Juda 1
CSP

Juda 1

1
Pozdrav
1Juda,#[prav. bratr Páně (Mt 13,55), nikoliv apoštol (L 6,16)] otrok Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným, kteří jsou milovaní v Bohu Otci a zachovávaní pro Ježíše Krista: 2Kéž se vám rozhojní milosrdenství, pokoj a láska.
Hřích a odsouzení bezbožných
3Milovaní, když jsem vynakládal#ř.: činil; ptc. všechnu píli, abych vám psal o [naší] společné záchraně, pokládal jsem za nutné#ř.: měl jsem potřebu; n.: musel jsem (L 14,18; He 7,27) vám napsat povzbuzení,#n.: napomenutí abyste vytrvale zápasili#ř. epagónizomai je HL, ale srv. příbuzné agónizomai -- 1Tm 6,12 o víru, která byla jednou provždy svěřena#n.: předána; Sk 6,14; 16,4; 1K 15,3; 2Pt 2,21 svatým. 4Neboť se vloudili někteří lidé, kteří jsou dávno předem zapsáni k tomu odsouzení,#n.: jejich odsouzení je dávno předem zapsáno bezbožní, kteří milost našeho Boha proměňují v bezuzdnost a zapírají našeho jediného vládce#n.: Panovníka (srv. 2Pt 2,1) a Pána, Ježíše Krista.
5Chci vám připomenout, i když to všechno víte, že Pán, ač jednou#var.: jednou víte, že Pán (var.: Ježíš / Bůh Kristus), když lid z egyptské země zachránil, podruhé ty, kteří neuvěřili, zahubil. 6A anděly, kteří nezachovali své knížectví,#n.: původní stav (ř. arché) ale opustili vlastní příbytek, zachovává ve věčných poutech pod mrákotou k soudu velikého dne.7Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem,#tzn. oddala se nepřirozenému sexu jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně.
8Stejně i tito ve svém snění#ř.: snící poskvrňují tělo, neuznávají autoritu, rouhají se slávám.#tzn. Božím andělům 9Vždyť ani archanděl Michael, když se s Ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, si nedovolil vynést potupný#ř.: rouhavý soud, nýbrž řekl: "Kéž tě napomene#n.: pokárá Pán." 10Tito se však rouhají věcem, které neznají, a v těch, které jako nerozumná zvířata přirozeně znají, propadají zhoubě. 11Běda jim, neboť se vydali cestou Kainovou, vrhli se do bludu#ř.: vylili se bludem Balaámovy mzdy a zahynuli vzpourou Kore. 12Tito jsou poskvrnami#ř. výraz lze chápat též jako: úskalími na vašich hodech lásky, když s vámi#n.: spolu bezostyšně hodují a pasou sami sebe;#n.: hledí si jen sebe; Ez 34,8--10 jsou jako oblaky bez vody, které jsou hnány větry, stromy na sklonku podzimu, bez ovoce, dvakrát zemřelé, vykořeněné; 13divoké mořské vlny, které jako pěnu vyvrhují své hanebnosti, bloudící#n.: mimo své dráhy hvězdy, jimž je mrákota tmy zachována na věčnost.
14O nich také prorokoval Henoch, sedmý od Adama, když řekl: "Hle, Pán přišel s#ř.: v desetitisíci svých svatých, 15aby vykonal soud nade všemi a aby usvědčil každého#ř.: každou duši" ze všech skutků bezbožnosti, které bezbožně spáchali, a ze všech tvrdých slov, které proti němu promluvili bezbožní hříšníci. 16Tito jsou reptalové, nespokojenci, kteří žijí#ř.: chodící podle svých vlastních žádostí, jejich ústa honosně mluví a lichotí lidem kvůli vlastnímu prospěchu.
Povzbuzení věrných
17Vy však, milovaní, pamatujte na slova předpověděná od apoštolů našeho Pána Ježíše Krista. 18Říkali vám: "Na konci času budou posměvači, kteří budou žít#ř.: chodící podle svých vlastních bezbožných žádostí." 19To jsou ti, kteří vytvářejí rozdělení,#var.: se oddělují lidé duševní, kteří nemají Ducha. 20Vy však, milovaní, budujte#ř.: prézentní ptc. spojená se slovesem “zachovejte” ve v. 21; Ko 2,7; 1Te 5,11 se ve své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém, 21zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. 22A nad některými, kteří pochybují, se slitovávejte,#var.: některé, kteří pochybují (n.: diskutují), usvědčujte 23některé zachraňujte, vytrhujíce je z ohně, a nad některými se slitovávejte#var. od v. 22: A nad některými se slitovávejte, majíce rozeznání, některé v bázni zachraňujte, vytrhávajíce (je) z ohně v bázni, majíce v nenávisti i košili poskvrněnou od těla.
Dobrořečení
24Nyní tomu, kdo je mocen vás zachovat#ř.: uhlídat bez klopýtnutí a postavit bezúhonné s veselím před svou slávu, 25jedinému [moudrému] Bohu, našemu Zachránci skrze Ježíše Krista, našeho Pána, jemu buď sláva, velebnost, vláda i pravomoc před veškerým časem,#ř.: věkem i nyní, i po všechny věky [věků]. Amen.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad