Římanům 4
CSP

Římanům 4

4
Příklad Abrahamův
1Co tedy řekneme? Čeho dosáhl Abraham, náš praotec#HL; var.: otec; Sk 2,29v podle těla? 2Jestliže byl Abraham ospravedlněn ze skutků, má se čím chlubit, ale ne před Bohem. 3Neboť co praví Písmo? "Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost." 4Tomu, kdo pracuje, se mzda nedává#ř.: nepočítá / nepokládá za (ř. logizomai, jako v násl. v.) z milosti, nýbrž z povinnosti. 5Kdo však (pro svou spravedlnost) nepracuje, ale spoléhá#n.: věří v toho (ř. epi ton) na toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. 6Tak i David vypravuje o blahoslavenství člověka, jemuž Bůh připisuje#ř. logizomai spravedlnost bez skutků: 7"Blahoslavení jsou ti, jejichž nepravosti#ř.: bezzákonnosti byly odpuštěny a jejichž hříchy byly přikryty. 8Blahoslavený je muž, jemuž Pán vůbec nepřipočte#ř. logizomai hřích." 9Vztahuje se toto blahoslavenství jen na obřezané,#ř.: obřízku (/-y); tj. Židy /-ů; 4,12; 15,8; Sk 10,45; Ga 2,7nn; Ko 4,11; Tt 1,10 nebo také na neobřezané?#ř.: neobřízku (/-ou) Říkáme totiž: "Abrahamovi byla víra počtena za spravedlnost." 10Jak mu tedy byla počtena? Byl obřezán,#ř.: v obřízce či ještě ne?#ř.: v neobřízce (dosl. dle h.: předkožce – Gn 34,14p) Nebyl obřezán,#ř.: v obřízce ale byl ještě před obřízkou#ř.: v neobřízce (dosl. dle h.: předkožce – Gn 34,14p) 11a znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou,#ř.: v neobřízce (dosl. dle h.: předkožce – Gn 34,14p) aby byl otcem všech věřících mezi neobřezanými,#ř.: neobřízku (/-ou) aby tak také jim byla připočtena spravedlnost 12a aby byl otcem těch obřezaných,#ř.: obřízku (/-y); tj. Židy /-ů; 4,12; 15,8; Sk 10,45; Ga 2,7nn; Ko 4,11; Tt 1,10 kteří nejsou jen obřezáni, ale kráčejí také ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou.#ř.: v neobřízce (dosl. dle h.: předkožce – Gn 34,14p)
Zaslíbení uskutečněné vírou
13Zaslíbení, že bude dědicem světa, se Abrahamovi a jeho potomstvu#ř.: semeni nedostalo skrze Zákon, nýbrž skrze spravedlnost z víry. 14Neboť jsouli dědici ti, kteří jsou jimi ze Zákona, je víra zbytečná a zaslíbení je zrušeno. 15Zákon působí hněv. Kde však není Zákon, tam není ani přestoupení. 16Dědictví je proto z víry, aby bylo podle milosti a aby bylo toto zaslíbení platné pro veškeré potomstvo,#ř.: semeno nejen pro ty, kdo jsou ze Zákona, ale i pro ty, kdo jsou z víry Abrahama, jenž je otcem nás všech, 17jak je napsáno: "Ustanovil jsem tě za otce mnohých národů." Je otcem před tím, jemuž uvěřil, před Bohem, který oživuje mrtvé a povolává to, co není, jako by bylo. 18On proti naději na základě naděje uvěřil, že se stane otcem mnohých národů podle toho, co je řečeno: "Tak bude tvé potomstvo.#ř.: semeno" 19A neochabl ve víře, ani když mu bylo asi sto let; ačkoliv pohleděl#n : pomyslel (He 10,24p); var.: nehleděl na své již umrtvené tělo a na odumřelé lůno Sářino,#ř.: odumřelost (He 11,12) Sářina lůna 20nezačal v nevěře o Božím zaslíbení pochybovat, ale byl posílen ve víře,#n.: vírou když vzdal slávu Bohu, 21a nabyl pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i učinit. 22Proto mu to také bylo počteno za spravedlnost. 23To, že mu to bylo počteno za spravedlnost, nebylo však napsáno jen kvůli němu, 24nýbrž také kvůli nám, kterým to má být počítáno, nám, kteří spoléháme na toho, jenž vzkřísil#ř.: probudil; 6,4; 8,11; 10,9; Mt 28,6; Sk 2,24; 3,15!; 1K 6,14; 2K 4,14! (pod. v. 25) z mrtvých Ježíše, našeho Pána. 25On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad