Polisi Preifatrwydd YouVersion


Trosolwg Byr

Dyma grynodeb o'r hyn y gelli ei ddisgwyl i'w weld yn ein Polisi Preifatrwydd a'n Telerau Defnyddio, sy'n cwmpasu'r holl gynhyrchion a gwasanaethau brand YouVersion:

Gwneud eich profiad yn bersonol.

Pan fyddi di'n creu cyfrif YouVersion neu yn defnyddio unrhyw un o'n ceisiadau neu ein safleoedd, mae'r wybodaeth a gasglwn gennym er mwyn cynnig profiad Beibl mwy personol.

Sut rydym yn defnyddio dy ddata.

Mae'r polisiau yn amlinellu'n glir y math o ddata rŷm yn ei gasglu o'th weithgaredd, a sut byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hwnnw i wella dy brofiad o YouVersion. Nid ydym yn rhannu dy wybodaeth bersonol fydd yn dangos pwy wyt ti gyda unrhyw drydydd person sy'n hysbysebu neu ryngweithiau hysbysebu.

Dy breifatrwydd wedi'i warchod.

Pan fyddi'n gweld ystadegau rŷm yn eu rhannu ac yn dathlu ymrwymiad i'r Beibl ar hyd a lled y byd dŷn ni'n gwneud ytn siwr ein bod yn dadansoddi'r data mewn dull fydd yn amddiffyn dy breifatrwydd. Pan fydd yr wybodaeth hwn yn cael ei gyhoeddi, mae mewn dull cryno na fydd yn dangos pwy wyt ti. Yn fwy na hynny rŷm yn gweithredu mesurau diogelwch safonol y diwydiant sydd wedi eu cynllunio i ddiogelu dy ddata.

Dy brofiad di yw e.

Mae ein polisiau yn berffaith eglur ynglŷn â dy hawliau pan yn defnyddio YouVersion gan gynnwys mewngofnodi, rhannu, newid a dileu dy ddata personol. Rŷm hefyd yn delio gyda thechnoleg casglu data a sut mae'r prosesau hynny yn helpu Cymuned YouVersion i ymrwymo i'r Beibl yn well.


Polisi Preifatrwydd

Wedi'i addasu ddiwethaf ar Fai 25, 2018

Ble mae YouVersion wedi darparu cyfieithiad Saesneg o'r Polisi Preifatrwydd, rwyt yn cytuno fod y cyfieithiad wedi'i ddarparu er dy hwylustod yn unig, a bod y fersiwn Saesneg o'r Polisi Preifstrwydd yn rheoli dy berthynas gyda YouVersion. Os oes unrhyw anghysondeb rhwng fersiwn Saesneg y Polisi Preifatrwydd a beth mae'r cyfieithiad yn ei ddweud, yna bydd y flaenoriaeth yn cael ei roi i'r fersiwn Saesneg.

Diffiniadau

Er mwyn sicrhau bod y ddogfen hon yn haws ei ddarllen, byddwn yn defnyddio rhywfaint o llaw-fer drwyddi draw. Er enghraifft, pan fyddwn yn dweud "YouVersion," rydym yn sôn am:

 • Y Rhaglenni ffôn symudol YouVersion hyn
  • Ap Beibl
  • Bible App for Kids
  • Bible Lens
 • Y Gwefannau YouVersion hyn
 • Mae'r rhaglenni YouVersion hyn ar lwyfannau eraill
  • Rhaglenni ffrydio fideo
  • Cynorthwywyr Llais

Mae cynhyrchion YouVersion yn berchen i ac yn cael eu rheoli gan Life Covenenant Church, Inc., a byddwn yn cyfeirio atyn nhw fel Life.Church, "ni" neu "rŷm" drwy'r cyfan polisi hwn. Rŷm yn caniatáu defnyddwyr sydd heb gofrestru i ddefnyddio YouVersion; a byddwn yn cyfeirio atn nhw fel "Ymwelwyr"; yn ogystal ag "Aelodau". Pan fyddwn yn cyfeirio at y ddau ohonyn nhw yn y polisai hwn byddwn yn defnyddio'r term "Defnyddwyr" neu "chi"

Derbyn y Telerau

Darllenwch y Polisi Preifatrwydd hwn yn ofalus gan ei fod yn trafod sut y byddwn yn casglu, defnyddio, rhannu a phrosesu eich gwybodaeth bersonol, a thrwy gael mynediad i YouVersion, rydych chi'n cytuno â'r Polisi Preifatrwydd hwn a'i delerau a chaniatâd i drosglwyddo eich data a'i brosesu yn yr Unol Daleithiau.. Mae eich defnydd o YouVersion hefyd yn cael ei lywodraethu gan ein Telerau Defnyddio. Darllenwch y telerau hynny yn ofalus hefyd.

Rydym yn croesawu unrhyw gwestiynau neu sylwadau sydd gennych ynglŷn â'r Polisi Preifatrwydd hwn a'n harferion preifatrwydd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, gallwch gysylltu â ni yn: Church Covenant Agreement, Inc., attn.: Support YouVersion, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 neu help@youversion.com.

Sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth

Nid ydym yn rhannu eich data personol gydag unrhyw hysbysebwyr trydydd parti neu rwydweithiau at ddibenion hysbysebu. Rydym yn defnyddio data yr ydym yn ei chasglu amdanoch chi neu a roddwch i ni, gan gynnwys unrhyw wybodaeth bersonol, fel a ganlyn:

 1. I ddarparu YouVersion i chi, ac unrhyw wybodaeth, cynhyrchion neu wasanaethau eraill y byddwch yn gofyn amdanynt;
 2. Fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn;
 3. I gyflawni unrhyw bwrpas arall y byddi di'n ei ddarparu e ar ei gyfer;
 4. I gyflawni ein rhwymedigaeth a gorfodi ein hawliau o dan y Polisi Preifatrwwydd hwn ac ein Amodau defnydd;
 5. Mewn unrhyw ffordd arall gallwn ddisgrifio pryd y byddi di'n darparu'r wybodaeth; a
 6. At unrhyw ddiben arall gyda'th caniatâd.

Nid yw dy allu i gael mynediad i YouVersion yn amodol ar roi dy wybodaeth bersonol i ni a gallet wrthod cyflwyno gwybodaeth bersonol inni, fodd bynnag, fe all ein gwahardd rhag darparu gwasanaethau a / neu ymarferion YouVersion penodol i ti.

Hwyluso dy ddefnydd o YouVersion

Rydym yn defnyddio dy ddata personol i awdurdodi mynediad dy aelodaeth i YouVersion os wyt yn aelod. Rydym hefyd yn defnyddio dy ddata personol i ddarparu unrhyw ddefnydd o YouVersion gan ddibynnu ar dy ddewis a'r data personol y byddi di'n cytuno i ddarparu. Rydym yn defnyddio data sydd gennym amdanat i ddarparu, gwella, a rhoi gwedd bersonol ar YouVersion, gan gynnwys, gyda chymorth technolegau awtomataidd y sonnir amdanyn nhw yn y polisi hwn, y casgliadau a wnawn o'r wybodaeth rydym yn ei gasglu.

Ffrindiau

Bydd YouVersion yn caniatáu i ti gyfathrebu a chysylltu â defnyddwyr eraill YouVersion i rannu adnodau Beibl, negeseuon a chynnwys arall. Rydym hefyd yn galluogi cyfathrebu rhyngot tii ac eraill trwy YouVersion, gan gynnwys, er enghraifft, negeseuon rhwng Aelodau. Dy ddewis di yw cyfathrebu neu gysylltu ag Aelod arall. Byddwn yn defnyddio data amdanat ti i'th helpu i gysylltu a chyfathrebu a rhannu cynnwys gyda defnyddwyr eraill YouVersion. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth bersonol y byddi'n ei roi i ni ac unigolion rwyt ti'n cyfathrebu â nhw. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio gwybodaeth gyswllt o'th ddyfais symudol petaet yn rhoi caniatâd i YouVersion i gael mynediad i'r ddyfais hwnnw.

Digwyddiadau

Mae Digwyddiadau YouVersion yn caniatáu i ti leoli gwasanaethau eglwys gerllaw sy'n defnyddio Digwyddiadau, sy'n eich galluogi i ddilyn ynghyd â'r cynnwys a ddarperir, ymgysylltu â'r Ysgrythur, cymryd nodiadau, a chadw'ch copi dy hun ar gyfer cyfeirio yn y dyfodol. Os byddi di'n dewis defnyddio ein nodwedd Digwyddiadau a dewis rhannu dy ddata lleoliad, bydd YouVersion yn defnyddio dy ddata lleoliad i ddarparu rhestr o Ddigwyddiadau y gallet fod â diddordeb mewn mynychu.

Argymhellion

Defnyddiwn y data sydd gennym amdanat a chanfyddiadau a wnawn o'r data hwnnw i argymell cynnwys a chyfrifoldeb penodol yn ogystal â chynhyrchion a gwasanaethau ychwanegol a gynigir trwy YouVersion. Er enghraifft, yn seiliedig ar Gynllun Beibl y byddi'n ei gwblhau, efallai y byddwn yn awgrymu Cynlluniau Beiblaidd ychwanegol i ti. Efallai y byddwn yn cysylltu â chdi trwy negeseuon push, e-bost, neu negeseuon mewn-ap i drafod yr argymhellion hyn, sut i ddefnyddio YouVersion, a negeseuon newyddion YouVersion eraill. Rwyt yn gallu dad-danysgrifio i'r negeseuon hyn trwy'r ddolen dad-danysgrifio mewn negeseuon e-bost sy'n darparu'r negeseuon hyn. Gelli hefyd addasu dy osodiadau hysbysu yn ceisiadau YouVersion neu drwy ymweld â bible.com/notification-settings.

Negeseuon sy'n gysylltiedig â Gwasanaeth

Efallai y byddwn yn defnyddio dy wybodaeth i gysylltu â ti ynghylch materion cyfrif, diogelwch, cyfreithiol a materion eraill. Byddwn yn gwneud hyn trwy negeseuon mewn-app, hysbysiadau gwthio a / neu e-bost. Cofia na elli di optio allan o dderbyn negeseuon gwasanaeth oddi wrthym, gan gynnwys hysbysiadau diogelwch a chyfreithiol.

Dadansoddiadau a Pherfformiad

Rydym yn awyddus i weld cynnydd ymgysylltu â'r Beibl ledled y byd. Rydym yn defnyddio'r data personol sydd ar gael inni i arsylwi ar dueddiadau cymdeithasol, economaidd a daearyddol gan eu bod yn ymwneud â dysgeidiaeth y Beibl ac adnodau penodol o'r Beibl. Mewn rhai achosion, rydym yn gweithio gyda thrydydd person ac ymddiried y byddant yn cyflawni'r ymchwil hwn dan reolaethau sydd wedi'u dylunio i ddiogelu dy breifatrwydd. Rydym yn cyhoeddi neu'n caniatáu i eraill gyhoeddi ein mewnwelediadau ond dim ond ar ffurf gyfun nad yw'n datgelu dy wybodaeth bersonol adnabyddadwy. Er enghraifft, efallai y byddwn yn defnyddio dy ddata i gynhyrchu ystadegau ynghylch y defnydd cyffredinol o YouVersion ledled y byd ac mewn gwledydd penodol a rhanbarthau daearyddol.

Rydym yn defnyddio data defnyddwyr anhysbys syd wedi'i gasglu at ei gilydd i farchnata YouVersion, gan gynnwys cyfathrebiadau sy'n hyrwyddo aelodaeth YouVersion a thwf rhwydwaith, fel dathlu cyfanswm nifer y gosodiadau YouVersion i ffonau symudol. Rydym yn defnyddio data, gan gynnwys gwybodaeth bersonol a ddarperir gan ddefnyddwyr, cyfanswm data defnyddwyr, data a gesglir trwy ddefnyddio YouVersion (megis hanes chwilio, cwblhau cynlluniau darllen, gweithgaredd darllen Beibl), adborth gan y cyhoedd a gwybodaeth a roddwyd o'r data hwn i gynnal ymchwil a datblygu mewnol er mwyn darparu profiad YouVersion cyffredinol gwell, mesur perfformiad YouVersion a chynyddu defnydd o YouVersion a'i nodweddion. Gwneir hyn trwy wneud newidiadau i YouVersion sydd ar gael yn gyffredinol, yn ogystal ag anfon negeseuon defnyddwyr trwy YouVersion sy'n awgrymu ymarferoldeb a chynnwys YouVersion.

Lleisio barn ac arolygon

Weithiau bydd YouVersion yn gofyn i chi leisio barn neu'n cynnal arolygon. Does dim rheidrwydd arnat i ymateb i'r rhain ac mae gennyt ddewis pa wybodaeth i'w ddatgelu.

Diogelwch a Materion Thechnegol

Defnyddiwn y data (a all gynnwys dy gyfathrebiadau) i ymchwilio i, ymateb i a datrys cwynion, materion cyfreithiol, diogelwch a materion technegol sy'n ymwneud â YouVersion. Rydym yn defnyddio dy ddata a chyfathrebiadau os ydym yn credu ei bod yn angenrheidiol at ddibenion diogelwch neu i ymchwilio i dwyll posibl neu dor cyfraith neu ein Telerau Defnyddio neu y Polisi Preifatrwydd hwn a / neu ymdrechion i niweidio eraill.

Gwybodaeth a Gasglwn a Sut rydym yn ei Gasglu

Yr wybodaeth a gawn gennych

Nid oes rhaid i ti danysgrifio i YouVersion i ddefnyddio YouVersion. Fodd bynnag, mae tanysgrifio yn ein galluogi i bersonoli YouVersion i fod yn brofiad mwy personol i ti. I danysgrifio, mae'n ofynnol i ti greu cyfrif a darparu gwybodaeth benodol fel dy enw a'th gyfeiriad e-bost, a fydd yn gysylltiedig â'th gyfrif aelodaeth.

Ar wahân i'r wybodaeth ofynnol hon, mae gennyt ddewis pa wybodaeth ychwanegol i'w roi i ni fydd yn gysylltiedig â'th gyfrif aelodaeth. Rydym yn casglu data personol oddi wrthyt pan fyddi'n ei ddarparu, ei bostio, neu ei lwytho i YouVersion. Nid oes raid i ti ddarparu gwybodaeth o'r fath; fodd bynnag, os na wnei di, gall gyfyngu ar ein gallu i bersonoli YouVersion ar dy gyfer, a'th allu i ddefnyddio YouVersion i'r eithaf.

Os wyt yn dewis cysylltu YouVersion gyda gwefannau, dyfeisiadau a gwasanaethau neu broffiliau eraill sydd gennyt gyda dyfeisiadau trydydd person, byddi'n darparu'r data personol a gedwir ar y dyfeisiadfau hynny i YouVersion a Life.Church. Er enghraifft, efallai y byddi'n agor cyfrif aelodaeth YouVersion newydd trwy gysylltu dy gyfrif Facebook i YouVersion, gan ddarparu gwybodaeth bersonol rwyt wedi dewis ei rannu trwy Facebook i Life.Church. Mae'n bosib i ti ddiddymu'r ddolen gyda chyfrifon o'r fath a cheisiadau trydydd parti trwy addasu dy osodiadau gyda'r ceisiadau hynny. Yn ogystal, pan fyddi di'n rhoi mynediad i'th gysylltiadau ar dy ddyfais at ddibenion awgrymiadau cyfaill, hysbysu pryd y mae cyswllt yn ymuno, neu anfon gwahoddiad i YouVersion, caiff y wybodaeth honno ei storio ar ein gweinyddion er mwyn i ni allu rhoi dewis i ddefnyddio'r ddolen hon.

Data Sensitif

Drwy lawrlwytho a defnyddio YouVersion, nid ydym yn tybio dy fod o unrhyw enwad crefyddol penodol neu'n mynegi unrhyw gred crefyddol neilltuol inni; dim ond tybio ydym bod gennyt ddiddordeb yn y Beibl. Nid ydym yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr ddatgan beth maen nhw'n gredu, neu ddarparu unrhyw ddata sensitif arall megis hil, ethnigrwydd, credoau athronyddol, neu iechyd corfforol neu feddyliol ar gyfer creu neu gynnal cyfrif Aelod Gwrandawiad. Dy ddewis di yw darparu gwybodaeth sensitif felly, os yw'n opsiwn i wneud hynny. Os wyt ti'n dewis darparu unrhyw wybodaeth sensitif, efallai y caiff ei ddefnyddio gan Life.Church i greu profiad YouVersion mwy personol fel gwybodaeth arall ansensitif a ddarperir gennyt. Beth bynnag, bydd Life.Church yn prosesu data sensitif a roddir i ni yn unig sr gyfer gweithgareddau dilys Life.Church ar dy ran ac ni fydd yn datgelu'r wybodaeth hon heb dy ganiatâd penodol. Byddwn yn gofalu am dy wybodaeth yn amodol ar y mesurau diogelu priodol a drafodir yn y polisi hwn ac a ddarperir fel arall gan Life.Church. Os oes gennyt unrhyw gwestiynau, mae croeso i ti gysylltu â ni ar help@youversion.com.

Defnyddio ar gyfer gwasanaethau eraill

Efallai y byddwn yn cyfuno'r wybodaeth y byddi'n ei roi inni yn dy gyfrif â gwybodaeth a roddir i ni drwy wasanaethau a chynhyrchion Life.Church eraill; yn ogystal ag unrhyw gasgliad a ddown iddo o'r wybodaeth, er mwyn rhoi gwell profiad i ti a gwella ansawdd yr holl wasanaethau a chynhyrchion a ddarperir ar dy gyfer gan Life.Church.

Dy Bostiadau a Chyfraniadau.

Pan fydd YouVersion yn caniatáu i ti ddarparu gwybodaeth i gael ei gyhoeddi, ei ddosbarthu, neu ei arddangos, rydym yn cyfeirio at hynny fel "postio" a all fod ar ardaloedd cyhoeddus YouVersion, gwefannau y byddwch yn eu defnyddio trwy YouVersion neu eu trosglwyddo i ddefnyddwyr eraill YouVersion neu drydydd partïon. Byddwn yn cyfeirio at y cwbwl fel "Cyfraniadau Defnyddiwr." Er enghraifft, gall rhain gynnwys gweithgareddau fel creu Nodyn, gwneud sylwadau ar bostiad cyfaill, neu dynnu llun ar gyfer adnod.

Cofia, os byddi di'n datgelu gwybodaeth bersonol yn gyhoeddus, boed trwy bostiadau ar y cyd, cyfryngau cymdeithasol, byrddau negeseuon, neu fforymau cyhoeddus ar-lein eraill, gall pobl eraill gasglu a defnyddio'r wybodaeth hwnnw. Mae Cyfraniadau Defnyddwyr yn cael eu postio a'u trosglwyddo ar dy risg dy hun. Ni allwn reoli gweithredoedd defnyddwyr eraill neu drydydd partïon y byddi'n dewis rhannu dy Gyfraniadau Defnyddiwr â nhw. Felly, ni allwn warantu na fydd Cyfraniadau Defnyddwyr yn cael eu gweld gan bobl heb ganiatad, ac nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd sy'n gysylltiedig â'th bostiadau i Cyfraniadau Defnyddiwr.

Technolegau Casglu Data Awtomatig.

Defnydd o'r Gwasanaeth. Rydym yn logio data defnydd pan fyddi di'n defnyddio YouVersion, gan gynnwys gweld neu glicio ar gynnwys, math o borwr, iaith porwr, perfformio chwiliad neu gais, dyddiad ac amser dy gais, gosod diweddariad, chwilio am ymarferoldeb newydd, neu ddefnyddio un neu fwy o'r offer a gynigir trwy YouVersion. Rydym yn defnyddio cyfeiriadau arwyddo i mewn, protocol gwybodaeth defnydd dyfais ("IP"), a chwcis a thechnolegau tebyg, i'th adnabod a chofrestru dy ddefnydd.

Cwcis a Thechnolegau Eraill eraill. Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg (er enghraifft, tyrau gwe, picseli, tagiau a dynodyddion dyfeisiau) i adnabod chi a / neu'ch dyfais / eich dyfeisiau pan ymlaen, wedi diffodd, ac ar draws gwahanol geisiadau YouVersion a dyfeisiau. Mae cwcis a thechnolegau tebyg yn helpu i hwyluso'r profiad defnyddiwr gorau posibl o YouVersion gan eu bod yn ein galluogi i adnabod chi a chynnal eich dewisiadau defnyddiwr o sesiwn i sesiwn, ein helpu i gadw eich cyfrif yn ddiogel, a gwella'n gyffredinol ymarferoldeb y cynhyrchion a'r gwasanaethau a gynigir trwy YouVersion. Maent hefyd yn ein helpu i sicrhau bod gwybodaeth Aelodau yn cael ei ddefnyddio ochr yn ochr â'r cyfrif Aelod cywir. Yn bwysicach, nid ydym yn defnyddio cwcis neu dechnolegau tebyg i hwyluso hysbysebion sy'n seiliedig ar ddidddordeb gan drydydd partï.

Er bod y rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd yn derbyn cwcis a thebyg yn ddiofyn, gallwch reoli'r mathau hyn o dechnoleg trwy'ch gosodiadau porwr ac offer tebyg a chytuno i wrthod y cwcis yn gyfan gwbl. Os byddwch yn gwrthod derbyn cwcis a thechnolegau tebyg trwy weithredu'r lleoliad priodol ar eich porwr neu'ch ffôn clyfar, efallai na fyddwch yn gallu cael mynediad at rannau penodol o YouVersion, gan ein gwahardd rhag cyflawni gallu llawn YouVersion ac atal y defnydd o rai nodweddion a gwasanaethau sydd angen y technolegau hyn.

Drwy gytuno ar ein Polisi Preifatrwydd, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis a thechnolegau tebyg fel y disgrifir yn y polisi hwn. Os ydych chi'n defnyddio YouVersion heb newid eich porwr neu'ch gosodiad dyfais i analluogi cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn cydsynio i dderbyn pob cwcis a ddarperir trwy YouVersion.

Dynodydd Dyfais a Lleoliad. Pan fyddwch yn cyrraedd neu yn gadael YouVersion, rydym yn derbyn URL y ddau safle a ddaeth i chi, a'r un y byddwch yn mynd i nesaf. Rydym hefyd yn cael gwybodaeth am eich cyfeiriad Darparydd Rhyngrwyd, gweinyddwr procsi, system weithredu, porwr gwe ac ychwanegiadau, adnabydd dyfeisiau a nodweddion, a / neu ISP neu'ch cludwr symudol. Rydym hefyd yn derbyn data o'ch dyfeisiau a'ch rhwydweithiau, gan gynnwys data lleoliad. Os ydych chi'n defnyddio YouVersion o ddyfais symudol, bydd y ddyfais honno'n anfon data atom am eich dyfais a'ch lleoliad GPS yn seiliedig ar eich ffonau a'r caniatâd mynediad roddwyd i YouVersion gennych.

Defnyddiwn y wybodaeth hon i ddarparu profiad YouVersion wedi'i deilwra i chi ac i gysylltu â chi'n fwy effeithiol. Mae'r wybodaeth hefyd yn cael ei gasglu i bennu nifer cyfan o ddyfeisiadau unigryw gan ddefnyddio YouVersion a / ne, u rannau o YouVersion, olrhain cyfanswm defnydd, a dadansoddi data defnyddio i wella ymarferoldeb YouVersion i bob Aelod ac Ymwelydd. Efallai y byddwn yn cyfuno'r wybodaeth hon â gwybodaeth gan drydydd parti i roi gwell profiad i chi a gwella ansawdd ein gwasanaeth.

Nid ydym yn rhannu unrhyw beth o'ch gwybodaeth bersonol adanbyddadwy ynghyd â gwybodaeth eich dyfais neu leoliad eich dyfais heb eich caniatâd penodol. Pan fo'r system weithredu neu'ch porwr rhyngrwyd yn gofyn am hyn, byddwn yn gofyn ichi ddewis ymlaen llaw cyn i ni ddefnyddio GPS neu offer arall i ganfod eich lleoliad manwl gywir. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn casglu rhai manylion o'ch defnydd o YouVersion yn awtomatig, gan gynnwys data traffig, data lleoliad, logiau, a data cyfathrebu eraill a'r adnoddau y byddwch yn eu defnyddio ar neu trwy YouVersion. Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur a'ch dyfais symudol a chysylltiad rhyngrwyd, gan gynnwys dynodwr dyfais unigryw y ddyfais symudol, cyfeiriad y darparwr gwe, system weithredu, math o borwr a gwybodaeth rhwydwaith symudol. Os nad ydych am i ni gasglu'r wybodaeth hon, dylech roi'r gorau i ddefnyddio YouVersion.

Eich Negeseuon Uniongyrchol i Ni. Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi pan fyddwch yn anfon, yn derbyn, neu'n ymateb i negeseuon gyda ni, gan gynnwys pan fyddwch yn cyflwyno gwybodaeth bersonol neu geisiadau trwy e-bostio help@youversion.com drwy'r wefan help.youversion.com. Rydym yn cadw'r cyfathrebiadau hynny i brosesu'ch ymholiadau, ymateb i'ch ceisiadau, a gwella ein gwasanaethau.

Gwybodaeth Bersonol. Efallai y byddwn yn clymu gwybodaeth y byddwn yn ei gasglu'n awtomatig fel y disgrifir uchod at y wybodaeth bersonol a rowch i ni, i deilwra YouVersion ar eich cyfer a gwneud awgrymiadau am wasanaethau a nodweddion YouVersion fel y disgrifir uchod. Mae Life.Church yn chwilio am ffyrdd newydd a gwell i gynnig YouVersion a chynyddu eich ymrwymiad i'r Beibl. Wrth i ni wella YouVersion, gall hyn olygu casglu data newydd neu ffyrdd newydd o ddefnyddio data. Gan fod YouVersion yn ddeinamig, ac rydym yn barhaus yn ceisio cynnig nodweddion newydd, efallai y bydd angen casglu gwybodaeth newydd arnom. Os byddwn yn casglu data personol sy'n berthnasol yn sylweddol neu'n newid yn sylweddol sut rydym yn defnyddio'ch data, byddwn yn eich hysbysu a gallwn hefyd addasu'r Polisi Preifatrwydd hwn.

Casgliad Gwybodaeth Trydydd Parti

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol yn unig i safleoedd ac apiau sy'n eiddo ac yn cael eu gweithredu gan Life.Church. Cofiwch y gall YouVersion gynnwys dolenni i wefannau neu apiau eraill. Rydych chi'n gyfrifol am adolygu datganiadau a pholisïau preifatrwydd y gwefannau eraill y byddwch chi'n dewis eu cysylltu â YouVersion, neu fel y gallwch chi ddeall sut mae'r gwefannau hynny'n casglu, defnyddio a storio'ch gwybodaeth. Nid ydym yn gyfrifol am ddatganiadau preifatrwydd, polisïau na chynnwys gwefannau eraill gan gynnwys gwefannau yr ydych yn cysylltu â YouVersion. Mae gwefannau sy'n cynnwys cyd-frandio (cyfeirio ein henw ac enw trydydd parti) yn cynnwys gwybodaeth a ddarperir gan y trydydd parti ac nid gennym ni.

Ni all Life.Church reoleiddio safleoedd, cynnwys, neu geisiadau eraill sy'n gysylltiedig â nhw neu a ddarperir o fewn YouVersion a'n gwahanol wefannau a gwasanaethau. Gall trydydd partïon, gan gynnwys darparwyr cynnwys, darparwyr cymwysiadau, cwmnïau dadansoddol, gwneuthurwr dyfais symudol, a'ch darparwr gwasanaeth symudol, gyflwyno beth cynnwys neu geisiadau, gan gynnwys partneriaid, ar neu mewn YouVersion. Gall y safleoedd eraill hyn osod eu cwcis neu ffeiliau eraill ar eich cyfrifiadur, casglu data neu ofyn am wybodaeth bersonol gennych. Efallai y bydd y wybodaeth a gesglir ganddynt yn gysylltiedig â'ch gwybodaeth bersonol neu gallant gasglu gwybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth bersonol, am eich gweithgareddau ar-lein dros amser ac ar draws gwahanol wefannau, apiau a gwasanaethau ar-lein eraill. Efallai y byddant yn defnyddio'r wybodaeth hwn i roi cynnwys targed (ymddygiadol) wedi'i dargedu i chi. Nid ydym yn rheoli technolegau olrhain trydydd partïon hyn na sut y gellir eu defnyddio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gynnwys wedi'i dargedu, dylech gysylltu â'r darparwr cyfrifol yn uniongyrchol.

Datgelu eich Gwybodaeth

Datgeliad ar eich Rhan

Efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol a gesglir gennym neu ddarperir gennych fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn i gyflawni'r gofynion o dan Telerau Defnyddio, i'r diben y caiff ei ddarparu gennych, ar gyfer unrhyw ddiben arall byddwch yn gofyn amdano pan fyddwch yn darparu'r wybodaeth, neu am unrhyw ddiben arall y mae gennym eich caniatâd ar ei gyfer.

Datgeliad gennych chi

Pan fyddwch yn rhannu gwybodaeth trwy YouVersion, mae'r wybodaeth honno i'w weld gan chi a gan unrhyw un arall yr ydych yn dewis ei rannu. Os ydych chi'n rhoi mynediad i'ch cyfrif YouVersion i ddyfeisiau a gwasanaethau eraill, ar sail eich cymeradwyaeth, yna byddai gan y gwasanaethau hynny fynediad at y gwybodaeth a rennir gennych. Mae defnyddio, casglu a diogelu eich data gan wasanaethau trydydd parti yn amodol o dan bolisïau'r trydydd parti hynny.

Datgeliad Mewnol

Byddwn yn rhannu eich data personol yn fewnol yn Lif,e.Church i 'n helpu i gyfuno'r wybodaeth bersonol a gwmpesir ar draws gwahanol agweddau o YouVersion a'n cynhyrchion,a'n gwasanaethau eraill i'n helpu i ddarparu gwasanaethau i chi mewn modd sy'n bersonol ac yn ddefnyddiol i chi ac eraill. Er enghraifft, gallwn bersonoli gwasanaethau posibl ar eich cyfer drwy ddefnyddio cwcis neu dechnolegau tebyg sy'n olrhain pa nodweddion rydych eisoes wedi dewis ei dderbyn.

Datgeliad i'n Darparwyr Gwasanaeth

Efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu neu ddarperir gennych fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn, i gontractwyr, darparwyr gwasanaethau a thrydydd partïon eraill y byddwn yn eu defnyddio, yn unig aer gyfer cefnogi ein cenhadaeth (megis cynnal cwmwl, cynnal a chadw, dadansoddi, archwilio, taliadau, canfod twyll, cyfathrebu a datblygu). Er enghraifft, mae rhai o'r llwyfannau YouVersion a ddefnyddir i anfon negeseuon e-bost a hysbysiadau yn cael eu hadeiladu a'u rheoli gan drydydd parti, felly mae rhywfaint o'ch gwybodaeth yn cael ei anfon yn ddiogel i'r gwasanaethau hynny i ddarparu'r fath weithrediadau. Bydd ganddynt fynediad at eich gwybodaeth angenrheidiol o fewn rheswm i gyflawni'r tasgau hyn ar ein rhan ac mae'n ofynnol iddynt beidio â datgelu neu ei ddefnyddio at ddibenion eraill.

Y Broses Gyfreithiol

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi yn ôl y gyfraith, gwŷs, neu broses gyfreithiol arall neu gyda diffuantrwydd fod y datgeliad yn resymol i (1) ymchwilio, atal, neu weithredu ar sail amheuaeth neu gweithgareddau anghyfreithlon gwirioneddol neu i gynorthwyo asiantaethau gorfodi'r llywodraeth; (2) gorfodi ein cytundebau gyda chi; (3) ymchwilio ac amddiffyn ein hunain yn erbyn unrhyw honiadau neu honiadau gan drydydd parti; (4) amddiffyn diogelwch neu onestrwydd YouVersion; neu (5) amddiffyn hawliau a diogelwch Life.Church, ein Haelodau a / neu Ymwelwyr, personél, neu eraill. Rydym yn ceisio hysbysu'r Aelodau am gais cyfreithiol am eu data personol pan fydd hynny'n briodol yn ein barn ni, oni bai ei fod yn cael ei wahardd yn ôl y gyfraith neu orchymyn llys neu pan fo'r cais yn un brys. Efallai y byddwn yn dadlau gofynion o'r fath pan fyddwn ni'n credu, yn ôl ein disgresiwn, bod y ceisiadau'n dros ben llestri annelwig, neu yn ddifygiol o unrhyw awdurdod, ond nid ydym yn addo herio pob galw.

Darparwyr Cynnwys YouVersion

Mae ein gallu i ddarparu fersiynau gwahanol o'r Beibl mewn gwahanol ieithoedd yn deillio o gytundebau rhyngom ni a rhai cymdeithasau a chyhoeddwyr Beibl, a'r enw rown iddyn nhw fydd "Darparwyr Cynnwys YouVersion." Mae cytundebau Darparwr Cynnwys Gwefan yn ein galluogi i ddarparu defnyddwyr YouVersion. y gallu i lawrlwytho testun penodol o'r Beibl ar gyfer defnydd all-lein ar yr amod ein bod yn darparu enw'r defnyddiwr i Ddarparwyr Cynnwys YouVersion, eu cyfeiriad e-bost, a'r wlad, ar gyfer cysylltu yn y dyfodol. O ganlyniad, er mwyn darparu'r nodwedd opsiynol hwn, rhaid inni roi eich enw, eich cyfeiriad e-bost a'ch gwlad i'r Darparwr Cynnwys YouVersion perthnasol, a all gysylltu â chi at ddibenion eraill. Rydym ond yn rhannu'r wybodaeth hon gyda'r Darparwr Cynnwys YouVersion am y fersiwn all-lein y byddwch yn ei ofyn amdano, rydym yn gwneud hynny yn gyfrinachol, a dim ond os yw'r Darparwr Cynnwys YouVersion yn cytuno i gadw'r wybodaeth rydym yn ei rhannu amdanoch yn gyfrinachol. Ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol arall amdanoch ei rannu gydag unrhyw Ddarparwyr Cynnwys YouVersion. Pan fyddwch chi'n dewis llwytho i lawr fersiwn ar gyfer defnydd all-lein, fe gewch chi brydlon fel atgoffa o'r telerau hyn, y mae'n rhaid i chi gytuno arno ar y pryd er mwyn parhau â'ch lawrlwytho. Ni chaiff unrhyw wybodaeth ei rhannu hyd nes y byddwch yn rhoi caniatâd, a fydd wedyn yn rhoi mynediad i chi i lawrlwytho'r fersiwn all-lein hwnnw. Mae eich rhyngweithiadau ag unrhyw Ddarparwyr Cynnwys YouVersion yn unig rhyngoch chi a'ch Darparwr Cynnwys YouVersion.

Eich Hawliau i Ddileu, Gael mynediad a Chywiro Eich Gwybodaeth

Ar gyfer data personol sydd gennym amdanoch chi, mae gennych yr hawliau canlynol:

 • Dileu. Efallai y byddwch yn gofyn i ni ddileu neu ddileu popeth neu rywfaint o'ch data personol. Sylwer y gall gwneud hynny gyfyngu ar eich gallu i ddefnyddio rai o nodweddion penodol YouVersion. Sylwch fod angen cyfeiriad e-bost i gael cyfrif Aelod.
 • Cywiro / Addasu: Gallwch olygu rhywfaint o'ch data personol trwy'ch cyfrif neu ofyn i ni newid, diweddaru, neu sicrhau eich data mewn rhai achosion, gan gynnwys os yw'n anghywir.
 • Gwrthwynebu, neu Gyfyngu neu Rwystro, Defnyddio'r Data: Gallwch ofyn i ni roi'r gorau i ddefnyddio'ch holl ddata personol neu rywfaint o'ch data personol (er enghraifft, os nad oes gennym unrhyw hawl gyfreithiol i ddal ati i'w ddefnyddio) neu i gyfyngu ar ein defnydd ohono (er enghraifft, os yw eich data personol yn anghywir neu'n cael ei gadw'n anghyfreithlon).
 • Hawl i Fynediad a/neu ddefnyddio eich Data: Gallwch ofyn i ni am gopi o'ch data personol a ddarparwyd i ni.

I wneud rhain neu unrhyw geisiadau eraill mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol, gallwch anfon e-bost atom at help@youversion.com. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn: Life Covenant Church, Inc., attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034. Gofynnwn i unigolion sy'n gwneud ceisiadau nodi pwy ydyn nhw a pha wybodaeth y gofynnir amdano, ei gywiro neu ei dynnu cyn i ni brosesu unrhyw geisiadau. Efallai y byddwn yn gwrthod prosesu ceisiadau os na allwn wirio pwy sy'n gwneud cais, os credwn y bydd y cais yn peryglu preifatrwydd pobl eraill, os credwn y byddai'r newid yn torri unrhyw gyfraith neu ofyniad cyfreithiol neu'n achosi bod y wybodaeth yn anghywir, neu am bwrpas dilys tebyg. Mewn unrhyw achos, lle rydyn ni'n darparu mynediad, dileu neu gywiro gwybodaeth, rydym yn perfformio'r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim, ac eithrio pe byddai gwneud hynny yn gofyn am ymdrech anghymesur.

Os byddwch yn dewis cau'ch cyfrif neu ofyn i ni addasu neu ddileu rhywfaint o'ch gwybodaeth bersonol neu'ch holl wybodaeth, byddwn yn cadw eich data personol, o fewn rheswm, i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol (gan gynnwys ceisiadau gorfodi'r gyfraith), bodloni gofynion rheoliadol, datrys anghydfodau, cynnal diogelwch, atal twyll a chamdrin, gorfodi ein Telerau Defnyddio neu gyflawni unrhyw ofynion eraill gennych chi (er enghraifft, i atal negeseuon pellach neu am gopi o'ch data).

Mae defnyddio YouVersion yn cynnwys nifer o nodweddion, gan gynnwys dewis cynlluniau darllen Beiblaidd, creu nodiadau sgriptiau, gan aroleuo rhai rhannau o'r ysgrythur, creu nodiadau ac ennyd yn ymwneud â'r ysgrythur, gan chwilio'r Beibl yn seiliedig ar deimlad neu eiriau allweddol, gan arbed a rhannu rhai penillion a chreu delweddau o destun penodol o'r Beibl. Oni bai eich bod wedi cynnwys gwybodaeth bersonol y gellir ei hadnabod yn y cynnwys a grëwyd gyda'r nodwedd hon (megis delwedd bersonol neu gyfeiriad neu enw cyntaf ac enw olaf), nid yw'r cynnwys a grëwyd gyda'r nodwedd hon yn cael ei ystyried yn ddata personol gan Life.Church, gan ei bod yn gyffredinol yn ymwneud â thestun y Beibl a chynnwys ac nid unrhyw un defnyddiwr yn benodol. O ganlyniad, mae Life.Church yn cadw'r hawl i ddal at y wybodaeth hon, gan gynnwys casgliadau a wneir gyda'r wybodaeth hon ar ôl dileu cyfrif. Er enghraifft, er y byddwn yn dileu eich cyfeiriad e-bost os caiff eich cyfrif ei ddileu, byddwn yn cadw ac yn cadw'r hawl i ddefnyddio a rhannu pa rannau o'r Beibl, ac ati, rannwyd, a amlygwyd gennych chi mewn modd nad yw datgelu pwy ydydch chi. Byddwn hefyd yn cadw cofnod ar gyfartaledd o'r cyfanswm cyfan y ceisiadau YouVersion a ddadlwythwyd a fyddai'n cynnwys y ffaith eich bod yn lawrlwytho YouVersion, heb gynnal gwybodaeth bersonol sy'n gysylltiedig â'r cyfrif hwnnw.

Nid oes gennym reolaeth o wybodaeth yr ydych wedi'i rannu ag eraill trwy YouVersion ar ôl i chi gau eich cyfrif neu ofyn i ni ddileu gwybodaeth neu geisio dileu'ch cyfrif eich hun. Efallai y bydd eich gwybodaeth a'r cynnwys a rannwyd gennych yn parhau i gael eu arddangos yng ngwasanaethau pobl eraill (er enghraifft, canlyniadau peiriannau chwilio) nes iddynt adnewyddu eu storfa dros dro (cache).

Rhybudd i Drigolion California - Hawliau Preifatrwydd California

Os ydych chi'n breswylydd yn California ac wedi rhoi gwybodaeth bersonol i ni, mae cyfraith California yn ei gwneud yn ofynnol inni roi crynodeb o'ch hawliau preifatrwydd i chi o dan Ddeddf Gwarchod Preifatrwydd Ar-lein California (y "Ddeddf") a Chod Busnes a Proffesiynau California. Fel sy'n ofynnol gan y Ddeddf, byddwn yn darparu'r categorïau o wybodaeth bersonol adnabyddus yr ydym yn ei chasglu trwy YouVersion a'r categorïau o bersonau neu endidau trydydd parti y gellir rhannu gwybodaeth o'r fath y gellir ei adnabod yn bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol ar eich cais. Mae cyfraith California yn ei gwneud yn ofynnol i ni roi gwybod i chi, ar eich cais, (1) y categorïau o wybodaeth a adnabyddir yn bersonol a gasglwn a pha drydydd partïon y byddwn yn rhannu'r wybodaeth honno â hwy; (2) enwau a chyfeiriadau'r trydydd partïon hynny; a (3) enghreifftiau o'r cynhyrchion a farchnir gan y cwmnïau hynny. Mae'r Ddeddf ymhellach yn ei gwneud yn ofynnol inni alluogi i chi reoli pwy y gallwn ni ei rannu â'r wybodaeth honno. I gael y wybodaeth hon, anfonwch gais at help@youversion.com a chynnwys yr ymadrodd "Caisrwydd Preifatrwydd California" yn y llinell bwnc. Wrth gysylltu â ni, nodwch eich enw, eich cyfeiriad, eich cyfeiriad e-bost, a pha wybodaeth bersonol adnabyddus nad ydych chi am i ni ei rannu â thrydydd partïon. Rhowch wyth diwrnod (30) diwrnod ar gyfer ymateb. Hefyd, noder nad oes tâl am reoli rhannu eich gwybodaeth bersonol adnabyddadwy neu ofyn am yr hysbysiad hwn.

Diogelwch ac Amddiffyn

Rydym yn gweithredu mesurau diogelu diogelwch safonol y diwydiant a gynlluniwyd i ddiogelu eich data. Mae'r rhain yn cynnwys defnyddio amgryptio ar gyfer eich data tra mae'n cael ei drosglwyddo rhwng eich dyfais neu'ch porwr a'n gweinyddwyr. Mae data a ddarparwyd i ni trwy YouVersion hefyd yn cael ei storio mewn system rheoli seilwaith ardystiedig ISO 27017, sy'n golygu ei bod wedi'i archwilio a'i ganfod yn unol â gofynion safonau'r system reoli ISO 27017, cod ymarfer cydnabyddedig yn rhyngwladol ar gyfer rheolaethau diogelwch gwybodaeth ar gyfer gwasanaethau cwmwl.

Fodd bynnag, o gofio natur y cyfathrebiadau a'r dechnoleg gwybodaeth, ac bod gan y defnydd o'r rhyngrwyd risgiau cynhenid, er ein bod ni'n monitro'n rheolaidd ar gyfer gwendidau ac ymosodiadau posibl, ni allwn warantu na sicrhau'r wybodaeth a ddarperir i ni trwy YouVersion neu ei storio yn ein systemau neu fel arall, bydd yn gwbl rhydd rhag ymyrraeth anawdurdodedig gan eraill, ac ni allwn warantu na gwarantu na ellir dod o hyd i ddata o'r fath, ei ddatgelu, ei newid, neu ei ddinistrio trwy dorri unrhyw rai o'n mesurau diogelu corfforol, technegol neu reolaethol.

Prosesu Data

Dim ond o dan resymau cyfreithiol y byddwn ni'n casglu a phrosesu data personol amdanoch. Mae'r rhesymau cyfreithiol hyn yn cynnwys caniatâd (lle rydych chi wedi rhoi caniatâd), cytundeb (lle mae angen prosesu ar gyfer perfformio cytundeb gyda chi, megis darparu YouVersion a nodweddion YouVersion, rydych chi'n gofyn amdano ac yn gweithredu yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn a'n Telerau Defnyddio) a buddiannau cyfreithlon eraill. Mae diddordeb cyfreithlon o'r fath yn cynnwys amddiffyniad i chi, ni ac Aelodau eraill a thrydydd partïon, i gydymffurfio â'r gyfraith berthnasol, i alluogi a gweinyddu ein busnes, i reoli trafodion corfforaethol, i ddeall a gwella ein perthynas fusnes a defnyddwyr yn gyffredinol, ac i'n galluogi ni a defnyddwyr eraill YouVersion i gysylltu â chi i gyfnewid gwybodaeth, ar yr amod bod yr uchod yn diogelu'ch hawliau a'ch rhyddid yn ddigonol.

Lle byddwn yn dibynnu ar eich caniatâd i brosesu data personol, mae gennych yr hawl i dynnu'n ôl neu wrthod eich caniatâd ar unrhyw adeg a lle rydyn ni'n dibynnu ar fuddiannau dilys, mae gennych yr hawl i wrthwynebu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhesymau cyfreithlon dros gasglu a defnyddio'ch data personol, cysylltwch â ni ar help@youversion.com.

Defnyddwyr tu allan i'r Unol Daleithiau

Mae YouVersion yn cael ei gynnig o fewn ac o Oklahoma yn yr Unol Daleithiau a mae eich defnydd o YouVersion a'r Polisi Preifatrwydd hwn yn cael ei lywodraethu gan gyfreithiau'r Unol Daleithiau a Gwladwriaeth Oklahoma. Os ydych chi'n defnyddio YouVersion o'r tu allan i'r Unol Daleithiau, byddwch yn ymwybodol y gall eich gwybodaeth gael ei drosglwyddo i, ei storio a'i brosesu yn yr Unol Daleithiau lle mae ein gweinyddwyr wedi'u lleoli a bod ein cronfa ddata ganolog yn cael ei gweithredu. Rydym yn prosesu data y tu mewn a'r tu allan i'r Unol Daleithiau ac yn dibynnu ar fecanweithiau a ddarperir yn gyfreithiol i drosglwyddo data yn gyfreithlon ar draws ffiniau. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiadau cytundebol rhyngom ni a chwmnïau sy'n trosglwyddo data personol sy'n gofyn am ddiogelwch a data o'r fath. Efallai na fydd diogelu data a chyfreithiau eraill Wladwriaeth Oklahoma, yr Unol Daleithiau, a gwledydd eraill mor gynhwysfawr â'r rhai yn eich gwlad chi. Drwy ddefnyddio YouVersion, rydych chi'n rhoi caniatâd i'ch gwybodaeth gael ei drosglwyddo i'n cyfleusterau ac at gyfleusterau'r trydydd partïon hynny y gwnaethom ei rannu, gyda'r hyn a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

Newidiadau i'n Polisi Preifatrwydd

Efallai y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o dro i dro i adlewyrchu newidiadau yn ein harferion. Byddwn yn postio unrhyw newidiadau i'n Polisi Preifatrwydd ar y dudalen hon. Os byddwn yn gwneud newidiadau perthnasol i'r ffordd yr ydym yn trin gwybodaeth bersonol ein defnyddwyr, byddwn yn rhoi rhybudd bod y Polisi Preifatrwydd wedi'i ddiweddaru. Nodir y dyddiad y cafodd y Polisi Preifatrwydd ei addasu ddiwethaf ar frig y dudalen. Rydych chi'n gyfrifol am sicrhau bod gennym gyfeiriad e-bost cyfredol a gweithredol ar eich cyfer, ac er mwyn ymweld â'r Polisi Preifatrwydd hwn yn rheolaidd i wirio unrhyw newidiadau.

Plant o dan 16 oed

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol gan unrhyw berson yr ydym yn gwybod ei fod o dan 16 oed heb ganiatâd rhiant neu warcheidwad cyfreithiol y plentyn hwnnw. Gall rhiant neu warcheidwad gydsynio i blentyn ddefnyddio YouVersion, ac yn gyfrifol am oruchwylio defnydd y plentyn o YouVersion. Bydd y rhiant neu'r gwarcheidiad hefyd yn cymryd cyfrifoldeb llawn am ddehongli neu'r defnydd o unrhyw wybodaeth neu awgrymiadau a ddarperir trwy YouVersion. Os ydych yn credu fod gennym wybodaeth am neu gan blentyn o dan 16 oed, cysylltwch â ni ar help@youversion.com. Os ydym yn darganfod ac yn cadarnhau ein bod wedi casglu neu dderbyn gwybodaeth bersonol gan blentyn dan 16 oed heb wirio caniatâd rhieni, byddwn yn dileu'r wybodaeth honno.

Gwybodaeth Cyswllt

I ofyn cwestiynau neu roi barn am y Polisi Preifatrwydd hwn a'n gweithredu o'r polisi gallwch gysylltu â ni yn: Life Covenant Church, Inc., attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034, help@youversion.com.