Mataayo 1:22

Mataayo 1:22 BDS

Gimbaki goõ yaatii ca⁄i, dama hiigaasi gimba daa kaay ha tletimiisay gu Iliitleemu Isaaya tuba
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share