Gjallëroje martesën tënde me pasion frymëror

Gjallëroje martesën tënde me pasion frymëror

7 ditë

Marrë nga libri i tij i ri "Një dashuri për tërë jetën" Gary Thomas flet për qëllimin e përjetshëm të martesës. Mëso mënyra praktike të cilat ndihmojnë ta shndërrojnë martesën tënde në një marrëdhënie frymëzuese, që përhap jetë frymërore te të tjerët.

Publikuesi

Ne dëshirojmë të falënderojmë David C Cook që siguroi këtë plan. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni: http://www.dccpromo.com/a_lifelong_love/

Rreth publikuesit

Mbi 750000 përfundime