Parallel
3
Predicació de Joan Baptista#x
(Mt 3,1-12; Mc 1,2-8; Jn 1,19-28)
1L’any quinzè del regnat de Tiberi Cèsar,#x mentre Ponç Pilat era governador de Judea,#x Herodes, tetrarca de Galilea,#x Filip, el seu germà, tetrarca d’Iturea i de la regió de Traconítida,#x i Lisànies, tetrarca d’Abilene,#x 2durant el pontificat d’Annàs i de Caifàs,#x Déu va comunicar la seva paraula a Joan,#x el fill de Zacaries, en el desert.#x 3Joan anà per tota la regió del Jordà#x predicant un baptisme de conversió#x per al perdó dels pecats, 4tal com està escrit en el llibre dels oracles del profeta Isaïes:
És la veu d’un que crida en el desert:
Prepareu el camí del Senyor,
aplaneu les seves rutes.
5 S’alçaran les fondalades,
s’abaixaran les muntanyes i els turons,
es redreçaran els camins tortuosos
i els escabrosos seran aplanats;
6 i tothom veurà la salvació de Déu.#x
7Joan deia a la gent que acudia perquè els bategés:
– Cria d’escurçons!#x Qui us ha dit que us escapareu del judici que s’acosta?#x 8Doneu els fruits que demana la conversió, i no comenceu a dir-vos que teniu Abraham per pare;#x us asseguro que Déu pot fer sortir fills a Abraham fins i tot d’aquestes pedres. 9Ara la destral ja és ran de la soca dels arbres, i tot arbre que no dóna bon fruit és tallat i llençat al foc.#x
10La gent li preguntava:
– Així, doncs, què hem de fer?#x
11Ell els responia:
– Qui tingui dos vestits, que en doni un al qui no en té, i qui tingui menjar, que també el comparteixi.
12Entre els qui anaven a fer-se batejar hi havia fins i tot uns publicans,#x que li deien:
– Mestre, què hem de fer?
13Ell els respongué:
– No exigiu més del que està establert.#x
14Igualment uns soldats#x li preguntaven:
– I nosaltres, què hem de fer?
Els va respondre:
– No feu servir la violència ni presenteu falses denúncies per treure diners de ningú, i acontenteu-vos amb la vostra soldada.#x
15El poble vivia en l’expectació, i tots es preguntaven si Joan no fóra potser el Messies.#x 16Joan respongué dient a tothom:
– Jo us batejo amb aigua, però ve el qui és més fort que jo, i jo no sóc digne ni de deslligar-li les corretges de les sandàlies:#x ell us batejarà amb l’Esperit Sant#x i amb foc. 17Ja té la pala a les mans per ventar el gra de l’era#x i per arreplegar el blat i entrar-lo al seu graner; però cremarà la palla en un foc que no s’apaga.#x
18Amb aquestes i moltes altres exhortacions, Joan anunciava al poble la bona nova.
19Joan blasmava el tetrarca Herodes perquè convivia amb Herodies, la muller del seu germà,#x i per totes les maldats que havia comès. 20A totes aquestes, Herodes n’hi afegí encara una: va fer tancar Joan a la presó.#x
Inicis del ministeri de Jesús: baptisme i genealogia
(Mt 1,1-17; 3,13-17; Mc 1,9-11; Jn 1,32-34)
21Tot el poble es feia batejar, i Jesús també fou batejat. Mentre pregava,#x el cel s’obrí, 22i l’Esperit Sant baixà cap a ell en forma corporal, com un colom,#x i una veu digué des del cel:
– Tu ets el meu Fill,#x el meu estimat; en tu m’he complagut.#x
23Jesús va començar el seu ministeri quan tenia uns trenta anys#x i, segons creien, era fill de Josep, que era fill d’Elí, 24fill de Matat, fill de Leví, fill de Melquí, fill de Jannai, fill de Josef, 25fill de Mataties, fill d’Amós, fill de Naüm, fill d’Heslí, fill de Nangai, 26fill de Màat, fill de Mataties, fill de Semeín, fill de Josec, fill de Jodà, 27fill de Joanan, fill de Resà, fill de Zorobabel, fill de Salatiel,#x fill de Nerí, 28fill de Melquí, fill d’Adí, fill de Cosam, fill d’Elmadam, fill d’Er, 29fill de Jesús, fill d’Elièzer, fill de Jorim, fill de Matat, fill de Leví, 30fill de Simeó, fill de Judà, fill de Josef, fill de Jonam, fill d’Eliaquim, 31fill de Meleà, fill de Mennà, fill de Matatà, fill de Natan,#x fill de David, 32fill de Jessè, fill d’Obed, fill de Booz, fill de Salà, fill de Naasson, 33fill d’Amminadab, fill d’Admín, fill d’Arní, fill d’Hesron, fill de Fares, fill de Judà,#x 34fill de Jacob, fill d’Isaac, fill d’Abraham, fill de Tèrah, fill de Nahor, 35fill de Serug, fill de Ragaú, fill de Fàlec, fill d’Éber, fill de Xèlah, 36fill de Cainam, fill d’Arfaxad, fill de Sem, fill de Noè, fill de Lèmec, 37fill de Matusalem, fill d’Henoc, fill de Jèred, fill de Maleleel, fill de Quenan, 38fill d’Enoix, fill de Set, fill d’Adam, fill de Déu.#x