Amodau Defnydd

Wedi'i addasu ddiwethaf: Mai 25, 2018

Ble mae YouVersion wedi darparu cyfieithiad o'r fersiwn Saesneg o'r Polisi Preifatrwydd, rwyt yn cytuno fod y cyfieithiad wedi'i ddarparu er dy hwylustod yn unig, a bod y fersiwn Saesneg o'r Polisi Preifstrwydd yn rheoli dy berthynas gyda YouVersion. Os oes unrhyw anghysondeb rhwng fersiwn Saesneg y Polisi Preifatrwydd a beth mae'r cyfieithiad yn ei ddweud, yna bydd y flaenoriaeth yn cael ei roi i'r fersiwn Saesneg.


Derbyn y Telerau hyn

Drwy ddefnyddio bible.com, youversion.com a / neu Rhaglenni Symudol Ap Beibl You Version, Ap Beibl i Blant a Bible Lens (gyda'i gilydd, "YouVersion"), boed yn westai neu'n ddefnyddiwr cofrestredig, rydych chi'n ei dderbyn ac cytuno i'r Telerau hyn. Darllenwch y Telerau hyn yn ogystal â'r Polisi Preifatrwydd ofalus cyn i chi ddechrau defnyddio YouVersion. Os nad ydych yn cytuno â'r Telerau hyn neu Polisi Preifatrwydd ni ddylech chi agor na defnyddio YouVersion.

Newidiadau i'r Telerau

Cynigir YouVersion gan Church Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "ni" neu "ni"). Gallwn adolygu a diweddaru'r Telerau hyn o dro i dro yn ôl ein disgresiwn unigol. Mae unrhyw newidiadau yn dod i rym pan fyddwn ni'n eu postio. Mae eich defnydd parhaus o YouVersion yn dilyn postio Telerau diwygiedig yn golygu eich bod yn derbyn a chytuno i'r newidiadau.

Newidiadau i YouVersion

Er ein bod yn gobeithio cynnig YouVersion a phob un o'i nodweddion bob amser, rydym yn cadw'r hawl i newid neu roi'r gorau i gynnig YouVersion neu unrhyw ran, cyfran neu nodweddion o YouVersion heb rybudd. Ni fyddwn yn atebol os na fydd pob rhan neu unrhyw ran o YouVersion ar gael ar unrhyw adeg.

Gwybodaeth amdanoch chi a'ch mynediad i mewn i YouVersion

Mae'r holl wybodaeth rydym yn ei gasglu ar neu drwy YouVersion yn amodol ar ein Polisi Preifatrwydd. Drwy ddefnyddio YouVersion, rydych chi'n rhoi caniatâd i bob gweithred a gymerwyd gennym mewn perthynas â'ch gwybodaeth yn unol â'r Polisi Preifatrwydd.

Defnydd a Ganiateir neu beidio

Mae'r Telerau hyn yn caniatáu ichi ddefnyddio YouVersion yn unol â'r Telerau hyn ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol neu at ddefnydd mewnol eich sefydliad di-elw. Mae'r holl hawliau na roddwyd i chi yn benodol wedi'u cadw gan Life.Church. Rydych yn cytuno nad oes hawl, a na fyddwch yn defnyddio YouVersion fel a ganlyn:

 • mewn unrhyw ffordd sy'n torri unrhyw gyfraith neu reoliad ffederal, wladwriaeth, lleol neu ryngwladol;
 • er mwyn manteisio ar, niweidio, neu geisio manteisio ar neu i niweidio plant dan oed mewn unrhyw ffordd trwy ganiatáu iddynt weld cynnwys amhriodol, gan ofyn am wybodaeth bersonol adnabyddadwy neu fel arall;
 • i gymryd arnoch neu geisio gymryd arnoch fod yn gwmni neu berson, gan gynnwys Life.Church neu ddefnyddiwr arall o YouVersion;
 • i ymgymryd ag unrhyw ymddygiad arall, yn ein tyb ni, all niweidio Life.Church neu ddefnyddwyr YouVersion, neu eu gwneud yn agored i atebolrwydd;
 • mewn unrhyw ffordd a allai analluogi, osod gormod o faich, difrodi, neu amharu ar YouVersion neu ymyrryd â defnydd rhywun arall o YouVersion;
 • defnyddio unrhyw robot, chwilen, neu ddyfais awtomatig, proses, neu ddulliau i gael mynediad i YouVersion at unrhyw ddiben, gan gynnwys monitro neu gopďo unrhyw ddeunydd ar YouVersion;
 • i gyflwyno unrhyw feirysau, ceffylau Trojan, gyriad cripian, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n dechnegol niweidiol;
 • i geisio cael mynediad anawdurdodedig i, ymyrryd â ni, difrodi, neu amharu ar unrhyw rannau o YouVersion neu unrhyw weinyddwr, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â YouVersion;
 • i ymosod ar YouVersion trwy ymosodiad atal gwasanaeth neu ymosodiad gwasgaredig atal gwasanaeth; a
 • neu fel arall geisio ymyrryd â YouVersion rhag gweithio'n iawn.

Rydych hefyd yn cytuno na fyddwch yn anfon, yn fwriadol yn derbyn, uwchlwytho, lawrlwytho, defnyddio neu ailddefnyddio unrhyw ddeunydd, fel y pennwyd, yn ôl disgresiwn Life.Church ei hun:

 • yn cynnwys unrhyw ddeunydd sy'n ddifenwol, aflednais, anweddus, ymosodol, sarhaus, yn aflonyddu, treisgar, cas, ymfflamychol neu fel arall yn annymunol;
 • yn hyrwyddo deunydd rhywiol manwl neu bornograffig, trais neu wahaniaethu ar unrhyw sail, gan gynnwys hynny ar sail hil, rhyw, crefydd, cenedligrwydd, anabledd, tuedd rywiol, neu oedran;
 • yn torri unrhyw batent, nod masnach, cyfrinachedd masnach, hawlfraint, neu eiddo deallusol arall neu hawliau eraill unrhyw berson arall;
 • yn torri'r hawliau cyfreithiol (gan gynnwys hawliau cyhoeddusrwydd a phreifatrwydd) eraill neu gynnwys unrhyw ddeunydd a allai arwain at unrhyw atebolrwydd sifil neu droseddol o dan ddeddfau neu reoliadau perthnasol; neu
 • yn hyrwyddo unrhyw weithgarwch anghyfreithlon, neu eiriolwyr, yn hyrwyddo neu'n cynorthwyo unrhyw weithred anghyfreithlon;
 • yn cynnwys gweithgareddau masnachol neu werthu, megis cystadlu, lotri a hyrwyddiadau gwerthiant eraill, feirio neu hysbysebu; a
 • yn rhoi'r argraff bod y deunydd yn deillio o neu'n cael ei ategu gan Life.Church neu unrhyw berson neu hanfod, os nad yw hyn yn wir.

Cyfraniadau Defnyddiwr

Mae YouVersion yn cynnwys nodweddion rhyngweithiol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr bostio, cyflwyno, cyhoeddi, arddangos neu drosglwyddo i ddefnyddwyr eraill neu gynnwys neu ddeunyddiau eraill (ar y cyd, "Cyfraniadau Defnyddiwr") ar neu drwy YouVersion.

Fodd bynnag, nid ydym yn ymgymryd ag adolygu Cyfraniadau Defnyddiwr nac unrhyw ddeunydd arall cyn iddo gael ei bostio ar neu drwy YouVersion, ac ni allwn sicrhau bod deunydd annymunol yn cael ei symud yn brydlon ar ôl iddi gael ei bostio. Felly, nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw gamau gweithredu neu ddiffyg gweithredu ynghylch trosglwyddo, cyfathrebu neu gynnwys a ddarperir gan unrhyw ddefnyddiwr neu drydydd parti.

Rhaid i Gyfraniadau Pob Defnyddiwr gydymffurfio â'r Telerau hyn. Trwy ddarparu unrhyw Gyfraniad Defnyddiwr ar neu drwy YouVersion, byddwch yn rhoi i ni a'n darparwyr gwasanaeth, a phob un o'u trwyddedwyr, eu llwyddiannau a'u aseiniadau, yr hawl i ddefnyddio, atgynhyrchu, addasu, perfformio, arddangos, dosbarthu, ac fel arall ddatgelu i trydydd parti unrhyw ddeunydd o'r fath er mwyn cynnig y nodwedd YouVersion y byddwch yn gofyn amdano neu ei ddefnyddio fel arall. Rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu eich bod yn berchen ar yr holl hawliau yn y Cyfraniadau Defnyddiwr ac yn ei hawlio, ac sydd â'r hawl i ganiatáu'r drwydded hon, a bod eich holl Gyfraniadau Defnyddiwr yn cydymffurfio â'r Telerau hyn. Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol i unrhyw drydydd parti, am gynnwys neu gywirdeb unrhyw Gyfraniadau Defnyddiwr a bostiwyd gennych chi neu unrhyw ddefnyddiwr arall o YouVersion.

Diogelwch Cyfrif

Mae YouVersion yn caniatáu i ddefnyddwyr greu cyfrif ("Aelodau") sy'n gofyn am ddarparu gwybodaeth benodol i YouVersion. Rydych yn cytuno bod yr holl wybodaeth a ddarperir gennych i fod yn Aelod a chofrestru gyda'r YouVersion, yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, wybodaeth a ddarperir trwy ddefnyddio unrhyw nodweddion rhyngweithiol ar YouVersion, yn cael ei reoli gan ein Polisi Preifatrwydd, ac rydych yn cydsynio i holl gamau gweithredu rydym yn cymryd mewn perthynas â'ch gwybodaeth yn gyson â'n Polisi Preifatrwydd.

Os ydych chi'n dewis, neu os oes gennych chi, enw defnyddiwr, cyfrinair neu wybodaeth debyg fel rhan o'n gweithdrefnau diogelwch, rydych chi'n cytuno i drin y cyfryw wybodaeth yn gyfrinachol, a chytuno i roi gwybod i ni ar unwaith am unrhyw fynediad anawdurdodedig at eich enw defnyddiwr neu gyfrinair neu unrhyw dorri diogelwch arall. Mae gennym yr hawl i atal defnydd unrhyw enw defnyddiwr, cyfrinair neu ddynodwr arall, p'un ai a ddewiswyd gennych chi neu a ddarparwyd gennym ni, ar unrhyw adeg os ydych chi, yn ein barn ni, wedi torri unrhyw ddarpariaeth o'r Telerau hyn.

Monitro a Gorfodi; Cydymffurfiad Cyfreithiol; Terfynu

Rydych yn cytuno bod gennym yr hawl i:

 • cymryd unrhyw gamau mewn perthynas ag unrhyw ddefnyddiwr, cyfrif Aelod neu Gyfraniad Defnyddiwr y credwn, yn angenrheidiol neu'n briodol; yn ôl ein disgresiwn yn unig; os credwn y bydd yn groes i'r Telerau hyn, torri hawliau trydydd parti, bygythiad i ddiogelwch personol pobl eraill, neu fygythiad neu atebolrwydd neu niwed i'r ewyllys da sy'n gysylltiedig â YouVersion neu Life.Church;
 • cymryd camau priodol, gan gynnwys heb gyfyngiad, atgyfeirio i orfodi'r gyfraith a datgelu'ch gwybodaeth, am unrhyw ddefnydd anghyfreithlon neu anawdurdodedig o YouVersion; a
 • derfynu neu atal eich mynediad i YouVersion i gyd neu ran ohoni am unrhyw reswm, gan gynnwys heb gyfyngiad, unrhyw dorri o'r Telerau hyn.

Heb gyfyngu'r uchod, mae gennym yr hawl i gydweithredu'n llwyr ag unrhyw awdurdodau cyfreithiol neu orchymyn llys sy'n gofyn, neu yn ein cyfeirio i ddatgelu hunaniaeth neu wybodaeth arall unrhyw un sy'n postio unrhyw ddeunyddiau ar neu drwy YouVersion. NI FYDDWCH YN GOSOD UNRHYW GYFRIFOLDEB AR LIFE.CHURCH A'I DRWYDDEDAU A DARPARWYR GWASANAETH, A HOLL HOLL GYFLOGWYR, SWYDDOGION A CHYFARWYDDWYR RHAG UNRHYW HAWLIADAU SY'N DEILLIO O WEITHREDU GAN UNRHYW UN O'R PARTÏON BLAENOROL YN YSTOD NEU O GANLYNIAD I YMCHWILIADAU CYFREITHIOL. A FELLY HEFYD UNRHYW GAMAU GYMERIR O GANLYNIAD I YMCHWILIADAU GAN LIFE.CHURCH NEU ASIANTAETHAU CYFREITHIOL.

Eich Dibyniaeth ar Wybodaeth a Chyfieithiadau

Mae'r wybodaeth a gyflwynir ar neu drwy YouVersion ar gael yn unig at ddibenion gwybodaeth gyffredinol. Nid ydym yn gwarantu cywirdeb, cyflawnrwydd na ddefnyddioldeb y wybodaeth hon. Eich cyfrifoldeb chi yw derbyn y wybodaeth. Yn ogystal, er ein bod yn ymdrechu i ddarparu gwybodaeth a geir ar YouVersion mewn gwahanol ieithoedd, darperir cyfieithiadau i ieithoedd heblaw am gynnwys Saesneg o YouVersion i ni gan bartïon eraill ac nid ydym yn cynrychioli neu'n gwarantu cywirdeb y cyfieithiadau hynny. Nid ydym yn atebol nac yn gyfrifol am unrhyw ddibyniaeth a roddir ar ddeunyddiau o'r fath gennych chi neu unrhyw ymwelydd arall â YouVersion, neu gan unrhyw un sy'n cael gwybod am unrhyw beth o'i gynnwys.

Hawliau Eiddo Deallusol

Mae YouVersion a'i gynnwys, nodweddion a defnyddioldeb (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i bob gwybodaeth, meddalwedd, testun, arddangosiadau, delweddau, fideo a sain, a dyluniad, detholiad a threfniadaeth yr un fath) yn eiddo i Life.Church, ei drwyddedwyr neu ddarparwyr eraill o'r fath ac yn cael eu diogelu gan yr Unol Daleithiau a hawlfraint, nod masnach, patent, cyfrinachedd masnach ac eiddo deallusol rhyngwladol neu gyfreithiau hawliau perchnogol.

Logos a Dyluniadau

Mae'r enw YouVersion, enw a logo Life.Church, pob enw cysylltiol, logos, enwau cynnyrch a gwasanaeth, dyluniadau a sloganau cysylltiedig yn nodau masnach a / neu hawlfraint Life.Church. Ni ddylech ddefnyddio'r marciau a'r hawlfraint hyn heb ganiatâd ysgrifenedig Life.Church. Mae pob enw arall, logos, enwau cynnyrch a gwasanaeth, dyluniadau a sloganau ar YouVersion yn nodau masnach eu perchnogion priodol.

Trosedd Eiddo Deallusol

Os ydych chi'n credu bod unrhyw gynnwys YouVersion, gan gynnwys Cyfraniadau Defnyddiwr, yn torri eich hawliau eiddo deallusol, gan gynnwys hawlfraint, rhowch wybod am y drosedd hawlfraint i legal@life.church. Cofiwch mai polisi Life.Church yw terfynu cyfrifon defnyddwyr ail-dorwyr ailadroddus.

Cysylltiadau Trydydd Parti a Gwasanaethau

Gall YouVersion gynnwys cynnwys a ddarperir gan drydydd parti. Os yw YouVersion yn cynnwys dolenni i wefannau eraill a thudalennau naid ac adnoddau tebyg a ddarperir gan drydydd parti, mae'r cysylltiadau a'r adnoddau hyn yn cael eu darparu ar gyfer eich hwylustod yn unig. Nid oes gennym reolaeth dros gynnwys y safleoedd neu'r adnoddau hynny, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt nac am unrhyw golled neu ddifrod a all godi o'ch defnydd ohonynt. Os byddwch chi'n penderfynu cael mynediad at unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti sy'n gysylltiedig â YouVersion, byddwch chi'n gwneud hynny yn gyfan gwbl ar eich risg eich hun ac yn ddarostyngedig i'r telerau ac amodau defnydd ar gyfer gwefannau o'r fath. Mae'r holl ddatganiadau a / neu farn a fynegir yn y deunyddiau hyn, a'r holl erthyglau ac ymatebion i gwestiynau a chynnwys arall, ac eithrio'r cynnwys a ddarperir gan Life.Church, yn unig farn a chyfrifoldeb y person neu'r endid sy'n darparu'r deunyddiau hynny. Nid yw'r deunyddiau hyn o reidrwydd yn adlewyrchu barn Life.Church. Nid ydym yn gyfrifol, nac yn atebol i chi nac unrhyw drydydd parti, am gynnwys neu gywirdeb unrhyw ddeunyddiau a ddarperir gan unrhyw drydydd parti.

Cysylltu o ac i YouVersion a Nodweddion Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'n bosibl y bydd YouVersion yn darparu rhai nodweddion sy'n eich galluogi i gysylltu i neu â chyfryngau cymdeithasol yn ogystal â gwefannau a chymwysiadau trydydd parti eraill a rhannu gwybodaeth a chyfathrebu i YouVersion a gwasanaethau trydydd parti o'r fath. Gallwch ddefnyddio'r nodweddion hyn yn unig gan eu bod yn cael eu darparu gennym ni yn unig o ran y cynnwys y maen nhw wedi'i arddangos ac fel arall yn unol â'r Telerau hyn ac unrhyw delerau ac amodau ychwanegol a ddarparwn mewn perthynas â nodweddion o'r fath. Efallai y byddwn yn atal pob un neu unrhyw un o'r nodweddion hyn ar unrhyw adeg heb rybudd yn ôl ein disgresiwn.

Cyfyngiadau Daearyddol

Mae Life.Church, perchennog YouVersion, wedi'i leoli yn nhalaith Oklahoma yn yr Unol Daleithiau. Nid ydym yn gwneud unrhyw hawliadau bod YouVersion neu unrhyw un o'i gynnwys yn hygyrch neu'n briodol y tu allan i'r Unol Daleithiau. Efallai na fydd mynediad i YouVersion yn gyfreithlon gan rai pobl neu mewn rhai gwledydd. Os ydych chi'n cysylltu â YouVersion o'r tu allan i'r Unol Daleithiau, byddwch chi'n gwneud hynny ar eich pen eich hun ac yn gyfrifol am gydymffurfio â chyfreithiau lleol.

Dim Cyfrifoldeb o Warantau

MAE EICH DEFNYDD YOUVERSION, EI CYNNWYS A UNRHYW GYFRIFOLDEB, GWASANAETHAU NEU EITEMAU A GYNHWYSIR DRWY YOUVERSION, Y CAIFF EI DDARPARU AR SAIL "FEL Y MAE" AC AR SAIL "ARGAELEDD" AR GYFER UNRHYW WARANTIAU O UNRHYW FATH, WEDI'I DDATGAN NEU EI HONNI. NID YW LIFE.CHURCH NEU UNRHYW BERSON SY'N GYSYLLTIEDIG Â LIFE.CHURCH YN GWARANTU NEU'N SICRHAU CYFANRWYDD, DIOGELWCH, DIBYNIAETH, ANSAWDD, CYWIRDEB NEU ARGAELEDD YOUVERSION HEB EITHRIO'R BLAENOROL. NID YW LIFE.CHURCH NEU UNRHYW SY'N GYSYLLTIEDIG Ā LIFE.CHURCH YN GWARANTU FOD YOU VERSION NEU UNRHYW GYNNWYS O NODWEDDION NEU UNRHYW WASANAETHAU NEU EITEMAU GAED DRWY YOUVERSION YN GYWIR, DIBYNNOL, HEB WALL NEU DDIFFYG, Y CAIFF UNRHYW DDIFFYGION EU CYWIRO, FOS YOUVERSION NEU'R GWEINYDD SY'N EI DDARPARU YN RHYDD O UNRHYW FEIRYSAU NEU UNRHYW GYDRANNAU NIWEIDIOL. HEFYD NA FYDD YOU VERSION NEU UNRHYW WASANAETH DDERBYNIR DRWY YOU VWERSION YN ATEB EICH ANGHENION.

NID YW LIFE.CHURCH YN DERBYN UNRHYW WARANTAU. BOED YN BENODOL NEU WEDI'I AWGRYMU, YN STATUDOL NEU BEIDIO, GAN GYNNWYS OND HEB EI EITHRIO I WARANTAU O FARCHNADWYEDD, NEWYDDIANNAU A FFITRWYDD AR GYFER DIBEN RANOL.

NID YW DIM BYD BLAENOROL YN EFFEITHIO AR UNRHYW WARANTAU NA ELLIR EU HEITHRIO NEU GYFYNGU O DAN GYFRAITH BERTHNASOL.

Cyfyngiad ar Atebolrwydd

NI FYDD LIFE.CHURCH, MEWN UNRHYW ACHOS, NA'I THRWYDDEDWYR, DARPARWYR GWASANAETH, NEU UNRHYW GYFLOGWYR, ASIANTAU, SWYDDOGION NEU GYFARWYDDWYR YN GYFRIFOL AM UNRHYW IAWNDAL, O GANLYNIAD I NEU O ACHOS UNRHYW THEORI GYFREITHIOL, YN CODI ALLAN O'CH DEFNYDD, NEU ANALLU I DEFNYDDIO, YOUVERSION. HEFYD UNRHYW WEFANNAU CYSYLLTIEDIG NEU WASANAETHAU NEU EITEMAU DDERBYNIWYD DRWY YOUVERSION. GAN GYNNWYS UNRHYW IAWNDAL, UNIONGYRCHOL. ANUNIONGYRCHOL, ARBENNIG, ATODOL, CYFRIFOL, DIRWYOL, GAN GYNNWYS OND HEB EI EITHRIO I, NIWED PERSONOL, POEN A DIODDEF, GOFID EMOSIYNOL, COLLI CYFLOG, COLLI PROFFID, COLLI BUSNES NEU ARBEDION TEBYGOL, COLLI DEFNYDD, COLLI EWYLLYS DA, COLLI DATA. OS YW HYNNY O GANLYNIAD I GAMWEDD (GAN GYNNWYS ESGEULUSTOD) TORRI CYTUNDEB NEU BEIDIO, HYD YN OED OS OEDD HYNNY'N DEBYGOL.

NID YW DIM BYD BLAENOROL YN EFFEITHIO AR UNRHYW WARANTAU NA ELLIR EU HEITHRIO NEU GYFYNGU O DAN GYFRAITH BERTHNASOL.

Digolledu

Rydych yn cytuno i amddiffyn, indemnio a chynnal Life.Church, ei gysylltwyr, trwyddedwyr a darparwyr gwasanaethau, a'i swyddogion, cyfarwyddwyr, gweithwyr, contractwyr, asiantau, trwyddedwyr, cyflenwyr, olynwyr ac aseiniadau oddi wrth ac yn erbyn unrhyw hawliadau, rhwymedigaethau, iawndal, dyfarniadau, gwobrau, colledion, costau, treuliau neu ffioedd (gan gynnwys ffioedd twrneiod rhesymol) sy'n deillio o dorri'r Telerau hyn neu'ch defnydd o YouVersion, neu'n gynnwys Cyfraniadau Defnyddiwr, ond heb fod yn gyfyngedig i chi, unrhyw ddefnydd o gynnwys YouVersion, gwasanaethau a chynhyrchion heblaw fel y'u hawdurdodi'r yn benodol yn y Telerau hyn neu eich defnydd o unrhyw wybodaeth a gafwyd gan YouVersion.

Y Gyfraith Lywodraethol ac Awdurdodaeth

Rhaid i bob mater, anghydfod neu hawliad sy'n ymwneud â YouVersion a'r Telerau hyn (gan gynnwys anghydfodau neu anghydfodau nad ydynt yn gytundebau) gael eu rheoli a'u dehongli yn unol â chyfreithiau mewnol Gwladwriaeth Oklahoma heb effeithio neu wrthdaro cyfraith angenrheidiol neu reolaeth. Rhaid i unrhyw achos cyfreithiol, gweithrediad neu weithred sy'n deillio o'r Telerau hyn neu'ch Trafodaeth hon gael ei sefydlu yn unig yn llysoedd ffederal yr Unol Daleithiau neu lysoedd Gwladwriaeth Oklahoma ym mhob achos a leolir yn Ninas Oklahoma City, Sir Oklahoma. Trwy gytuno ar y Telerau hyn a defnyddio YouVersion, byddwch yn rhoi'r gorau i unrhyw wrthwynebiad a phob gwrthwynebiad i arfer awdurdodaeth drosoch gan y llysoedd hynny ac i leoliad mewn llysoedd o'r fath.

Eithrio a Diffygioldeb

Dim ond yn ysgrifenedig y gall Life.Church waredu ei hawliau dan y Telerau hyn. Os bydd trribiwnlys llys neu dribiwnlys arall o awdurdodaeth gymwys yn datgan fod unrhyw ddarpariaeth o'r Telerau hyn annilys, yn anghyfreithlon, neu na ellir ei orfodi am unrhyw reswm, bydd y ddarpariaeth honno yn cael ei ddileu neu ei gyfyngu i'r graddau lleiaf y bydd y darpariaethau sy'n weddill o'r Telerau hyn yn parhau yn gymwys ac mewn grym.

Cytundeb cyfan

Mae'r Telerau hyn a'nPolisi Preifatrwydd yn golygu cytundeb unigol a chyfan rhyngoch chi ac Eglwys Cyfamod Life, Inc mewn perthynas â YouVersion ac yn disodli pob dealltwriaeth, cytundebau, sylwadau a gwarantau blaenorol, yn ysgrifenedig ac ar lafar, mewn perthynas â YouVersion.

Eich Sylwadau a Phryderon

Mae YouVersion yn cael ei weithredu gan Life Covenant Church, Inc., corfforaeth di-elw Oklahoma, a leolir yn 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034. Dylid cyfeirio pob ymateb, sylwadau, ceisiadau am gymorth technegol a chyfathrebiadau eraill sy'n ymwneud â YouVersion trwy e-bostio help@youversion.com neu drwy'r wefan help.youversion.com, neu anfonwch at y cyfeiriad uchod. Rhaid ystyried nad yw unrhyw adborth a rowch i ni yn gyfrinachol. Bydd Life.Church yn rhydd i ddefnyddio gwybodaeth o'r fath ar sail anghyfynedig.