Mataayo 1:19

Mataayo 1:19 BDS

Yoseefu, hhawata gosi, sa gimba yaa heedi gu kooma ibinaa daa tafaꞌadi, giyaa slaiyaaba muriidisa pandaa da hidage. Teesaaqay, yaa piimuudi mawaraa hadee dosi hari hhaaboo.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share