Polisi Preifatrwydd YouVersion

Diweddarwyd ddiwethaf ar 7/16/2012


Mae'r telerau defnyddio wedi cael eu cyfieithu er hwylustod i ti; fodd bynnag, all Life.Church ddim gwarantu na gwneud unrhyw gynrychioliadau mewn perthynas â chywirdeb y cyfieithiad. Os bydd unrhyw anghysondebau i'w gweld rhwng y Saesneg a'r fersiwn wedi'i gyfieithu, y fersiwn Saesneg fydd yn rheoli.


Mae YouVersion, Gwefan a Rhaglen sy'n eiddo i Life.Church, yn gwybod eich bod yn hidio sut mae gwybodaeth amdanoch yn cael ei ddefnyddio a'i rannu. Gobeithio y bydd y datganiadau canlynol yn eich helpu i ddeall sut bydd YouVersion yn casglu, defnyddio a diogelu’r wybodaeth a rowch i ni ar ein gwefan neu Ap.

Y wybodaeth a gasglwn a sut mae’n cael ei ddefnyddio.

 • Y wybodaeth a rowch i ni

  Wrth agor cyfrif YouVersion neu wasanaeth arall gan Life.Church sy’n cynnwys cofrestru, byddwn yn gofyn am wybodaeth bersonol (fel eich enw, cyfeiriad e-bost a chyfrinair cyfrif). Mae’n bosib y byddwn yn cyfuno’r wybodaeth a roddir gennych yn eich cyfrif â gwybodaeth am wasanaethau eraill Life.Church neu drydydd parti i roi profiad gwell a gwella ansawdd ein gwasanaethau. Mewn ambell achos mae’n bosib y byddwn yn rhoi caniatad i chi beidio datgelu'r math hwn o wybodaeth.

 • Dyfais Adnabod ID a GPS Unigryw

  Wrth ddefnyddio Ap Beibl YouVersion, mae’n bosib y byddwn yn casglu'ch Dyfais ID Unigryw ('UDID') a/neu'ch cyfeiriad IP a lleoliad GPS. Defnyddiwn eich UDID i ddarparu gwasanaeth unigryw i chi. Caiff yr wybodaeth ei gasglu i ganfod cyfanswm y dyfeisiadau unigryw sy’n defnyddio ein gwasanaeth neu ran o’n gwasanaeth, i dracio’r defnydd, dadansoddi data a chyfathrebu’n fwy effeithiol â chi. Mae’n bosib y byddwn yn cyfuno eich gwybodaeth UDID gyda gwasanaethau trydydd parti roi profiad gwell a gwella ansawdd ein gwasanaethau. Ni fyddwn yn rhannu unrhyw fanylion personol gyda thrydydd parti yn ôl gofynion eich UDID.

 • Cwcis Life.Church

  Wrth ymweld âwww.bible.com, efallai y byddwn yn anfon cwcis i dy gyfrifiadur, er mwyn adnaod dy borwr(ffeil destun fach iawn yn cynnwys dilyniant o lythrennau a rhifau ydy cwci.)Mae derbyn ein cwcis yn caniatáu i ti gadw dy ddewisiadau defnyddiwr o sesiwn i sesiwn.Er bod y rhan fwyaf o borwyr yn derbyn cwcis yn ddiofyn, gellir gosod dy borwr i wrthod pob cwci, neu i ddweud wrthyt pan fydd cwci yn cael ei anfon atat.Efallai na fydd rhai o nodweddion a gwasanaethau YouVersion yn gweithio'n iawn os byddi'n anablu'r cwcis.

 • Gwybodaeth Mewngofnodi

  Wrth ddefnyddio gwasanaethau Life.Church, mae’r serfwyr yn cofnodi gwybodaeth y bydd eich porwr yn ei ddanfon wrth i chi ymweld ag un o’n gwefannau. Bydd log y serfiwr yn cynnwys gwybodaeth fel cais a chyfeiriad Protocol awtomatigol y we, y math o borwr, iaith y porwr, dyddiad ac amser y cais ac un neu ddau o gwcis sy'n adnabod eich porwr.

 • Negeseuon defnyddiwr

  Bydd gwybodaeth bersonol neu gais a wneir gennych trwy www.bible.com/live yn cael eu hanfon i weinyddwr y grŵp. Bydd gan weinyddwr y grŵp ac/neu un o'r aelodau fynediad i'r wybodaeth yma. Pan fyddwch yn anfon ebost neu unrhyw gyfathrebiad i unrhyw wefan sy'n berchen i Life.Church, efallai y byddwn yn cadw'r negeseuoon hynny i brosesu eich cais, ymateb i'ch gofynion a gwella ein gwasanaeth.

 • Safleoedd trydydd parti

  Mae’r polisi preifatrwydd yn ymwneud yn unig a safleoedd ac apps sydd o dan enw Life.Church. Nid yw Life.Church yn medru rheoleiddio unrhyw safle sydd mewn cyswllt â gwefannau a gwasanaethau eraill. Mae’n bosib bydd safleoedd eraill yn gosod cwcis neu ffeiliau eraill ar eich cyfrifiadur, yn casglu data neu’n gofyn am wybodaeth bersonol gennych. Dylech wybod cynnwys eu Polisïau Preifatrwydd unigol os dewiswch ymweld â’u safleoedd.

Sut ydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth?

Wrth fewngofnodi i wasanaeth sy’n gofyn am gofrestru, byddwn yn gofyn am fanylion personol oddi wrthych. Os bydd Life.Church am ddefnyddio’r wybodaeth yma tuag at ddiben gwahanol i’r diben y’i casglwyd, byddwn yn gofyn am eich caniatâd o flaen llaw. Cewch wrthod rhoi gwybodaeth bersonol i unrhyw un o’n gwasanaethau. Mewn achos o'r fath mae posib na fydd Life.Church yn medru darparu'r gwasanaethau i chi.

Sut ydyn ni'n diogelu eich gwybodaeth?

Nid yw Life.Church yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda sefydliadau eraill y tu allan Life.Church heb eich caniatâd penodol. Gall Life.Church ond rhannu eich gwybodaeth bersonol os credir yn ddidwyll fod mynediad, defnyddio, cadw neu ddatgelu gwybodaeth o'r fath yn rhesymol angenrheidiol i (a) fodloni unrhyw gyfraith, rheoliadau, proses gyfreithiol perthnasol neu gais gorfodol llywodraeth, (b ) orfodi Telerau Defnyddio perthnasol, gan gynnwys ymchwilio i droseddau posibl o hynny, (c) ganfod, atal, neu fel arall er mwyn mynd i'r afael â twyll, diogelwch neu faterion technegol, neu (d) i ddiogelu rhag niwed i hawliau, eiddo neu ddiogelwch Life.Church, ei defnyddwyr neu'r cyhoedd, fel sy'n ofynnol gan neu a ganiateir gan y gyfraith. Life.Church yn cymryd mesurau diogelwch priodol i ddiogelu yn erbyn mynediad heb awdurdod neu newid heb awdurdod, datgelu neu ddinistrio data. gan gynnwys adolygiadau mewnol o'n casglu data, storio a phrosesu arferion a mesurau diogelwch, yn ogystal â mesurau diogelwch ffisegol i ddiogelu yn erbyn mynediad heb awdurdod i systemau lle byddwn yn storio data personol. Oni bai fod caniatâd penodol yn cael ei sicrhau oddi wrthych, Life.Church yn cyfyngu mynediad i wybodaeth bersonol i'w weithwyr, contractwyr ac asiantau sydd angen y wybodaeth honno i weithredu, datblygu neu wella ein gwasanaethau. Mae'r unigolion hyn wedi eu rhwymo gan rwymedigaeth cyfrinachedd a gall fod yn destun disgyblaeth, gan gynnwys terfynu ac erlyniad troseddol, os ydynt yn methu â bodloni rhwymedigaethau hyn.

Dilysrwydd data

Mae Life.Church yn adolygu ein dulliau o gasglu data, storio a phrosesu gwasanaethau er mwyn sicrhau ein bod ond yn casglu, storio a phrosesu'r wybodaeth bersonol fydd ei angen arnom i wella'n gwasanaethau. Mae gennym gamau rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth a broseswn yn gywir, yn gyflawn, ac yn gyfredol, ond rydym yn dibynnu ar ein defnyddwyr i ddiweddaru neu gywiro eu manylion personol pryd bynnag y bo angen.

Cael gafael ar wybodaeth bersonol a'i ddiweddaru

Wrth ddefnyddio gwasanaethau Life.Church, gwnawn bob ymdrech posib i chi weld eich manylion personol, i gywiro neu ddileu data os nad yw'n gywir, neu os nad oes angen iddo gael ei gadw gennym er mwyn bodloni gofynion cyfraith neu am resymau digonol eraill. R'yn ni’n gofyn i ddefnyddwyr ddweud pwy ydyn nhw ac i’r wybodaeth y gwneir cais amdano fod ar gael iddynt, ei fod yn gywir neu wedi'i ddileu cyn prosesu'u ceisiadau. R'yn ni’n cadw’r hawl i wrthod ceisiadau sy’n ail adroddus, yn systematig, yn gofyn am ymdrech technegol anghymesur, yn peryglu preifatrwydd eraill, neu yn hynod o anymarferol (er enghraifft yr wybodaeth a gedwir gennym ar gopïau o dapiau wrth gefn), yr elfennau hyn o’r gwaith nad oes mo’u hangen fel arfer. Lle byddwn yn cywiro gwybodaeth neu yn caniatáu mynediad iddo bydd y gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim os na ddisgwylir ymdrech gormodol yn y cais. Mae gan rai o’n gwasanaethau wahanol drefniadau i gael mynediad i, cywiro neu ddileu manylion personol defnyddwyr.

Gorfodi

O bryd i’w gilydd bydd Life.Church yn ailedrych ar sut mae'n cydymffurfio â’r Polisi Preifatrwydd. Wrth dderbyn cwyn ysgrifenedig swyddogol am faterion preifat, ein polisi yw cysylltu â 'r defnyddiwr a gwynodd. Byddwn yn cydweithio â’r cyrff rheoleiddio priodol sy'n cynnwys awdurdodau diogelwch data lleol er mwyn datrys unrhyw gwynion ynglŷn â throsglwyddo data personol na ellir ei ddatrys rhwng Life.Church a'r unigolyn.

Cwestiynau

Gellir anfon unrhyw gwestiynau am y polisi preifatrwydd at:legal@youversion.com