Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Římanům 1

1
Pozdrav
1Pavel, otrok#ř. doulos; 6,22; Dt 34,5p; L 17,10; J 13,16; Sk 20,19; 1K 9,19; Ga 1,10; Ko 4,12; 2Tm 2,24; Tt 1,1; [Pavel o sobě též používá výraz “služebník” – diakonos (1K 3,5!) a leiturgos (Ř 15,16p)] Krista Ježíše,#var.: Ježíše Krista povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium, 2které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých Písmech, 3evangelium o jeho Synu, jenž povstal podle těla z potomstva#ř.: ze semene Davidova 4a podle Ducha svatosti byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za Syna Božího v#n.: ve výkonu moci, evangelium o Ježíši Kristu, našem Pánu. 5Skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání#n.: milost apoštolského poslání / apoštolství (Sk 1,25) k poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy, 6mezi nimiž jste i vy, povolaní Ježíše Krista. 7Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným#tj. p. do B. království; v. 1; 8,28; 1K 1,2; Ju 1,1 svatým: Milost vám a pokoj#5,1!; [tímto pozdravem začíná deset Pavlových dopisů a Zj (1,4)] od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Pavel touží navštívit Řím
8Především#n.: Nejprve děkuji#[Pavel často začíná své dopisy díkůvzdáním; 1K 1,4; Ef 1,15; aj.] svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě. 9Bůh, jemuž sloužím#n.: konám bohoslužbu; 12,1; Sk 24,14!; Fp 3,3 ve svém duchu v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás stále zmiňuji#ř.: činím zmínku 10a vždy na svých modlitbách prosím, zda by se mi konečně jednou nepodařilo z Boží vůle přijít k vám. 11Toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dar k vaší posile, 12to jest abychom byli, až budu mezi vámi, navzájem povzbuzeni každý vírou toho druhého -- vaší a vy mou. 13Nechci však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodl přijít k vám, ale až dosud mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce jako mezi ostatními národy. 14Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, moudrých i nevědomých,#n.: nerozumných; L 24,25; Ga 3,1; Tt 3,3 15a tak, pokud to záleží na mně, toužím posloužit evangeliem#ř. euangelizein – ap. Pavel zřejmě pojímal tento výraz šířeji než jen "zvěstovat radostnou zvěst";15,20; Sk 8,4 i vám, kteří jste v Římě.
Moc evangelia
16Nestydím se za evangelium,#var.: + Kristovo neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. 17V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: "Spravedlivý z víry bude živ."
Provinění lidstva
18Boží hněv#ř. orgé; 2,8; 3,5; 5,9; 9,22; 12,19; Dt 6,15; Ž 78,31; Mt 3,7; J 3,36; 1Te 1,10 se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, 19protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil.#n.: ukázal 20Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí#n.: rozumí ; He 11,3 o jeho díle, takže jsou#ř.: aby byli bez výmluvy. 21Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné#n.: nechápavé; Mt 15,16 srdce se ocitlo ve tmě.#ř.: bylo zatemněno; Ef 4,18 22Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. 23Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů.
24Proto je Bůh skrze#ř.: v … žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem#ř.: mezi (en) sebou zneuctívali svá těla; 25vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen. 26Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený#ř.: ten proti přirozenosti 27a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení. 28Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat#ř.: mít v pravé známosti; ::12,2 Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené#v ř. je zde souvislost mezi "neuznali" a "neosvědčené" (dokimazó – adokimon) mysli, aby dělali, co se nesluší: 29Jsou naplněni veškerou nepravostí, [smilstvem,] ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plni závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, jsou donašeči, 30pomlouvači, Bohu odporní,#toto slovo zde snad může zn. také: nenávidící Boha zpupní,#n.: násilní; 1Tm 1,13 domýšliví,#n.: pyšní; L 1,51; 1Pt 5,5 chlubiví. Vymýšlejí#ř.: Vymýšleči / Strůjci …; HL; 2Mak 7,31 zlé věci, neposlouchají rodiče, 31jsou nerozumní, věrolomní,#n.: nedodržující smlouvy; Iz 33,8 bezcitní#2Tm 3,3; var.: + nesmířliví a nemilosrdní. 32Ačkoliv poznali Boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti, nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají.

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů

;