Mataayo 1:23

Mataayo 1:23 BDS

“Yuꞌudiyaa! Kikitoꞌoo slayda guraꞌa. Kara, ina laqwalida naw, inay guriayay uma na Imanueeli.” Maꞌaana da umakee na “Iliitleemu wana sliimaa haa dandiray.”
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share