Mataayo 1
BDS

Mataayo 1

1
Afamaraa gu Yeesu
(Luuka 3:23-38)
1Hiĩ na hiislaslaw gu umaiĩ gu afamaraa gosi Yeesu Kristu gwa laqwaloo da Dawdi haa da Aburahaamu dahha.
2Aburahaamu naa laqwali Isaaka, Isaaka naa laqwali Yakoobo, Yakoobo naa laqwali Yuuda haa hhiee kosi, 3Yuuda naa laqwali Pereesi haa Seera, iyoo dooina naa Tamaari. Pereesi naa laqwali Khesirooni, Khesirooni naa laqwali Araamu. 4Araamu naa laqwali Aminadaabu, Aminadaabu naa laqwali Nakhasooni, Nakhasooni naa laqwali Salimooni. 5Salimooni naa laqwali Booaasi daqa hadee dosii Rahaabu, Booaasi naa laqwali Obeedi daqa hadee dosii Ruuti, Obeedi naa laqwali Yeese. 6Yeese naa laqwali mutemi Dawdi.
Dawdi naa laqwali Solomooni daqa hadetiraa da Uriiyago. 7Solomooni naa laqwali Rehoboaamu, Rehoboaamu naa laqwali Abiiya, Abiiya naa laqwali Aasa. 8Aasa naa laqwali Yehosafaati, Yehosafaati naa laqwali Yoraamu, Yoraamu naa laqwali Usiiya. 9Usiiya naa laqwali Yotaamu, Yotaamu naa laqwali Akhaasi, Akhaasi naa laqwali Hesekiyaa. 10Hesekiyaa naa laqwali Manaase, Manaase naa laqwali Amooni, Amooni naa laqwali Yosiiya. 11Yosiiya naa laqwali Yekoniyaa haa hhiee kosi, qatlay hida gu hhapee da Yuuda digaa ilii looyisi yaamu gu Babiloonige.
12Qariqaaqari digaa ilii looyisi yade Babiloonige, Yekoniyaa ginaa ilii laqwali Seyalitiyeeli, Seyalitiyeeli naa laqwali Serubabeeli, 13Serubabeeli naa laqwali Abihuudi, Abihuudi naa laqwali Eliyakiimu, Eliyakiimu naa laqwali Asooro, 14Asooro naa laqwali Sadooki, Sadooki naa laqwali Akiimu, Akiimu naa laqwali Elihuudi, 15Elihuudi naa laqwali Eleasaari, Eleasaari naa laqwali Mataani, Mataani naa laqwali Yakoobo, 16Yakoobo naa laqwali Yoseefu, hhawata gu Mariyaa, daa laqwalidi Yeesu, doó eteedine Kristu.
17Inkoo, yaa wanta laqwaloo mibi haa cigahha tlaatleesa da laqwaloo da Aburahaamugo da mutemi Dawdi naqatloo. Kara, yaa wanta laqwaloo mibi haa cigahha tlaatleesa da laqwaloo da mutemi Dawdigo qatlay gu looyisa da Wayahuudi naqatloo Babiloonige. Kara, yaa wanta laqwaloo mibi haa cigahha tlaatleesa da qatlay Wayahuudi digaa ilii looyisi Babiloonige qatlaykaꞌa naqatloo gu Kristu.#1:17 Kristu: Tiꞌii umaki Kristu hari Yunaanaisoo na Masiiya, maꞌaana dosi na Daa maakhi du⁄iya.
Hiidawaraa da Yeesu
(Luuka 2:1-7)
18Hiĩ na catimisu gu hiidawaraa da Yeesu Kristu. Mariyaa iyoo dosi dagaa hiidaamisi ha Yoseefu. Inkoo, inay hingaa ilii kahhiye khabiibiru, Mariyaa tay kahhada kikitoꞌoo, gi slaydi guraꞌa hari ⁄uuru gu Muuna gu Iliitleemu. 19Yoseefu, hhawata gosi, sa gimba yaa heedi gu kooma ibinaa daa tafaꞌadi, giyaa slaiyaaba muriidisa pandaa da hidage. Teesaaqay, yaa piimuudi mawaraa hadee dosi hari hhaaboo.
20Qatlay giyaa ilii ilahudeedemisiye gimbakee, yuꞌudiyaa malayika gu Taataa Iliitleemu gi iliica⁄i Yoseefu tletaage. Malayika gi kaay tuba, “Yoseefu nanku Dawdi, hhanti tlaꞌamuta khaboo Mariyaa, sa gimba guraꞌa gi konte, ginti slaydi hari ⁄uuru gu Muuna gu Iliitleemu. 21Ina maa hiidaada naw, ugu hagurimaa ayida uma na Yeesu,#1:21 Yeesu: Yeesu maꞌaana dosi hari Eburaanaisoo na Taataa Iliitleemu yoó ilabuꞌuna. sa gimba ina namaa ilabuꞌuna hida kosi tlakwaroo dooinaa.”
22Gimbaki goõ yaatii ca⁄i, dama hiigaasi gimba daa kaay ha tletimiisay gu Iliitleemu Isaaya tuba, 23“Yuꞌudiyaa! Kikitoꞌoo slayda guraꞌa. Kara, ina laqwalida naw, inay guriayay uma na Imanueeli.”#Yuꞌudii kitaabuu gu Isaaya 7:14. Maꞌaana da umakee na “Iliitleemu wana sliimaa haa dandiray.”
24Qatlay Yoseefu giyaa iliitlay guꞌudeego, gi yondiidi idoo sugwaa ilii ilakaay gooay ha Malayika gu Taataa Iliitleemu. Ina higi khabimi Mariyaa, girigi tosaa waaudi aya gosii. 25Teesaaqay see, ina giraa guiiba, Mariyaa yaati amoolaa hiidaadi naw. Yoseefu gurigi ayi uma gosi na Yeesu.