypjen se materiali buron nga ose është miratuar nga Life.Church ose ndonjë person apo subjekt tjetër, nëse nuk është kështu.

Kontribute Të Përdoruesit

YouVersion përmban karakteristika interaktive që lejojnë përdoruesit të postojnë, paraqesin, publikojnë, shfaqin ose transmetojnë tek përdoruesit ose personat e tjerë të përmbajtjeve ose materialeve (së bashku, "Kontributet e Përdoruesve") në ose nëpërmjet YouVersion.

Sidoqoftë, ne nuk jemi të detyruar të shqyrtojmë Kontributet e Përdoruesit ose ndonjë material tjetër para se të postohet në ose nëpërmjet YouVersion dhe nuk mund të sigurojmë largimin e shpejtë të materialeve të pakëndshme pasi të jenë postuar. Pra, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për ndonjë veprim apo mosveprim në lidhje me transmetimet, komunikimet ose përmbajtjen e ofruar nga cilido përdorues apo palë e tretë.

Të gjitha Kontributet e Përdoruesit duhet të jenë në përputhje me këto Terma. Duke siguruar çdo Kontribut të Përdoruesit në ose nëpërmjet YouVersion, ju na jepni neve dhe ofruesve të shërbimit tonë dhe secilit prej të licencuarve, pasuesve dhe personave të caktuar prej tyre, të drejtën për të përdorur, riprodhuar, modifikuar, kryer, shfaqur, shpërndarë dhe ndryshe t'u zbulojë palëve të treta çdo material të tillë në mënyrë që t'ju ofrojë funksionalitetin YouVersion që ju kërkoni ose përdorni. Ju përfaqësoni dhe garantoni që ju zotëroni ose kontrolloni të gjitha të drejtat në dhe Kontributet e Përdoruesit dhe keni të drejtë të jepni këtë licencë dhe që të gjitha Kontributet e Përdoruesit tuaj të bëjnë dhe do të jenë në përputhje me këto Terma. Ne nuk jemi përgjegjës, ose të detyruar ndaj ndonjë pale të tretë, për përmbajtjen ose saktësinë e çdo Kontributi të Përdoruesve të postuar nga ju ose ndonjë përdorues tjetër të YouVersion.

Siguria e Llogarisë

YouVersion u lejon përdoruesve të krijojnë një llogari ("Anëtarët") e cila kërkon dhënien e një informacioni të caktuar për YouVersion. Ju pajtoheni me të gjitha informacionet që ju ofroni për t'u bërë Anëtar dhe të regjistroheni me YouVersion, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, informacionin e dhënë nëpërmjet përdorimit të cilësdo veçori interaktive në YouVersion, rregullohet nga Politika jonë e Privatësisë dhe ju pëlqeni të gjitha veprimet që ne ndërmarrim në lidhje me informacionin tuaj në përputhje me Politika tonë të Privatësisë.

Nëse zgjidhni ose keni një emër përdoruesi, fjalëkalim ose informacione të ngjashme si pjesë e procedurave tona të sigurisë, ju pranoni të trajtoni informacione të tilla sekrete dhe pranoni të na njoftoni menjëherë për çdo akses të paautorizuar ose përdorim të emrit tuaj të përdoruesit ose fjalëkalimin ose ndonjë shkelje tjetër të sigurisë. Ne kemi të drejtë të çaktivizojmë çdo emër përdoruesi, fjalëkalim ose identifikues tjetër, qoftë të zgjedhur ose të ofruar nga ne, në çdo kohë nëse, sipas mendimit tonë, keni shkelur ndonjë dispozitë të këtyre Kushteve.

Monitorimi dhe Zbatimi; Përputhshmëria Ligjore; Përfundimi

Ju pranoni që ne kemi të drejtë të:

 • të ndërmarrim ndonjë veprim në lidhje me çdo përdorues, llogari anëtare apo Kontribut të Përdoruesve që ne e gjykojmë të nevojshëm ose të përshtatshëm sipas gjykimit tonë të vetëm nëse besojmë se ka shkelje të këtyre Kushteve, shkelje të të drejtave të palëve të treta, kërcënim për sigurinë personale të të tjerëve, ose një kërcënim ose përgjegjësi ose dëmtim të emrit të mirë të lidhur me YouVersion ose Life.Church;
 • të marrim masat e duhura, duke përfshirë pa kufizim, referimin ndaj zbatimit të ligjit dhe zbulimin e informacionit tuaj, për çdo përdorim të paligjshëm ose të paautorizuar të YouVersion; dhe
 • të ndërpresim ose të pezullojmë aksesin tuaj në të gjithë ose pjesë të YouVersion për ndonjë arsye ose pa arsye, duke përfshirë pa kufizime ndonjë shkelje të këtyre Kushteve.

Pa kufizuar sa më sipër, ne kemi të drejtë të bashkëpunojmë plotësisht me ndonjë autoritet ligjzbatues ose me urdhër të gjykatës që na kërkon ose na drejton për të zbuluar identitetin ose informacione të tjera të secilit që poston materiale në ose nëpërmjet YouVersion. JU HIQNI DORË DHE KONSIDERONI TË PADËMSHËM LIFE.CHURCH DHE LIÇENCAT DHE SHËRBIMET E SAJ DHE TË GJITHË PUNONJËSIT, ZYRTARËT DHE DREJTORËT E SAJ NGA ÇDO KËRKESË QË REZULTON NGA ÇDO VEPRIM I NDËRMARRË NGA ÇDONJËRA PALË E MËSIPËRME GJATË OSE SI REZULTAT I HETIMEVE LIGJORE DHE NGA ÇDO VEPRIM I NDËRMARRË SI PASOJË E HETIMEVE TË LIFE.CHURCH OSE AUTORITETEVE TË LIGJZBATUESE.

Mbështetja Juaj në Informacion dhe Përkthim

Informacioni i paraqitur në ose nëpërmjet YouVersion është i disponueshëm vetëm për qëllime të përgjithshme informacioni. Ne nuk garantojmë saktësinë, plotësinë ose dobinë e këtij informacioni. Çdo besim që vendosni të keni në një informacion të tillë është rreptësisht në rrezikun tuaj. Përveç kësaj, megjithëse përpiqemi të japim informacione të gjetura në YouVersion në gjuhë të ndryshme, përkthime në gjuhë të tjera përveç anglishtes së përmbajtjes së YouVersion na jepen nga palë të tjera dhe ne nuk përfaqësojmë ose garantojmë saktësinë e këtyre përkthimeve. Ne hedhim poshtë çdo detyrim dhe përgjegjësi që vjen nga çdo mbështetje e vendosur në materiale të tilla nga ju ose ndonjë vizitor tjetër në YouVersion, ose nga cilido që mund të informohet për ndonjë nga përmbajtjet e tij.

Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale

YouVersion dhe përmbajtja, karakteristikat dhe funksionaliteti i tij (duke përfshirë, por pa u kufizuar në të gjitha informacionet, softuerët, tekstet, shfaqjet, imazhet, video dhe audio), janë në pronësi të Life.Church, licensuesve të saj ose ofruesve të tjerë të një materiali të tillë dhe mbrohen nga Shtetet e Bashkuara dhe të drejtat autoriale ndërkombëtare, markat tregtare, patentat, sekreti tregtar dhe ligjet e tjera të pronësisë intelektuale ose të pronësisë.

Logot dhe Dizajnet

Emri i YouVersion, emri i Life.Church dhe emri, emrat, logot, emrat e produkteve dhe shërbimeve, emrat dhe parulla janë marka tregtare dhe / ose copyright të Life.Church. Ju nuk duhet të përdorni këto shenja dhe të drejtën e autorit pa lejen paraprake me shkrim të Life.Church. Të gjitha emrat e tjerë, logot, emrat e produkteve dhe shërbimeve, hartat dhe parulla në YouVersion janë marka tregtare e pronarëve të tyre përkatës.

Shkelja e Pronës Intelektuale

Nëse besoni që çdo përmbajtje e YouVersion, duke përfshirë Kontributet e Përdoruesit, shkel të drejtat tuaja të pronësisë intelektuale, duke përfshirë të drejtën e autorit, ju lutem dërgoni njoftimin për shkeljen e të drejtës së autorit në legal@life.church. Ju lutemi të keni parasysh se është politikë e Life.Church për të mbyllur llogaritë e përdoruesve të shkelësve të përsëritur.

Lidhjet dhe Shërbimet e Palëve të Treta

Youversion mund të përfshij= përmbajtje të siguruar nga palët e treta. Nëse YouVersion përmban lidhje me faqet e tjera dhe pop-ups dhe resurse të ngjashme të ofruara nga palët e treta, këto lidhje dhe burime sigurohen vetëm për lehtësinë tuaj. Ne nuk kemi kontroll mbi përmbajtjen e këtyre vendeve apo burimeve, dhe nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për to ose për ndonjë humbje apo dëm që mund të lindë nga përdorimi i tyre. Nëse vendosni për të hyrë në cilëndo nga faqet e internetit të palës së tretë të lidhur me YouVersion, ju e bëni këtë tërësisht në përgjegjësinë tuaj dhe në varësi të qëllimit dhe kushteve të përdorimit për faqet e tilla të internetit. Të gjitha deklaratat dhe / ose mendimet e shprehura në këto materiale, dhe të gjitha artikujt dhe përgjigjet ndaj pyetjeve dhe përmbajtjeve të tjera, përveç përmbajtjes së dhënë nga Life.Church, janë vetëm mendimet dhe përgjegjësia e personit ose entitetit që i siguron këto materiale. Këto materiale nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht mendimin e Life.Church. Ne nuk jemi përgjegjës, ose të detyruar për / nga ju ose ndonjë palë e tretë, për përmbajtjen ose saktësinë e çdo materiali të siguruar nga ndonjë palë e tretë.

Lidhja nga dhe tek Veçoritë e YouVersion dhe Mediave Sociale

YouVersion mund të ofrojë disa karakteristika që ju mundësojnë lidhjen me ose nga mediat sociale, si dhe faqet e internetit dhe aplikacionet e tjera të palës së tretë dhe për të shkëmbyer informacione dhe komunikime me dhe nga YouVersion dhe shërbime të tilla të palëve të treta. Ju mund t'i përdorni këto karakteristika vetëm pasi ato janë siguruar nga ne vetëm në lidhje me përmbajtjen me të cilën ato shfaqen dhe ndryshe në përputhje me këto Afate dhe me çdo afat dhe kusht tjetër shtesë që ne ofrojmë në lidhje me karakteristikat e tilla. Ne mund të çaktivizojmë të gjitha ose cilëndo nga këto karakteristika në çdo kohë pa njoftim në diskrecionin tonë.

Kufizimet Gjeografike

Life.Church, pronari i YouVersion, është i vednosur në shtetin e Oklahomës në Shtetet e Bashkuara. Ne nuk ngremë pretendime se YouVersion ose ndonjë nga përmbajtjet e tij është i arritshëm ose i përshtatshëm jashtë Shteteve të Bashkuara. Qasja në YouVersion mund të mos jetë e ligjshme nga persona të caktuar ose në vende të caktuara. Nëse hyni në YouVersion jashtë Shteteve të Bashkuara, ju e bëni këtë me iniciativën tuaj dhe jeni përgjegjës për pajtueshmërinë me ligjet lokale".

Mospranimi i Garancive

PËRDORIMI JUAJ I YOUVERSIONIT, PËRMBAJTJA E TIJ DHE ÇDO FUNKSIONALITET, SHËRBIM OSE ARTIKULL I MARRË PËRMES YOUVERSION ËSHTË I GJITHË NË RREZIKUN TUAJ, TË CILAT JANË TË GJITHA TË OFRUARA NË BAZA "SIÇ ËSHTË" DHE "SI NË DISPOZICION", PA ASNJËLLOJ GARANCIE, OSE TË SHPREHUR OSE TË NËNKUPTUAR. AS LIFE.CHURCH DHE AS NDONJË PERSON I LIDHUR ME LIFE.CHURCH NUK JEP GARANCI OSE PËRFAQËSIM NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN, SIGURINË, SIGURINË, CILËSINË, SAKTËSINË OSE DISPONUESHMËRINË E YOUVERSIONIT. PA KUFIZUAR SA MË SIPËR, AS LIFE.CHURCH, AS NDONJË PËRFAQËSUES I LIDHUR ME LIFE.CHURCH PËRFAQËSON OSE GARANTON QË YOUVERSION OSE NDONJE PËRMBAJTJE E FUNKSIONALITETIT OSE NDONJË SHËRBIM OSE ARTIKULL I MARRË PËRMES YOUVERSION DO TË JETË I SAKTË,I SIGURTË, PA GABIME OSE I PANDËRPRERË, QË DEFEKTET DO TË KORRIGJOHEN, QË YOUVERSION OSE SERVERI QË E BËN ATË TË DISPONUESHËM JANË PA VIRUSE OSE KOMPONENTË TË TJERË TË DËMSHËM OSE QË YOUVERSION OSE NDONJË SHËRBIM OSE ARTIKULL I MARRË PËRMES YOUVERSION DO TË PLOTËSOJË PËRNDRYSHE NEVOJAT OSE PRITSHMËRITË TUAJA.

LIFE.CHURCH KËTU M PËRGJIGJE TË GJITHA GARANCITË TË NDONJË LLOJ, TË SHPREHUR OSE TË NËNKUPTUAR, PËRFUNDIMTARISHT OSE TË TJERA, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR NË GARANCI TË LËNDËSISHËM, JO-SHKELJE DHE PËRSHTATSHMËRI PËR QËLLIM TË CAKTUAR.

SA MË SIPËR NUK NDIKON NDONJË GARANCI E CILA NUK MUND TË PËRJASHTOHET OSE KUFIZOHET NGA LIGJI I APLIKUESHËM.

Kufizimi i detyrimit

NË ASNJË RAST, LIFE.CHURCH, LICENSUESIT E TIJ, OFRUESIT E SHËRBIMIT, OSE NDONJË PREJ PUNONJËSVE, AGJENTËVE, ZYRTARËVE OSE DREJTORËVE TË TIJ, NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR DËMTIM TË ASNJË LLOJI, NËN ÇDO TEORI JURIDIKE, QË REZULTON NGA / OSE NË LIDHJE ME PËRDORIMIN TUAJ, OSE PAAFTËSINË PËR TA PËRDORUR, YOUVERSION, ÇDO FAQE INTERNETI LIDHUR ME TË, ÇDO PËRMBAJTJE TË OFRUAR NË OSE PËRMES YOUVERSION OSE NDONJË FAQE TJETËR INTERNETI OSE NDONJË SHËRBIMI APO ARTIKULL TË MARRË PËRMES YOUVERSION, DUKE PËRFSHIRË ÇDO DËMTIM TË DREJTPËRDREJTË, TË TËRTHORTË, TË VEÇANTË, TË RASTËSISHËM, TË LOGJIKSHËM OSE NDËSHKUES, DUKE PËRFSHIRË, POR JO VETËM, OFENDIME PERSONALE, DHIMBJE DHE VUAJTJE, ANKTH EMOCIONAL, HUMBJE TË TË ARDHURAVE, HUMBJE TË FITIMEVE, HUMBJE TË BIZNESIT OSE TË KURSIMEVE TË PARASHIKUARA, HUMBJE TË PËRDORIMIT, HUMBJE TË EMRIT TË MIRË, HUMBJE TË TË DHËNAVE, DHE NËSE KJO SHKAKTOHET NGA DËMTIM (PËRFSHIRË EDHE NEGLIZHENCË), SHKELJE TË KONTRATËS OSE VETËM NËSE ËSHTË E PARASHIKUESHME.

SA MË SIPËR NUK NDIKON NDONJË GARANCI E CILA NUK MUND TË PËRJASHTOHET OSE KUFIZOHET NGA LIGJI I APLIKUESHËM.

Dëmshpërblimi

Ju pranoni të mbroheni, të dëmshpërbleni dhe të ruani të padëmtuar Life.Church, bashkëpunëtorët e tij, licensuesit dhe ofruesit e shërbimeve, dhe specialistët, drejtorët, punonjësit, kontraktuesit, agjentët, licensuesit, furnitorët, trashëgimtarët dhe persona të caktuar prej tyre, kundër çdo pretendimi, detyrimi, dëmtimi, gjykimi, çmimi, humbje, kostosh, shpenzimesh ose tarifash (duke përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve) që rrjedhin nga / ose që kanë të bëjnë me shkeljen e këtyre Kushteve ose me përdorimin tuaj të YouVersion, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, Kontributet e Përdoruesit, çfarëdo përdorimi i përmbajtjes së YouVersion, shërbimet dhe produktet e tjera përveç atyre të autorizuara shprehimisht në këto Kushte ose nga përdorimi i çdo informacioni prej jush të marrë nga YouVersion.

Ligji dhe Juridiksioni Qeverisës

Të gjitha çështjet, mosmarrëveshjet ose pretendimet që lidhen me YouVersionin dhe këto Kushte (duke përfshirë mosmarrëveshjet ose pretendimet jo-kontraktuale), do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e brendshme të Shtetit të Oklahomës pa dhënë efektin e ndonjë zgjedhjeje ose konflikti të dispozitave ligjore ose rregulli. Çdo padi, veprim ose procedurë gjyqësore që rrjedhin nga ose lidhur me këto Kushte ose YouVersion do të trajtohen ekskluzivisht në gjykatat federale të Shteteve të Bashkuara ose në gjykatat e Shtetit të Oklahomës në çdo rast të vendosur në Qytetin e Oklahoma City, Konteja e Oklahomës. Duke i pranuar këto Kushte dhe duke përdorur YouVersion, ju hiqni dorë nga çdo kundërshtim për ushtrimin e juridiksionit mbi ju nga gjykatat e tilla dhe vendtakimeve në gjykata të tilla.

Heqja dorë dhe Klauzola e ndarjes

Life.Church mund të heqë dorë nga të drejtat e veta vetëm sipas këtyre Kushteve me shkrim. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve konsiderohet nga një gjykatë ose gjykatë tjetër e juridiksionit kompetent për të qenë e pavlefshme, e paligjshme ose e pazbatueshme për çfarëdo arsye, një dispozitë e tillë duhet të eliminohet ose të kufizohet në masën minimale në mënyrë që dispozitat e mbetura të këtyre Kushteve të vazhdojnë fuqinë dhe efektin e tyre të plotë.

Marrëveshja e Plotë

Këto Terma dhe Politika jonë e Privatësisë përbëjnë marrëveshjen e vetme dhe të plotë midis jush dhe Life Covenant Church, Inc. në lidhje me YouVersion dhe zëvendëson të gjitha marrëveshjet, përfaqësimet dhe garancitë e mëparshme dhe bashkëkohore, të shkruara dhe gojore, në lidhje me YouVersion.

Komentet dhe shqetësimet tuaja

YouVersion operohet nga Life Covenant Church, Inc., një korporatë jofitimprurëse në Oklahoma, me adresë në 4600 E. 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034. Të gjitha komentet, komentet, kërkesat për mbështetje teknike dhe komunikimet e tjera në lidhje me YouVersion duhet të drejtohen përmes email-it help@youversion.com ose nëpërmjet faqes së internetit help.youversion.com, ose të postohet në adresën e mësipërme. Çdo feedback / reagim që na dërgoni do të konsiderohet jo-konfidencial. Life.Church do të jetë i lirë ta përdorë një informacion të tillë pa baza kufizuese.