Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Římanům 5

5
Důsledky ospravedlnění
1Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme#var.: mějme (a ve vv. 2.3 je možno: "chlubme se") pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. 2Skrze něho jsme [vírou] získali přístup k#ř.: do této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí#15,4.13; Sk 23,6!; 1K 15,19; Ko 1,27; Tt 2,13; He 3,6; ř.: v naději Boží slávy. 3A nejen to, chlubíme se také souženími,#ř.: v souženích; 8,35; 12,12; Mt 13,21! neboť víme, že soužení působí vytrvalost, 4vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději. 5A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 6Vždyť když jsme ještě byli bezmocní,#n.: slabí zemřel Kristus v určený čas za bezbožné. 7Sotva kdo podstoupí smrt za spravedlivého, i když za dobrého by se snad někdo i odvážil zemřít. 8Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. 9Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho#ř.: v jeho krvi krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. 10Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí#ř.: skrze smrt jeho Syna, tím spíše jako usmíření#ř.: byvše usmířeni budeme zachráněni jeho životem.#ř.: v jeho životě 11A nejen to, chlubíme se také Bohem#ř.: v Bohu skrze našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní přijali usmíření.
Skrze Adama smrt, skrze Krista život
12Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili. 13Do Zákona hřích byl ve světě, ale#ř.: + hřích nezapočítává se, když není Zákon. 14Přesto smrt vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo nezhřešili podobným přestoupením jako Adam; ten je předobrazem toho budoucího.
15Avšak s darem milosti tomu není tak jako s proviněním. Jestliže proviněním jednoho člověka mnozí zemřeli, mnohem více se na mnohé rozhojnila Boží milost a dar spravedlnosti v milosti toho jednoho člověka, Ježíše Krista. 16A s darem tomu není tak jako s tím, co přišlo skrze jednoho člověka, který zhřešil. Rozsudek nad#ř.: z jedním proviněním přinesl odsouzení, kdežto dar milosti z mnohých provinění vedl k ospravedlnění. 17Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho, Ježíše Krista. 18A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu.#ř.: ospravedlnění života 19Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými. 20Do toho vstoupil Zákon, aby#n.: takže se provinění rozhojnilo. A kde se rozhojnil hřích, tam se nadmíru rozhojnila milost, 21aby tak, jako vládl hřích ve#n.: (mocí) smrti smrti, i milost vládla skrze spravedlnost k životu věčnému skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Právě zvoleno:

Římanům 5: CSP

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů