Génesis 1:31

Génesis 1:31 TZC00

Ti c'u s'elan laj smeltsan ti Diose, laj yil ti lec scotole. Ja' yu'un un, ja' jech chapaj ta svaquibal c'ac'al.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Génesis 1:31

Teilen