Jesaja 49
NB

Jesaja 49

49
Den andre sangen om Herrens tjener (Messias)
1Hør på meg, fjerne kyster, og gi akt, dere folk i det fjerne! Herren har kalt meg fra mors liv av, han har nevnt mitt navn fra min mors skjød. #44:2,24. Jer 1:5. Luk 1:30 ff. 2Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds skygge. Han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger. #51:16. Heb 4:12. Åp 1:16. 2:12,16. 19:15,21. 3Han sa til meg: Du er min tjener, du er Israel, på deg vil jeg åpenbare min herlighet. #42:1. 44:23. Joh 17:4. 4Men jeg sa: Forgjeves har jeg arbeidet meg trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Men min rett er likevel hos Herren, og min lønn er hos min Gud. #40:30,31. 5Og nå sier Herren, som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham - og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke -
6han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. #42:6. 45:22. 55:5. 60:3. Hag 2:7. Luk 2:32. Apg 13:47.
Herren vil forløse sitt folk
7Så sier Herren, Israels gjenløser, Israels Hellige, til ham som er foraktet av hver sjel, til ham som er avskydd av folkene, ham som er herskeres tjener: Konger skal se det og reise seg, fyrster skal se det og kaste seg ned, for Herrens skyld, som er trofast, for Israels Helliges skyld, som utvalgte deg. #43:14. 52:14,15. 53:3.
8Så sier Herren: På den tiden som behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg. Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler, 9og si til de fangne: Gå ut! - til dem som er i mørket: Kom fram! På veiene skal de beite, og på alle de bare haugene skal det være beitemark for dem. #42:7. 61:1. 10De skal ikke sulte og ikke tørste. Verken det glødende sandhavet eller solen skal skade dem. For han som forbarmer seg over dem, skal føre dem og lede dem til kildevell. #55:1. Sal 12:1,6. 23:2. Åp 7:16,17. 11Jeg vil gjøre alle mine fjell til veier, og mine ryddede veier skal bygges høyere. 12Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest og noen fra Sinims land. #43:5,6. 60:4. 13Juble, dere himler! Fryd deg, du jord! Dere fjell, bryt ut i frydesang! For Herren trøster sitt folk, han forbarmer seg over sine elendige. #44:23. 55:12. Sal 69:35. 96:11. 98:4. 102:14. Åp 12:12.
14Sion sa: Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg. #60:15. 62:4. Sal 13:2. 42:10. Jer 8:19 ff. 15Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. #54:10. 1Kong 3:26. Sal 9:13. 16Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg. #60:18. Sak 2:9. 17Dine barn kommer i hast. De som brøt deg ned og ødela deg, de skal dra bort fra deg. 18Løft dine øyne og se deg omkring! De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Så sant jeg lever, sier Herren, du skal iføre deg dem alle sammen som et smykke og binde dem om deg lik bruden. #60:4. Joh 4:35.
19For dine ruiner og dine øde steder og ditt herjede land - sannelig, nå skal du være for trang for innbyggerne, og de som ville ødelegge deg, skal være langt borte. 20Ennå skal du få høre barna fra din barnløshets dager si: Plassen er for trang for meg, flytt deg, så jeg kan få bo her! #54:1 ff. 21Og du skal si i ditt hjerte: Hvem har født meg disse barna? Jeg var jo barnløs og ufruktbar, landflyktig og jaget bort. Og hvem har fostret disse? Jeg var jo enslig tilbake. Hvor var da disse? 22Så sier Herren Herren: Se, jeg vil løfte min hånd til hedningene og reise mitt banner for folkene. De skal komme med dine sønner ved barmen, og dine døtre skal de bære på skulderen. #13:2. 62:10. Jer 50:2. 23Konger skal være dine fosterfedre, og deres dronninger dine ammer. De skal kaste seg på sitt ansikt til jorden for deg, og dine føtters støv skal de slikke. Du skal kjenne at jeg er Herren, og at de som venter på meg, ikke skal bli til skamme. #40:31. 45:17. 60:14,16. Sal 2:12. 25:3. 72:9. Mika 7:17. Rom 9:33. 24Kan vel noen ta hærfanget fra en kjempe, eller kan fangene slippe fra dem som de med rette tilhører? #Jer 25:9. 27:5 ff. Matt 12:29. Luk 11:21.
25Ja! For så sier Herren: Både skal fangene bli tatt fra kjempen, og voldsmannens hærfang skal slippe unna. Jeg vil gå i rette med din motpart, og dine barn vil jeg frelse. #47:6. Sal 35:1. Jer 31:11. 50:34. Luk 11:22. 26Jeg vil la dine undertrykkere ete sitt eget kjøtt, og av sitt eget blod skal de bli drukne som av druemost. Alt kjød skal kjenne at jeg, Herren, er din frelser, og Jakobs Veldige din gjenløser. #37:20. 51:23. Esek 21:5. 38:23.