Advent aanbidding

Dag 2 van 4 • Lezing van vandaag

Overdenking


Liefde. 


Lucas 1:26-28


"Toen Elisabeth in haar zesde maand was, stuurde God de engel Gabriël naar Nazareth, een stad in Galilea. Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde. Gabriël kwam bij haar binnen en zei: 'Ik wens u vrede toe! U bent een gelukkige vrouw. De Here zij met u!' (HTB)


We hebben allemaal wel eens slechte geschenken gehad. En dan bedoel ik niet die van het soort "geef je mij nu zo'n lelijke trui?". Ik bedoel het soort geschenk dat voelt als een verwachting in mooi cadeaupapier. Dit soort geschenken zijn in feite helemaal geen geschenken. Het zijn transacties die vaak nog manipulatief zijn ook. 


Maria heeft duidelijk al eens vaker slechte geschenken gehad. Haar reactie is sprekend.


Lucas 1:29


"Maria raakte daardoor in de war en werd bang. Zij vroeg zich af wat hij bedoelde." (HTB)


Het is bijna alsof Maria zich afvroeg: "Wat voor een geschenk is dit nu? Wat wil je van mij? Wat mis ik in dit scenario dat bijna te mooi is om waar te zijn?"


Wij leren door het leven om een addertje onder het gras te verwachten. Wij verwachten dat ons geluk vroeg of laat op is. Wij denken dat op een zeker moment de rekening komt en dat we die dan niet kunnen betalen. Wij voelen de drukkende verwachting van het leven en meestal hebben we het gevoel dat we het allemaal niet bij kunnen houden. Wij leggen zelf ook onze verwachtingen op aan anderen en zijn vervolgens teleurgesteld als zij hier niet aan voldoen.


Dat is een leven in transactie.


Maar Gods liefde is anders. Hij herinnert ons er, net als Maria, aan dat er "geen addertje" is. 


Lucas 1:30


"Wees niet bang, Maria," zei de engel, "want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen." (HTB)


De "gezegende" moet eraan herinnerd worden dat zij "heel bijzonder gezegend" is. Wij hebben allemaal een geheugensteuntje nodig.


C.S. Lewis beschrijft in zijn boek "De vier liefdes" iets wat hij geschenk-liefde noemt.


Geschenk-liefde is het tegenovergestelde van transactie. Geschenk-liefde is het soort liefde dat er niets voor terugverwacht. Het is geheel afhankelijk van de gever. Bij dit soort liefde hoeft de ontvanger alleen maar te ontvangen.


Dit is de soort liefde die God voor ons heeft. De enige gepaste reactie hierop is een actief-passief antwoord. Het is een nederige houding jegens ontvangst. Het zegt niet: "Dat regel ik wel even," maar simpelweg: "laat het gebeuren."


Lucas 1:38a


"Goed," zei Maria, "de Here mag met mij doen wat Hij wil. Ik hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd." (HTB)


Maria geeft zichzelf aan God, niet uit dwang, verplichting of druk - maar uit liefde. De geschenk-liefde van God produceert liefde in Maria.


Dit is het meest omstreden deel voor allen die van transactie houden (lees: iedereen).


Geschenk-liefde brengt iets voort! Het brengt liefde voort! Geschenk-liefde produceert spontaan en uit het hart hetgeen dat transactie-liefde, met zijn obsessie voor voor-wat-hoort-wat, alleen maar kan veinzen. 


Als je mij niet gelooft, hier is Maria's reactie op de geschenk-liefde van God: 


Lucas 1:46-55


Maria antwoordde:


"Ik prijs de Here met mijn hele hart!Ik kan mijn blijdschap niet op! God, mijn Redder, heeft aan mij gedacht.En ik ben maar een gewone vrouw.Nu zullen de mensen altijd en overal zeggen dat ik bevoorrecht ben,want de machtige, heilige God heeft grote dingen voor mij gedaan.Hij is altijd goed voor mensen, die ontzag voor Hem hebben.Hij heeft laten zien hoe machtig Hij is.Hij heeft hoogmoedige mensen in verwarring gebracht en vorsten van hun troon gestoten.Maar gewone mensen zijn door Hem op een voetstuk gezet.Hij heeft hongerigen overladen met het goedeen rijken met lege handen weggestuurd.Hij heeft zijn knecht Israël geholpen.Hij is zijn belofte niet vergeten,want hij had Abraham en zijn kinderenbeloofd altijd goed voor hen te zijn." (HTB)


Maria gebruikt een vorm van "dit heeft Hij gedaan!" Wel negen keer in dit korte gedicht legt ze de focus op God. Het gaat allemaal om Hem en om wat Hij gedaan heeft! Wanneer je in aanraking komt met de God van de geschenk-liefde kun je niet anders dan de wijze waarop Hij liefheeft opmerken. Je kunt niet anders dan lofprijzen. Je kunt niet anders dan van Hem houden.


Onthoud deze kerstmis dat Gods liefde geschenk-liefde is. Alleen maar geschenk-liefde. 


Laat het gebeuren. Gebed:


Heer, herinner me aan uw geschenk-liefde. Help mij ontvangen. Laat het gebeuren! 


Oefening:


Maak een lijst van de manieren waarop jij het gevoel hebt dat je relatie met God transactioneel is. Wat zijn je gewoontes of gedachtepatronen waarin je jezelf erop betrapt dat je denkt "wees-zus-of-anders" of "doe-zo-of-anders"? Kom ervoor uit tegenover God en toon berouw.


Wanneer je je eigen neigingen tot transactie-liefde hebt erkend, dank dan God dat Zijn liefde in niets is zoals de jouwe. 


Schrijf een lofprijzing voor God, waarbij je focus ligt naar boven, dank God voor Zijn geschenk-liefde.