2 Коринтјаните 12:9

2 Коринтјаните 12:9 MNT

но Тој ми рече: „Ја имаш Мојата благонаклоност и тоа ти е доволно! Мојата сила најдобро се забележува во твојата немоќ!“ Затоа, смело ја признавам својата немоќ зашто така станува очигледно дека Христовата сила работи преку мене.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Сподели

Бесплатни планови за читање и побожни текстови поврзани со 2 Коринтјаните 12:9