Parallel

Génesis 14

14
Lotta Abram librasqanmanta
1Chay punchawkunapim Sinarpa reynin Amrafel, Elasarpa reynin Arioc, Elampa reynin Quedorlaomer chaynallataq Goimpa reynin Tidal guerrata hatarichirqaku 2Sodomapa reynin Berapa, Gomorrapa reynin Birsapa, Admapa reynin Sinabpa, Zeboimpa reynin Semeberpa hinaspa rey Belapa contranpi (Belapa huknin sutinmi karqa Zoar).
3Chay pichqantin reykunam Sidim qechwapi, #14.3 Puchqo lamar qochapa huknin sutinmi Mar Muerto.Puchqo lamar qochapa kasqanpi huñunakururqaku. 4Kay reykunam chunka iskayniyuq wata rey Quedorlaomerta servirqaku, ichaqa chunka kimsayuq wataman richkaspankum contranpi hatarirurqaku.
5Chaymi qatiqnin watapiñataq rey Quedorlaomer hamurqa paywan huklla kaq reykunapiwan, hinaspam Astarot Karnaim llaqtapi Refaim runakunata vencerurqaku, Zuz runakunatañataqmi Ham llaqtapi vencerurqaku, Em runakunatañataqmi Save-quiriataim llaqtapi vencerurqaku.
6Hor runakunatañataqmi Seir llaqtapa orqonkunapi vencerurqaku, hinaspam chunniqpa hichpanpi tarikuq El-parán nisqanku pampakamaraq qatirqaku. 7Chaymanta kutiramuspankum chayarurqaku En-mispat llaqtakama (chaypa huknin sutinmi Cades) hinaspankum Amalec runakunapa allpanta hapikuykurqaku chaynallataq Hazezon-tamar llaqtapi yachaq Amor casta runakunapa allpantapas.
8Hinaptinmi Sodomapa reynin, Gomorrapa reynin, Admapa reynin, Zeboimpa reynin hinaspa Belapa otaq Zoarpa reynin lloqsispanku Sidim qechwapi pelearqaku 9Elampa reynin Quedorlaomerwan, Goimpa reynin Tidalwan, Sinarpa reynin Amrafelwan hinaspa Elasarpa reynin Ariocwan. Kay tawa reykunam pichqa reykunawan pelearqaku.
10Sidim qechwaqa brea qochakunawan huntam tarikurqa, chaymi Sodomapa reyninwan Gomorrapa reynin lluptichkaspanku chayman wichiykurqaku, wakiqninñataqmi orqokunaman lluptirqaku.
11Chaymi venceruq reykunañataq Sodomapa Gomorrapa tukuy ima kapuqninkuta apakuspa pasakurqaku. 12Abrampa sobrinon Lottapas Sodomapi yachachkaqta hapiruspankum tukuy ima kapuqnintawan kuskata presota aparurqaku. 13Hinaptinmi huk lluptiruq runañataq hebreo casta Abramman willaykamurqa, Amor casta Mamrepa encina sachankunapa kasqanpi yachachkaptin. Mamreqa karqa Escolpa chaynataq Anerpa wawqenmi. Paykunam Abramwan huklla karqaku.
14Maypacham Abram sobrinon Lot preso kasqanta yachaykuspanmi, wasinpi naceq serviqninkunamanta kimsa pachak chunka pusaqniyuqta pusarikuspan chay reykunata Dan llaqtakama qatirqa.
15Tutaykuruptinmi serviqninkunata rakinaruspan kayninta chayninta yaykuspa vencerurqaku, hinaspankum Damasco llaqtapa hanaynin Hoba lawkama qatirqaku. 16Tukuy ima apasqankuta qechumuspanmi kutichimurqa, sobrinon Lotta kapuqninkunatawan, warmikunatawan wakin runakunatapas.
Abramta Melquisedec bendecisqanmanta
17Quedorlaomerta chaynallataq paywan kaq reykunata venceruspa Abram kutimuptinmi Sodomapa reynin tariparqa Save qechwaman, chay qechwapa huknin sutinmi karqa reypa qechwan. 18#Heb 7.1-10.Salempa reynin Melquisedecpas vinotawan mikuytam apamurqa. Payqa Tukuy Atiyniyuq Diospa sacerdotenmi karqa. 19Paymi Abramta bendecispan nirqa:
Abram, kay pacha hanaq pacha unanchaq Diosyá bendecisunki.
20Tukuy Atiyniyuq Dios yupaychasqa kachun,
paymi enemigoykikunata vencechisurqanki, nispa.
Chaymi Abramqa lliw kutichimusqanmanta diezmonkunata qoykurqa.
21Abramtam Sodomapa reynin nirqa:
Runakunallata qoykuwaspayki wakin qechumusqayki kaqkunataqa apakuy, nispa.
22Hinaptinmi Abram nirqa:
Kay pacha hanaq pacha unanchaq Tukuy Atiyniyuq Tayta Diosrayku juraspaymi nirqani: 23Manam qampa kaqtaqa ni huk qaytullantapas nitaq usutaykipa watullantapas hapisaqchu, nispay. Yanqañataqmi niwaq: “Ñoqam Abramtaqa apuyarachirqani”, nispayki. 24Runaykunapa mikusqanmanta huktaqa manam imatapas munanichu. Ichaqa riqmasiy Aner, Mamre hinaspa Escol tupaqninkuta apakuchunku, nispa.