Am YouVersion

Perthnasedd

Roedd y cyfleoedd oedd gan bobl i weld Beibl ers talwm yn gyfyng iawn. Erbyn heddiw mae pethau'n wahanol iawn. Ond mae llawer o bobl yn meddwl nad ydy neges y Beibl yn berthnasol o gwbl i’w bywydau. Ar yr un pryd mae yna eraill sy'n credu fod cyswllt agos rhwng y Beibl a profiadau bywyd bob dydd.

Chwyldro Gwybodaeth

Dros y ddegawd ddiwethaf mae tŵf y Rhyngrwyd wedi arwain i chwyldro gwybodaeth sy'n rhoi grym i bobl na welwyd erioed o'r blaen. Bellach gallwn rannu, cyfrannu, creu, darlledu a chyfathrebu ac mae’n rhwydd dweud wrth bobl drwy'r byd i gyd pwy ydyn ni a beth y'n ni’n ei gredu.

YouVersion

Pwrpas LifeChurch.tv ers ei gychwyn ym 1996 yw arwain pobl i ddod yn ddilynwyr ffyddlon i Iesu Grist. Er mwyn gwneud hyn r’yn ni wedi chwilio am ffyrdd newydd i helpu pobl i gysylltu'r Beibl â'u bywydau bob dydd. Mae’r dulliau o wneud hynny wedi newid dros y blynyddoedd wrth i ni ddefnyddio technolegau a strategaethau newydd. Ond perthnasedd y neges yw ein ffocws craidd wrth i ni ymdrechu'n barhaus i ddangos a dysgu sut mae Gair Duw’n berthnasol i bawb, beth bynnag fo'u profiadau.

Cynrychiola YouVersion ymdrech LifeChurch.tv i estyn ffiniau. Nid dim ond darparu offer sy’n defnyddio technoleg arloesol i ddylanwadu ar ein byd a wnawn, ond yn bwysicach, gwahodd pobl i berthynas â Duw wrth iddynt ddarganfod mor berthnasol yw'r Beibl i'w bywydau.