Mataayo 1:25

Mataayo 1:25 BDS

Teesaaqay see, ina giraa guiiba, Mariyaa yaati amoolaa hiidaadi naw. Yoseefu gurigi ayi uma gosi na Yeesu.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share