Parallel
4
Temptacions de Jesús
(Mt 4,1-11; Mc 1,12-13)
1Jesús, ple de l’Esperit Sant,#x se’n tornà del Jordà.#x L’Esperit el va conduir pel desert 2durant quaranta dies,#x i era temptat pel diable.#x En tots aquells dies no va menjar res, i quan s’hagueren acabat, va tenir fam. 3El diable li digué:
– Si ets Fill de Déu,#x digues a aquesta pedra que es torni pa.#x
4Però Jesús li va respondre:
– L’Escriptura diu: L’home no viu només de pa.#x
5Després el diable se l’endugué enlaire, li va mostrar en un instant tots els reialmes del món 6i li digué:
– Et donaré tota l’autoritat i la glòria d’aquests reialmes: me l’han confiada a mi, i jo la dono a qui vull. 7Adora’m i tot serà teu.#x
8Jesús li respongué:
– Diu l’Escriptura: Adora el Senyor, el teu Déu, serveix-lo només a ell.#x
9Després el conduí a Jerusalem, el va posar al punt més alt del temple#x i li digué:
– Si ets Fill de Déu, tira’t daltabaix. 10Diu l’Escriptura: Donarà ordre als seus àngels de guardar-te. 11I encara: Et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres.#x
12Jesús li contestà:
– Diu l’Escriptura: No temptis el Senyor, el teu Déu.#x
13Un cop el diable hagué acabat tota mena de temptacions, s’allunyà d’ell fins al temps oportú.#x
Inici de la predicació a Galilea
(Mt 4,12-17; Mc 1,14-15)
14Llavors Jesús, ple del poder de l’Esperit,#x se’n tornà a Galilea.#x La seva anomenada es va estendre per tota la regió. 15Ensenyava a les seves sinagogues, i tothom el lloava.
Jesús a la sinagoga de Natzaret#x
16I se n’anà a Natzaret, on s’havia criat. El dissabte, com tenia per costum, va entrar a la sinagoga i s’aixecà a llegir. 17Li donaren el volum del profeta Isaïes, el desplegà#x i va trobar el passatge on hi ha escrit:
18 L’Esperit del Senyor reposa sobre meu,
perquè ell m’ha ungit.
M’ha enviat
a portar la bona nova als pobres,
a proclamar als captius la llibertat
i als cecs el retorn de la llum,
a posar en llibertat els oprimits,
19 a proclamar
l’any de gràcia del Senyor. # x
20Després plegà el volum, el retornà al responsable del culte de la sinagoga#x i es va asseure. Tots els qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en ell. 21Aleshores començà dient-los:#x
– Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d’escoltar.
22Tothom l’aprovava i es meravellava de les paraules plenes de gràcia que sortien de la seva boca.#x I deien:
– ¿No és fill de Josep, aquest?
23Ell els digué:
– Ben segur que m’aplicareu aquella dita: “Metge, cura’t a tu mateix!” “Tot el que hem sentit a dir que feies a Cafarnaüm,#x fes-ho també aquí al teu poble.”#x
24I afegí:
– En veritat us dic que cap profeta no és ben rebut al seu poble.#x 25Més encara, us asseguro que en temps d’Elies, quan el cel es va tancar durant tres anys i sis mesos i una gran fam s’estengué per tot el país, hi havia moltes viudes a Israel, 26però Elies no va ser enviat a cap d’elles, sinó a una dona viuda de Sarepta de Sidó.#x 27I en temps del profeta Eliseu, hi havia molts leprosos a Israel, però cap d’ells no fou purificat, sinó Naaman, de Síria.#x
28En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga es van omplir d’indignació;#x 29es van aixecar, el van empènyer fora del poble i el dugueren fins a un espadat de la muntanya sobre la qual era edificat el poble, amb la intenció d’estimbar-lo. 30Però Jesús va passar entremig d’ells i se’n va anar.
Guarició d’un home posseït d’un dimoni
(Mc 1,21-28)
31Després va baixar a Cafarnaüm, població de Galilea,#x i el dissabte hi ensenyava. 32La gent estava admirada de la seva doctrina, perquè parlava amb autoritat.#x
33En aquella sinagoga hi havia un home posseït d’un dimoni, un esperit maligne, que es posà a cridar amb tota la força:
34– Ah! Per què et fiques amb nosaltres,#x Jesús de Natzaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets: el Sant de Déu!#x
35Però Jesús el va increpar dient:
– Calla i surt d’aquest home!
Llavors el dimoni el llançà allà al mig i en va sortir sense fer-li cap mal. 36Tots quedaren molt sorpresos i comentaven entre ells:
– Què són aquestes paraules? Dóna ordres amb autoritat i amb poder als esperits malignes i els fa sortir!#x
37I la seva fama s’anava escampant per tots els indrets d’aquella regió.
Guarició de la sogra de Simó i d’altres malalts
(Mt 8,14-17; Mc 1,29-34)
38Quan va anar-se’n de la sinagoga, entrà a casa de Simó.#x La sogra de Simó tenia una febre molt alta, i van demanar a Jesús que fes alguna cosa per ella. 39Jesús se li acostà, va increpar la febre, i la febre la va deixar.#x Ella es va aixecar a l’instant i es posà a servir-los.
40Així que el sol s’hagué post, tots els qui tenien malalts afectats per diverses malalties els portaven cap a Jesús. Ell imposava les mans#x a cada un i els curava. 41De molts en sortien dimonis#x cridant i dient-li:
– Tu ets el Fill de Déu!#x
Però Jesús els increpava i no els deixava parlar, perquè sabien que era el Messies.#x
Jesús predica per tot Galilea
(Mc 1,35-39)
42Un cop s’hagué fet de dia, sortí i se n’anà en un lloc solitari. La gent el buscava i, quan van arribar al lloc on ell era, el volien retenir perquè no els deixés. 43Però ell els digué:
– Cal que també anunciï la bona nova del Regne de Déu a les altres poblacions, que per això he estat enviat.
44I anava predicant per les sinagogues del país dels jueus.