Parallel
4
Kinabuhi nga Makapahimuot sa Dios
1Sa kataposan, mga igsoon, nakat-onan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios ug ingon niini ang inyong pagkinabuhi. Karon, sa ngalan ni Ginoong Jesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. 2Kay nasayran na man ninyo ang among mga pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Jesus. 3Gusto sa Dios nga magmaputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa imoralidad. 4Kamong mga lalaki angayng masayod unsaon ninyo pagpakighiusa sa inyong asawa#4:4 pagpakighiusa sa inyong asawa: o pagdumala sa inyong lawas. sa paagi nga balaan ug dungganan 5ug dili inaghat sa kaulag sama sa gibuhat sa mga tawo nga wala magtuo sa Dios. 6Busa ayaw ninyo panamastamasi ug yataki ang katungod sa inyong isigkatawo bahin niining mga butanga. Gipahimangnoan na namo kamo kaniadto nga ang magbuhat niini silotan gayod sa Ginoo. 7Ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa sala kondili aron magkinabuhi kita nga balaan. 8Busa ang magsalikway niining pagtulon-ana wala magsalikway sa tawo kondili sa Dios nga maoy naghatag kaninyo sa iyang Espiritu Santo.
9Dili kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo mahitungod sa paghigugma sa inyong isigkamagtutuo kay kamo gitudloan na man sa Dios sa paghigugmaay. 10Ug mao gayod kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsoonan sa tibuok Macedonia. Busa, mga igsoon, naghangyo kami kaninyo nga dugangan ninyo ang kainit sa inyong paghigugmaay. 11Tinguhaa ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon. Ayaw kamo panghilabot sa uban o pagsalig sa uban alang sa inyong panginabuhi sumala sa gisulti na namo kaninyo. 12Niining paagiha tahoron kamo sa dili mga magtutuo ug dili na kamo magsalig kang bisan kinsa alang sa inyong gikinahanglan.
Ang Pagbalik sa Ginoo
13Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod niadtong nangamatay na aron dili kamo maguol sama sa mga tawo nga walay paglaom. 14Kita nagtuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa tungod kang Jesus banhawon ug dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus.
15Ang#Sir. 48:11.#1 Cor. 15:51-52. pagtulon-an sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini: kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili mag-una niadtong nangamatay na. 16Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios ug mokunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Cristo. 17Unya kita nga buhi pa niadtong adlawa, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. 18Busa pagdasigay kamo tungod niining paglaoma.