Římanům 2
CSP

Římanům 2

2
Spravedlivý Boží soud
1Proto jsi bez omluvy, člověče, a to každý, kdo soudíš. V čem soudíš druhého, v tom odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale sám činíš totéž. 2Víme, že Boží soud#n.: odsouzení; 3,8; 11,33; Ž 119,75; Zj 18,20 je podle pravdy#n : pravdivě; Fp 1,18; srv. Mt 22,16p proti těm, kdo dělají takové věci. 3Máš za to, člověče, který soudíš ty, kdo takové věci dělají, a sám činíš totéž, že unikneš Božímu soudu? 4Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a trpělivosti, a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? 5Svou tvrdostí a nekajícným srdcem si shromažďuješ hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. 6On odplatí každému podle jeho skutků. 7Těm, kteří s vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost, věčný život. 8Avšak těm, kteří jsou sobečtí a neposlouchají pravdu, nýbrž poslouchají nepravost, odplatí hněvem a zuřivostí. 9Soužení a úzkost padne na duši každého člověka, jenž působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka; 10avšak sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro, předně Židovi, a také Řekovi. 11U Boha není přijímání osob. 12Ti, kdo bez Zákona zhřešili, bez Zákona také zahynou; a ti, kdo zhřešili pod Zákonem, skrze Zákon budou souzeni. 13Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší,#ř.: posluchači Zákona ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní.#ř.: činitelé Zákona; Mt 7,21; Jk 1,22–25 14Když totiž pohané,#ř.: národy kteří nemají Zákon, přirozeným způsobem činí to, co Zákon požaduje, pak jsou sami sobě Zákonem, ač Zákon nemají. 15Ukazují, že mají dílo Zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obviňují nebo také obhajují, 16v den,#n.: svědčí spolu s … obhajují. To bude v den, … (Vv. 14.15 mohou být vsuvka a v. 16 pak navazuje na v. 13.) kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude#var. (starší rkpp): soudí; (Přít. čas naznačuje jistotu toho, co se odehraje.) 3,6; Sk 10,42; 17,31 podle mého evangelia soudit,#var. (starší rkpp): soudí; (Přít. čas naznačuje jistotu toho, co se odehraje.) 3,6; Sk 10,42; 17,31 co je skryto v lidech.
Židé a Zákon
17Jestliže se však nazýváš Židem, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem, 18poznáváš jeho vůli a vyučován ze Zákona rozpoznáváš to, na čem záleží;#ř.: to, co činí rozdíl / odlišuje (jako cennější – srv. Mt 12,12); Fp 1,10 19jsi o sobě přesvědčen, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmě, 20vychovatelem nerozumných, učitelem nedospělých, maje v Zákoně ztělesnění poznání a pravdy -- 21ty tedy učíš druhého, a sám sebe neučíš? Ty hlásáš, že se nemá krást, a kradeš? 22Ty říkáš, že se nemá cizoložit, a cizoložíš? Ty si ošklivíš modly, a věci z jejich chrámů bereš?#ř.: loupíš jejich chrám; Sk 19,37 23Ty, který se chlubíš Zákonem, přestupováním Zákona zneuctíváš Boha? 24Neboť kvůli vám je jméno Boží mezi národy v opovržení, jak je napsáno. 25Obřízka prospívá, jestliže děláš to, co přikazuje Zákon. Jsili však přestupníkem Zákona, tvá obřízka se stala neobřízkou. 26Jestliže tedy neobřezaný člověk#ř.: neobřízka zachovává ustanovení Zákona, nebude mu jeho neobřízka počítána za obřízku? 27A když člověk od přirozenosti neobřezaný#ř.: neobřízka plní Zákon, bude soudit tebe, který jsi skrze literu a obřízku přestupníkem Zákona. 28Neboť pravý Žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka ne ta, která je zjevná na těle; 29ale pravý Žid je ten, kdo je Židem uvnitř, a pravá obřízka je obřízka srdce Duchem, nikoli literou. Ten má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad

Povzbuzujeme a vyzýváme vás ke každodennímu hledání blízkého vztahu s Bohem.


YouVersion má soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.