Zjevení 1
CSP
1
Úvod a pozdrav
1Zjevení#n.: Odhalení; n.: Zjevení od …; Ga 1,12 Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát. On to prostřednictvím svého anděla#ř.: A poslav skrze svého anděla, to naznačil svému otroku Janovi. 2Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co uviděl. 3Blahoslavený, kdo předčítá,#n.: hlasitě čte i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno, neboť ten čas je blízko.
4Jan sedmi sborům#n.: církvím v Asii:#Sk 2,9p; tj. v dnešní západní části Malé Asie Milost vám a pokoj od Toho, který jest a který byl a který přichází,#ř.: Ten jsoucí a Ten, který byl, a Ten přicházející; výklad Božího jména podle Ex 3,14; v. 8; 11,17; 16,5 i od sedmi duchů, kteří jsou před jeho trůnem, 5a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země.
Tomu, jenž nás miluje a svou krví nás rozvázal z#var.: nás obmyl od našich hříchů 6a učinil nás královstvím, kněžími svému Bohu a Otci -- jemu sláva i moc na věky [věků]. Amen.
7"Hle, přichází s oblaky" a "uzří jej každé oko, i ti, kteří jej probodli", a "budou se pro něho bít v prsa všechny kmeny země". Ano, amen.
8Já jsem Alfa i Omega, [počátek i konec,] praví Pán Bůh, Ten, který jest a který byl a který přichází, ten Všemohoucí.#n.: Vševládce; 4,8; 11,17; 15,3; 16,7.14; 19,6.15; 21,22; 2K 6,18
Vidění Krista
9Já Jan, váš bratr a spoluúčastník soužení, království a vytrvalosti v Ježíši Kristu,#var.: v Ježíši; var.: Ježíše Krista jsem se ocitl pro Boží slovo a svědectví Ježíše [Krista] na ostrově zvaném Patmos.#[malý ostrov v Egejském moři, asi 80 km JZ od Efesu; Eusebius píše, že Jan byl propuštěn z ostrova za císaře Nervy (96–98)] 10V den Páně jsem se ocitl v Duchu#n.: duchu; 4,2; 17,3; 21,10 a uslyšel jsem za sebou mocný hlas#var.: hlas mocný jako zvuk polnice, 11který říkal: “Co vidíš, napiš do svitku a pošli sedmi sborům: Do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje.”
12Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů 13a uprostřed těch svícnů někoho jako Syna člověka, oděného dlouhým rouchem#HL; n.: pláštěm až na paty; [takový nosil velekněz (Ex 28,4 – plášť)] a přepásaného zlatým pásem k prsům. 14Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen ohně; 15jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. 16A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč#velký obouručný meč; 2,16; 19,15.21; He 4,12 a jeho tvář jako když slunce září ve své síle.
17Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl: “Neboj se. Já jsem první i poslední, 18ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. [Amen.] Mám klíče smrti i podsvětí. 19Napiš tedy ty věci, které jsi uviděl, a ty, které jsou, a ty, které se mají stát po nich. 20Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, sedm svícnů je sedm sborů.”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad