Logo YouVersion
Eicon Chwilio

Amodau Defnydd

Addaswyd ddiwethaf ar Ebrill 2, 2020

Fel mae'n cael ei nodi isod, y fersiwn Saesneg o'r Polisi Preifatrwydd fydd yn rheoli eich perthynas gyda YouVersion. Er mai'r fersiwn Saesneg fydd yn rheoli, gallwch ddefnyddio feddalwedd cyfieithu fel Google Translate i weld y ddogfen yn eich iaith. Bydd unrhyw ddiwygiadau cyfieithu yn cael ei postio ar y dudalen hon.


Derbyn y Telerau hyn

Trwy ddefnyddio gwefannau, gwasanaethau a rhaglenni symudol YouVersion (gyda'i gilydd, “YouVersion”), p'un ai fel gwestai neu ddefnyddiwr cofrestredig, rwyt ti'n derbyn ac yn cytuno i gydsynio â'r Telerau hyn. Darllena'r Telerau hyn yn ofalus cyn i ti ddechrau defnyddio YouVersion, yn ogystal â'r Polisi Preifatrwydd YouVersion. Os nad wyt yn cytuno â'r Telerau hyn neu'r Polisi Preifatrwydd YouVersion rhaid i ti beidio â mynd mewn i, na defnyddio YouVersion.

Newidiadau i'r Telerau

Cynigir YouVersion gan Church Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "ni" neu "ni"). Gallwn adolygu a diweddaru'r Telerau hyn o dro i dro yn ôl ein disgresiwn unigol. Mae unrhyw newidiadau yn dod i rym pan fyddwn ni'n eu postio. Mae eich defnydd parhaus o YouVersion yn dilyn postio Telerau diwygiedig yn golygu eich bod yn derbyn a chytuno i'r newidiadau.

Ble mae YouVersion wedi darparu cyfieithiad o'r fersiwn Saesneg o'r Polisi Preifatrwydd, rwyt yn cytuno fod y cyfieithiad wedi'i ddarparu er dy hwylustod yn unig, a bod y fersiwn Saesneg o'r Polisi Preifstrwydd yn rheoli dy berthynas gyda YouVersion. Os oes unrhyw anghysondeb rhwng fersiwn Saesneg y Polisi Preifatrwydd a beth mae'r cyfieithiad yn ei ddweud, yna bydd y flaenoriaeth yn cael ei roi i'r fersiwn Saesneg.

Newidiadau i YouVersion

Er ein bod yn gobeithio cynnig YouVersion a phob un o'i nodweddion bob amser, rydym yn cadw'r hawl i newid neu roi'r gorau i gynnig YouVersion neu unrhyw ran, cyfran neu nodweddion o YouVersion heb rybudd. Ni fyddwn yn atebol os na fydd pob rhan neu unrhyw ran o YouVersion ar gael ar unrhyw adeg.

Gwybodaeth amdanoch chi a'ch mynediad i mewn i YouVersion

Mae'r holl wybodaeth a gasglwn ar YouVersion neu drwyddi yn seiliedig ar ein href="https://www. bible. com/privacy">Polisi Preifatrwydd. Trwy ddefnyddio YouVersion, rwyt yn cydsynio i'r holl gamau a gymerwyd gennym mewn cydymffurfiad â'r Polisi Preifatrwydd.

Defnydd a Ganiateir neu beidio

Mae'r Telerau hyn yn caniatáu ichi ddefnyddio YouVersion yn unol â'r Telerau hyn ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol neu at ddefnydd mewnol eich sefydliad di-elw. Mae'r holl hawliau na roddwyd i chi yn benodol wedi'u cadw gan Life.Church. Rydych yn cytuno nad oes hawl, a na fyddwch yn defnyddio YouVersion fel a ganlyn:

 • mewn unrhyw ffordd sy'n torri unrhyw gyfraith neu reoliad ffederal, wladwriaeth, lleol neu ryngwladol;
 • er mwyn manteisio ar, niweidio, neu geisio manteisio ar neu i niweidio plant dan oed mewn unrhyw ffordd trwy ganiatáu iddynt weld cynnwys amhriodol, gan ofyn am wybodaeth bersonol adnabyddadwy neu fel arall;
 • i gymryd arnoch neu geisio gymryd arnoch fod yn gwmni neu berson, gan gynnwys Life.Church neu ddefnyddiwr arall o YouVersion;
 • i ymgymryd ag unrhyw ymddygiad arall, yn ein tyb ni, all niweidio Life.Church neu ddefnyddwyr YouVersion, neu eu gwneud yn agored i atebolrwydd;
 • mewn unrhyw ffordd a allai analluogi, osod gormod o faich, difrodi, neu amharu ar YouVersion neu ymyrryd â defnydd rhywun arall o YouVersion;
 • defnyddio unrhyw robot, chwilen, neu ddyfais awtomatig, proses, neu ddulliau i gael mynediad i YouVersion at unrhyw ddiben, gan gynnwys monitro neu gopîo unrhyw ddeunydd ar YouVersion;
 • i gyflwyno unrhyw feirysau, ceffylau Trojan, gyriad cripian, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n dechnegol niweidiol;
 • i geisio cael mynediad anawdurdodedig i, ymyrryd â ni, difrodi, neu amharu ar unrhyw rannau o YouVersion neu unrhyw weinyddwr, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â YouVersion;
 • i ymosod ar YouVersion trwy ymosodiad atal gwasanaeth neu ymosodiad gwasgaredig atal gwasanaeth; a
 • neu fel arall geisio ymyrryd â YouVersion rhag gweithio'n iawn.

Rydych hefyd yn cytuno na fyddwch yn anfon, derbyn, uwchlwytho, lawrlwytho, defnyddio nac ailddefnyddio unrhyw ddeunydd sydd, yn fwriadol:

 • yn cynnwys unrhyw ddeunydd sy'n ddifenwol, aflednais, anweddus, ymosodol, sarhaus, yn aflonyddu, treisgar, cas, ymfflamychol neu fel arall yn annymunol;
 • yn hyrwyddo deunydd rhywiol manwl neu bornograffig, trais neu wahaniaethu ar unrhyw sail, gan gynnwys hynny ar sail hil, rhyw, crefydd, cenedligrwydd, anabledd, tuedd rywiol, neu oedran;
 • yn torri unrhyw batent, nod masnach, cyfrinachedd masnach, hawlfraint, neu eiddo deallusol arall neu hawliau eraill unrhyw berson arall;
 • yn torri'r hawliau cyfreithiol (gan gynnwys hawliau cyhoeddusrwydd a phreifatrwydd) eraill neu gynnwys unrhyw ddeunydd a allai arwain at unrhyw atebolrwydd sifil neu droseddol o dan ddeddfau neu reoliadau perthnasol; neu;
 • yn hyrwyddo unrhyw weithgarwch anghyfreithlon, neu eiriolwyr, yn hyrwyddo neu'n cynorthwyo unrhyw weithred anghyfreithlon;
 • yn cynnwys gweithgareddau masnachol neu werthu, megis cystadlu, lotri a hyrwyddiadau gwerthiant eraill, ffeirio neu hysbysebu; a
 • yn rhoi'r argraff bod y deunydd yn deillio o neu'n cael ei ategu gan Life.Church neu unrhyw berson neu hanfod, os nad yw hyn yn wir.

Cyfraniadau Defnyddiwr

Mae YouVersion yn cynnwys nodweddion rhyngweithiol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr bostio, cyflwyno, cyhoeddi, arddangos, neu drosglwyddo cynnwys neu ddeunyddiau i ddefnyddwyr eraill neu bobl eraill (gyda'i gilydd, “Cyfraniadau Defnyddiwr”) ar neu trwy YouVersion. Fodd bynnag, nid ydym yn ymrwymo i adolygu Cyfraniadau Defnyddwyr nac unrhyw ddeunydd arall cyn iddo gael ei bostio ar YouVersion neu drwyddo, ac ni allwn sicrhau bod deunydd annymunol yn cael ei symud yn brydlon ar ôl iddo gael ei bostio. Felly, nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamau neu ddiffyg gweithredu ynghylch trosglwyddiadau, cysylltiadau, neu gynnwys a ddarperir gan unrhyw ddefnyddiwr neu drydydd parti.

Rhaid i Gyfraniadau Pob Defnyddiwr gydymffurfio â'r Telerau hyn. Trwy ddarparu unrhyw Gyfraniad Defnyddiwr ar neu drwy YouVersion, byddwch yn rhoi i ni a'n darparwyr gwasanaeth, a phob un o'u trwyddedwyr, eu llwyddiannau a'u aseiniadau, yr hawl i ddefnyddio, atgynhyrchu, addasu, perfformio, arddangos, dosbarthu, ac fel arall ddatgelu i trydydd parti unrhyw ddeunydd o'r fath er mwyn cynnig y nodwedd YouVersion y byddwch yn gofyn amdano neu ei ddefnyddio fel arall. Rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu eich bod yn berchen ar yr holl hawliau yn y Cyfraniadau Defnyddiwr ac yn ei hawlio, ac sydd â'r hawl i ganiatáu'r drwydded hon, a bod eich holl Gyfraniadau Defnyddiwr yn cydymffurfio â'r Telerau hyn. Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol i unrhyw drydydd parti, am gynnwys neu gywirdeb unrhyw Gyfraniadau Defnyddiwr a bostiwyd gennych chi neu unrhyw ddefnyddiwr arall o YouVersion.

Diogelwch Cyfrif

Mae YouVersion yn caniatáu i ddefnyddwyr greu cyfrif (“Aelodau”) sy'n gofyn am ddarparu gwybodaeth benodol i Life.Church. Os ydych chi'n dewis neu'n cael enw defnyddiwr, cyfrinair, neu wybodaeth debyg fel rhan o'n gweithdrefnau diogelwch, rydych chi'n cytuno i drin gwybodaeth o'r fath yn gyfrinachol, ac yn cytuno i'n hysbysu ar unwaith o unrhyw fynediad heb awdurdod i'ch enw defnyddiwr neu ei ddefnyddio neu cyfrinair neu unrhyw achos arall o dorri diogelwch. Mae gennym yr hawl i analluogi unrhyw enw defnyddiwr, cyfrinair, neu ddynodwr arall, p'un a ydych chi wedi'ch dewis chi neu wedi'i ddarparu gennym ni, ar unrhyw adeg os ydych chi, yn ein barn ni, wedi torri unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau hyn.

Monitro a Gorfodi; Cydymffurfiad Cyfreithiol; Terfynu

Rydych yn cytuno bod gennym yr hawl i:

 • cymryd unrhyw gamau mewn perthynas ag unrhyw ddefnyddiwr, cyfrif Aelod, neu Gyfraniad Defnyddiwr yr ydym yn ei ystyried yn angenrheidiol neu'n briodol yn ôl ein disgresiwn llwyr os ydym yn credu bod torri'r Telerau hyn, torri hawliau trydydd parti, bygythiad i ddiogelwch personol eraill, neu fygythiad, atebolrwydd, neu niwed i'r ewyllys da sy'n gysylltiedig ag YouVersion neu Life.Church;
 • cymryd camau priodol, gan gynnwys heb gyfyngiad, atgyfeirio i orfodi'r gyfraith a datgelu'ch gwybodaeth, am unrhyw ddefnydd anghyfreithlon neu anawdurdodedig o YouVersion; a
 • derfynu neu atal eich mynediad i YouVersion i gyd neu ran ohoni am unrhyw reswm, gan gynnwys heb gyfyngiad, unrhyw dorri o'r Telerau hyn.

Heb gyfyngu'r uchod, mae gennym yr hawl i gydweithredu'n llwyr ag unrhyw awdurdodau cyfreithiol neu orchymyn llys sy'n gofyn, neu yn ein cyfeirio i ddatgelu enwi neu ddatgelu gwybodaeth arall unrhyw un sy'n postio unrhyw ddeunyddiau ar neu drwy YouVersion. NID OES UNRHYW GYFRIFOLDEB AR LIFE.CHURCH A'I DRWYDDEDAU A DARPARWYR GWASANAETH, A HOLL HOLL GYFLOGWYR, SWYDDOGION A CHYFARWYDDWYR RHAG UNRHYW HAWLIADAU SY'N DEILLIO O WEITHREDU GAN UNRHYW UN O'R PARTÏON BLAENOROL YN YSTOD NEU O GANLYNIAD I YMCHWILIADAU CYFREITHIOL. A FELLY HEFYD UNRHYW GAMAU GYMERIR O GANLYNIAD I YMCHWILIADAU GAN LIFE.CHURCH NEU ASIANTAETHAU CYFREITHIOL.

Eich Dibyniaeth ar Wybodaeth

Mae'r wybodaeth a gyflwynir ar neu drwy YouVersion ar gael at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Er ein bod yn ymdrechu i ddarparu gwybodaeth a geir ar YouVersion mewn amryw o ieithoedd, darperir cyfieithiadau i ieithoedd heblaw Saesneg o gynnwys YouVersion ar ein cyfer gan bartïon eraill ac nid ydym yn cynrychioli nac yn gwarantu cywirdeb y cyfieithiadau hynny. Nid ydym yn gwarantu cywirdeb, cyflawnrwydd na defnyddioldeb y wybodaeth hwnnw. Mae unrhyw ddibyniaeth rydych chi'n ei rhoi ar wybodaeth o'r fath ar eich risg eich hun yn llwyr. Nid ydym yn atebol, nac yn gyfrifol am unrhyw ddibyniaeth a roddir gennych chi neu unrhyw ymwelydd arall ar YouVersion ar ddefnyddiau o'r fath, neu gan unrhyw un allai gael gwybod am unrhyw rhan o'i gynnwys.

Hawliau Eiddo Deallusol

Mae YouVersion a'i gynnwys, nodweddion a defnyddioldeb (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i bob gwybodaeth, meddalwedd, testun, arddangosfeydd, delweddau, fideo a sain, a dyluniad, detholiad a threfniadaeth yr un fath) yn eiddo i Life.Church, ei drwyddedwyr neu ddarparwyr eraill o'r fath ac yn cael eu diogelu gan yr Unol Daleithiau a hawlfraint, nod masnach, patent, cyfrinachedd masnach ac eiddo deallusol rhyngwladol neu gyfreithiau hawliau perchnogol.

Logos a Dyluniadau

Mae enw a logo YouVersion, enw a logo Life.Church, App Icon

Torri Hawlfraint

Os ydych chi'n credu bod unrhyw Gyfraniadau Defnyddiwr neu gynnwys arall a ddarperir ar YouVersion yn torri eich hawlfraint neu hawliau eraill, cysylltwch â'n asiant dynodedig trwy: (a) post yn yr Adran Gyfreithiol, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) ffôn ar 405-680-5433; neu (c) post electronig ar legal@life.church. Dylech fod yn ymwybodol mai polisi Life.Church yw terfynu cyfrifon defnyddwyr sy'n ail-droseddu.

Cysylltiadau Trydydd Parti a Gwasanaethau

Gall YouVersion gynnwys cynnwys neu ddolenni i wefannau neu adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau neu'r adnoddau hynny, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt nac am unrhyw golled neu ddifrod a allai godi o'ch defnydd ohonynt. Os penderfynwch gael mynediad i unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti sy'n gysylltiedig ag YouVersion, byddwch yn gwneud hynny'n gyfan gwbl ar eich risg eich hun ac yn ddibynol ar delerau ac amodau defnyddio ar gyfer gwefannau o'r fath. Mae'r holl ddatganiadau a / neu farn a fynegir yn y deunyddiau hyn, a'r holl erthyglau ac ymatebion i gwestiynau a chynnwys arall, ac eithrio'r cynnwys a ddarperir gan Life.Church, yn ddim ond barn a chyfrifoldeb yr unigolyn neu'r endid sy'n darparu'r deunyddiau hynny. Nid yw'r deunyddiau hyn o reidrwydd yn adlewyrchu barn Life.Church. Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol i chi nac unrhyw drydydd parti am gynnwys na chywirdeb unrhyw ddeunyddiau a ddarperir gan unrhyw drydydd partïon.

Cyfyngiadau Daearyddol

Mae Life.Church wedi'i leoli yn nhalaith Oklahoma yn yr Unol Daleithiau. Nid ydym yn honni bod YouVersion nac unrhyw ran o'i gynnwys yn hygyrch neu'n briodol y tu allan i'r Unol Daleithiau. Efallai na fydd mynediad i YouVersion yn gyfreithiol gan rai pobl neu mewn rhai gwledydd. Os ydych chi'n cael mynediad i YouVersion o'r tu allan i'r Unol Daleithiau, rydych chi'n gwneud hynny ar eich liwt eich hun ac yn gyfrifol am gydymffurfio â deddfau lleol.

Dim Cyfrifoldeb o Warantau

MAE EICH DEFNYDD O YOUVERSION, EI GYNNWYS, AC UNRHYW NODWEDDION, GWASANAETHAU, NEU EITEMAU DDERBYNIWYD DRWY YOUVERSION AR EICH RISG EICH HUN, AC MAE POB UN SY'N DARPARU AR SAIL “FEL Y MAE” AC “FEL SYDD AR GAEL”, HEB UNRHYW FATH. NAILL AI WEDI'I FYNEGI NEU WEITHREDU. NID YW LIFE.CHURCH NAC UNRHYWBERSON SY'N GYSYLLTIEDIG Â LIFE.CHURCH YN CYNRYCHIOLI NA GWARANTU CYFANRWYDD, DIOGELWCH, PERTHNASEDD, ANSAWDD, HYGYRCHEDD, NEU ARGAELEDD YOU VERSION, HEB GYFYNGU AR YR HYN DDWEDIR EISOES NID YW LIFE.CHURCH NAC UNRHYW UN SY'N GYSYLLTIEDIG Â LIFWE.CHURCH YN GWQARANTU FOD YOUVERSION NEU GYNNWYS NODWEDDION NEU WASANAETHAU DDERBYNIWYD DRWY YOUVERSION YN FANWL GYWIR, DDIBYNADWY, HEB WALL, DI-DOR, Y CAIFF GWALLAU EU CYWIRO, Y BYDD YOUVERSION NEU'R GWEINYDD O BLE DAW'R WYBODAETH YN RHYDD O FIRYSAU NEU GYDRANNAU ALLAI ACHOSI DIFROD, NEU BOD YOUVERSION NEU UNRHYW WASANAETHAU DDERBYNIWYD DRWY YOUVERSION FEL ARALL YN CYRRAEDD EICH ANGHENION NEU DISGWYLIADAU.

NID YW LIFE.CHURCH YN DERBYN UNRHYW WARANTAU. BOED YN BENODOL NEU WEDI'I AWGRYMU, YN STATUDOL NEU BEIDIO, GAN GYNNWYS OND HEB EI EITHRIO I WARANTAU O FARCHNADWYEDD, LLE NAD OES TROSEDD, A BOD YN ADDAS AR GYFER DIBENION PENODOL.

NID YW DIM BYD BLAENOROL YN EFFEITHIO AR UNRHYW WARANTAU NA ELLIR EU HEITHRIO NEU GYFYNGU O DAN GYFRAITH BERTHNASOL.

Cyfyngiad ar Atebolrwydd

HEB OS NI FYDD LIFE.CHURCH, EI THRWYDDEDWYR, DARPARWYR GWASANAETH, NEU UNRHYW EU GWEITHWYR CYFLOGEDIG, ASIANTAU, SWYDDOGION, NEU CYFARWYDDWYR YN GYFRIFOL AM UNRHYW FATH O DDIFROD, DAN UNRHYW THEORI CYFREITHIOL, YN CODI ALLAN NEU'N GYSYLLTIEDIG. ANALLU I DDEFNYDDIO, YOUVERSION, UNRHYW GWEFANNAU CYSYLLTIEDIG, UNRHYW CYNNWYS A GYNIGIR AR NEU DRWY YOUVERSION, NEU GWEFANNAU ERAILL O'R FATH NEU UNRHYW WASANAETHAU NEU EITEMAU A GEIR DRWY YOUVERSION, GAN GYNNWYS UNRHYW IAWNDAL UNIONGYRCHOL, ANUNIONGYRCHOL, ARBENNIG, ATODOL, CANLYNIADOL NEU GOSBOL, YN CYNNWYS, OND NID YN GYFYNGEDIG I ANAF PERSONOL, POEN A DIODDEF, TRALLOD EMOSIYNOL, COLLI REFENIW, COLLI ELW, COLLI BUSNES NEU ARBEDION POSIBL, COLLI DEFNYDD O, COLLI EWYLLYS DA, COLLI DATA, PA UN AI ACHOSWYD DRWY GAMWEDD (YN CYNNWYS ESGEULUSTOD), TOR-CONTRACT, NEU FEL ARALL, HYD YN OED OS YN DEBYGOL.

NID YW DIM BYD BLAENOROL YN EFFEITHIO AR UNRHYW WARANTAU NA ELLIR EU HEITHRIO NEU GYFYNGU O DAN GYFRAITH BERTHNASOL.

Digolledu

Rydych yn cytuno i amddiffyn, indemnio a chynnal Life.Church, ei gysylltwyr, trwyddedwyr a darparwyr gwasanaethau, a'i swyddogion, cyfarwyddwyr, gweithwyr, contractwyr, asiantau, trwyddedwyr, cyflenwyr, olynwyr ac aseiniadau oddi wrth ac yn erbyn unrhyw hawliadau, rhwymedigaethau, iawndal, dyfarniadau, gwobrau, colledion, costau, treuliau neu ffioedd (gan gynnwys ffioedd twrneiod rhesymol) sy'n deillio o dorri'r Telerau hyn neu'ch defnydd o YouVersion, neu'n gynnwys Cyfraniadau Defnyddiwr, ond heb fod yn gyfyngedig i chi, unrhyw ddefnydd o gynnwys YouVersion, gwasanaethau a chynhyrchion heblaw fel y'u hawdurdodi'r yn benodol yn y Telerau hyn neu eich defnydd o unrhyw wybodaeth a gafwyd gan YouVersion.

Y Gyfraith Lywodraethol ac Awdurdodaeth

Bydd pob mater, anghydfod, neu hawliad sy'n ymwneud â YouVersion a'r Telerau hyn (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau anghontractiol), yn cael eu rheoli a'u dehongli yn unol â deddfau mewnol Talaith Oklahoma heb roi unrhyw ddewis na gwrthdaro cyfreithiol ar waith. darpariaeth neu reol. Bydd unrhyw siwt cyfreithiol, achos neu achos sy'n codi o'r Telerau neu'r YouVersion hyn, neu'n gysylltiedig â hwy, yn cael eu sefydlu yn llysoedd ffederal yr Unol Daleithiau neu lysoedd Talaith Oklahoma ym mhob achos yn Ninas Oklahoma City, Sir Oklahoma. Trwy gytuno i'r Telerau hyn a defnyddio YouVersion, rydych chi'n ildio unrhyw wrthwynebiad i arfer awdurdodaeth arnoch chi gan lysoedd o'r fath ac i leoli mewn llysoedd o'r fath.

Eithrio a Diffygioldeb

Dim ond yn ysgrifenedig y gall Life.Church waredu ei hawliau dan y Telerau hyn. Os bydd trribiwnlys llys neu dribiwnlys arall o awdurdodaeth gymwys yn datgan fod unrhyw ddarpariaeth o'r Telerau hyn annilys, yn anghyfreithlon, neu na ellir ei orfodi am unrhyw reswm, bydd y ddarpariaeth honno yn cael ei ddileu neu ei gyfyngu i'r graddau lleiaf y bydd y darpariaethau sy'n weddill o'r Telerau hyn yn parhau yn gymwys ac mewn grym.

Cytundeb cyfan

Mae'r Telerau hyn a'nPolisi Preifatrwydd yn golygu cytundeb unigol a chyfan rhyngot ti a Life Church Operations, LLC mewn perthynas â YouVersion ac yn disodli pob dealltwriaeth, cytundebau, sylwadau a gwarantau blaenorol, yn ysgrifenedig ac ar lafar, mewn perthynas â YouVersion.

Eich Sylwadau a Phryderon

Gweithredir YouVersion gan Life.Church Operations, LLC, cwmni atebolrwydd cyfyngedig Oklahoma. Dylid cyfeirio'r holl adborth, sylwadau, ceisiadau am gymorth technegol a chysylltiadau eraill sy'n ymwneud â YouVersion at: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 neu help@youversion.com.

Mae YouVersion yn defnyddio cwcis i bersonoli'ch profiad. Trwy ddefnyddio ein gwefan, rwyt yn derbyn ein defnydd o gwcis fel y disgrifir yn ein Polisi Preifatrwydd