Parallel
1
Pròleg
1Són molts els qui han emprès la tasca d’escriure un relat dels fets que s’han acomplert entre nosaltres, 2valent-se del que ens han transmès els qui des del principi en foren testimonis oculars i després esdevingueren servidors de la Paraula.#x 3També jo, havent-me informat minuciosament de tot des dels orígens, he decidit d’escriure-t’ho, il·lustre Teòfil,#x en una narració ordenada, 4perquè constatis la solidesa dels ensenyaments que has rebut.
Anunci del naixement de Joan Baptista#x
5En temps d’Herodes, rei de Judea,#x hi havia un sacerdot del torn d’Abià#x que es deia Zacaries. La seva muller, descendent d’Aaron, es deia Elisabet. 6Tots dos eren justos davant de Déu i irreprensibles en el compliment de tots els manaments i les observances del Senyor. 7Però no tenien fills, perquè Elisabet era estèril#x i tots dos eren ja d’edat avançada.
8Un dia, mentre Zacaries era al temple oficiant davant de Déu amb els del seu torn, 9segons el ritual dels sacerdots, li tocà per sorteig d’entrar al santuari del Senyor a oferir l’encens.#x 10A l’hora de l’ofrena, tota l’assemblea del poble s’estava a fora pregant. 11Llavors se li va aparèixer un àngel del Senyor,#x a la dreta de l’altar de l’encens.#x 12Zacaries, en veure’l, es va torbar i la por s’apoderà d’ell.#x 13Però l’àngel li digué:
– No tinguis por, Zacaries: la teva súplica ha estat escoltada. Elisabet, la teva muller, et donarà un fill, i li posaràs el nom de Joan. 14En tindràs una gran joia, i molts s’alegraran del seu naixement. 15Serà gran als ulls del Senyor; no beurà vi ni altres begudes alcohòliques#x i quedarà ple de l’Esperit Sant ja des de les entranyes de la mare.#x 16Farà que molts israelites tornin cap al Senyor, el seu Déu. 17Anirà al davant del Senyor amb l’esperit i el poder d’Elies:#x farà que els pares es reconciliïn de cor amb els fills#x i portarà els rebels a la saviesa dels justos. Així prepararà per al Senyor un poble ben disposat.
18Zacaries preguntà a l’àngel:
– Com puc saber que serà així? Jo ja sóc vell i la meva dona també és d’edat avançada.
19L’àngel li va respondre:
– Jo sóc Gabriel#x i m’estic a la presència de Déu.#x És ell qui m’ha enviat a parlar-te i a anunciar-te aquestes bones noves. 20I ara quedaràs mut, no podràs parlar fins al dia que passi tot això: tu no has cregut les meves paraules, però al seu temps es compliran.#x
21Mentrestant, el poble esperava Zacaries, estranyat que s’estigués tanta estona dins el santuari. 22Quan finalment va sortir, no podia parlar-los, i comprengueren que mentre era al santuari havia tingut una visió. Se’ls adreçava només amb senyes, perquè continuava estant mut.
23Quan es van acabar els dies del seu servei sacerdotal,#x Zacaries se’n tornà a casa seva. 24Al cap de poc temps, la seva muller Elisabet va quedar embarassada. Durant cinc mesos ella es mantingué apartada i es deia: 25«Com ha obrat amb mi el Senyor! Ha volgut treure’m la vergonya que passava.»#x
Anunci del naixement de Jesús
26El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel en un poble de Galilea#x anomenat Natzaret, 27a una noia verge, compromesa en matrimoni#x amb un home de la casa de David que es deia Josep.#x El nom de la noia era Maria. 28L’àngel entrà a trobar-la i li digué:
– Déu te guard,#x plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu.
29Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. 30L’àngel li digué:
– No tinguis por, Maria. Has trobat gràcia davant de Déu. 31Concebràs i tindràs un fill, i li posaràs el nom de Jesús.#x 32Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare.#x 33Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi.#x
34Maria preguntà a l’àngel:
– Com podrà ser això, si jo sóc verge?#x
35L’àngel li respongué:
– L’Esperit Sant vindrà sobre teu#x i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra;#x per això el fruit que naixerà serà sant i l’anomenaran Fill de Déu.#x 36També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, 37perquè per a Déu no hi ha res impossible.#x
38Maria va dir:
– Sóc la serventa del Senyor: que es compleixi en mi la teva paraula.
I l’àngel es va retirar.
Maria visita Elisabet
39Per aquells dies, Maria se n’anà de pressa a la Muntanya, en un poble de Judà,#x 40va entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet. 41Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l’infant va saltar dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant. 42Llavors va exclamar amb totes les forces:
– Ets beneïda entre totes les dones#x i és beneït el fruit de les teves entranyes! 43Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar?#x 44Tan bon punt he sentit la teva salutació, l’infant ha saltat de goig dins les meves entranyes. 45Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà.
Càntic de Maria
46Maria digué:#x
– La meva ànima magnifica el Senyor,#x
47el meu esperit celebra
Déu que em salva,#x
48perquè ha mirat la petitesa
de la seva serventa;#x
des d’ara totes les generacions
em diran benaurada,#x
49perquè el Totpoderós
obra en mi meravelles;
el seu nom és sant,#x
50i l’amor que té
als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.#x
51»Les obres del seu braç són potents:#x
dispersa els homes de cor altiu,
52derroca els poderosos del soli
i exalta els humils;#x
53omple de béns els pobres,#x
i els rics se’n tornen sense res.
54-55»Ha protegit Israel, el seu servent,
com havia promès als nostres pares;
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.#x
56Maria es va quedar uns tres mesos amb ella, i després se’n tornà a casa seva.
Naixement i circumcisió de Joan Baptista
57Quan se li va complir el temps, Elisabet infantà un fill. 58Els veïns i els parents sentiren a dir que el Senyor li havia mostrat el seu amor, i tots la felicitaven.
59Al cap de vuit dies es reuniren per circumcidar l’infant#x i volien que es digués Zacaries, com el seu pare. 60Però la seva mare s’hi va oposar dient:
– No! S’ha de dir Joan!#x
61Ells li replicaren:
– Però si no hi ha ningú de la família que porti aquest nom!
62Llavors feren senyes al pare i li preguntaven com volia que es digués. 63Ell va demanar unes tauletes i va escriure-hi: «El seu nom és Joan.» Tots van quedar meravellats. 64A l’instant se li destravà la llengua i començà a parlar beneint Déu. 65Un gran respecte s’apoderà de tots els veïns. La gent parlava d’aquestes coses per tota la muntanya de Judea, 66i tothom qui ho sentia ho guardava en el seu cor i es preguntava: «Què serà aquest infant?»
Realment, la mà del Senyor era amb ell.#x
Càntic de Zacaries#x
67Zacaries, el pare de Joan, quedà ple de l’Esperit Sant i es posà a profetitzar dient:
68– Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel:#x
ha visitat el seu poble#x i l’ha redimit;#x
69– fa que s’aixequi un salvador poderós#x
a la casa de David, el seu servent,
70com havia anunciat de temps antic
per boca dels seus sants profetes:
71ell ens salva de tots els enemics,
de les mans dels qui ens volen mal.#x
72Ha mostrat així el seu amor
als nostres pares,
s’ha recordat de l’aliança santa
73que jurà al nostre pare Abraham,#x
prometent de concedir-nos
que, 74sense por,
lliures dels enemics, li donem culte,
75amb santedat i justícia, tota la vida.
76»I a tu, infant, et diran
profeta#x de l’Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins;#x
77faràs saber al poble
que li ve la salvació,
que li són perdonats els seus pecats.#x
78Per l’amor entranyable del nostre Déu,
ens visitarà el sol naixent que ve del cel,#x
79– per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,#x
i guiar els nostres passos
per camins de pau.#x
Creixença de Joan Baptista
80L’infant creixia i s’enfortia en l’Esperit,#x i va viure al desert fins al dia que es manifestà a Israel.