Parallel

Génesis 28

28
Amiruniñam Het casta warmikunata. Sichum Jacobpas paykunawan casarakurunqa hinaptinqa ¿imaynataq viday kanqa? nispa.
1Isaacmi Jacobta qayaykuspan bendeciykurqa, hinaspam kamachirqa:
Canaán llaqta warmiwanqa amam casarakunkichu, 2Padan-aram lawpi mamaykipa taytan Betuelpa wasinman riy hinaspa mamaykipa turin Labanpa hukkaqnin warmi churinwan casarakamuy. 3Tukuy Atiyniyuq Tayta Diosyá bendecisunki churisapallaña kanaykipaq, chaynapi qanmanta achka nacionkuna lloqsinanpaq. 4#Gn 17.4-8.Abrahamman prometesqan bendicionnintayá qanmanwan miraynikikunaman qosunkichik, chaynapi mana llaqtayuq hina yachasqanchik allpa qamkunapaña kananpaq, nispa.
5Chaynata nispanmi churin Jacobta Isaacqa aviarurqa, Padan-aram lawpi Labanpa wasinman. Labanqa karqa Aram casta Betuelpa churinmi, chaynallataq Jacobpa Esaupa maman Rebecapa turinmi.
Esaupa casarakusqanmanta
6Esaumi rikururqa Jacobpaq bendicionta Isaac mañakuspan Padan-aram lawman aviarusqanta. Yacharurqataqmi Canaán warmikunawan ama casarakunanpaq Jacobta taytan kamachisqantapas, 7chaynallataq tayta-mamanta kasukuspa Padan-aram lawman Jacobpa pasakusqantapas. 8Chaynapim Esaú yacharurqa Canaán warmikunataqa taytan Isaac mana munasqanta. 9Chaymi Esauqa warminkuna kachkaptinpas Mahalatwan casarakurqa. Mahalatqa karqa Ismaelpa churinmi, Nebaiotpa panin hinaspa Abrahampa willkanmi.
Bet-elpi Jacobman Dios rikurisqanmanta
10Jacobmi Beerseba llaqtamanta lloqsispan Harán lawman rirqa. 11Chaymi inti seqaykuruptin chay ñan risqanpi samarurqa, hinaspam rumiwan sawnakuykuspa puñururqa. 12#Jn 1.51.Hinaspanmi mosqoyninpi huk escalerata pampamanta hanaq pachaman haypaqta rikururqa, chaynintakama Diospa angelninkuna seqaqta uraykamuchkaqta. 13#Gn 13.14-15.Tayta Diostapas ladonpi sayachkaqtam rikururqa. Diosmi nirqa:
Ñoqaqa abueloyki Abrahampa hinaspa taytayki Isaacpa yupaychasqan Diosmi kani. Kay puñusqayki allpatam qanmanwan miraynikikunaman qosqaykichik. 14#Gn 12.3; 22.18.Chaymi miraynikikuna kanqa ñutu allpa hina mana yupay atina. Paykunam cheqenqa tukuy hinastinman, qamrayku hinaspa miraynikiraykum kay pachapi llapallan ayllukuna bendecisqa kanqa. 15Ñoqam qanwan kachkani, mayman riptikipas waqaychasqaykim, hinaspam kay allpaman kutichimusqayki. Manam saqesqaykichu, nisqaykunataqa cumplisaqpunim, nispa.
16Puñusqanmanta rikchariruspanmi Jacob nirqa: Cheqaptapunim Diosqa kaypi kasqa, manam ñoqaqa yacharqanichu, nispa. 17Mancharikuspam nirqa: Manchakuypaqmi kay lugarqa kasqa. Kayqa Diospa wasinmi hinaspa hanaq pachapa punkunmi, nispa.
18Tutapayta hatarispanmi sawnakusqan suytu rumita Jacob sayachirqa, hinaspam aceiteta talliykurqa Diospaq sapaqchananpaq. 19Chay lugartam #28.19 Hebreo simipi Bet-el ninanqa “Diospa wasin” ninanmi.Bet-elwan suticharqa, punta sutinñataqmi karqa #28.19 Hebreo simipi Luz ninanqa “almendro” ninanmi.Luz.
20Chaypim prometikuspan Jacob nirqa:
Dios Taytalláy, kay risqaypi waqaycha-waspayki mikuytapas pachatapas qowaspa 21taytaypa wasinman hawkallata kutichimuwanki hinaspaqa qanmi Diosniy kanki. 22Kay sayachisqay suytu rumim Diospa Wasin kanqa. Lliw qowasqaykimantapas diezmoytam qosqayki, nispa.