Žalmy 21
CSP

Žalmy 21

21
Hospodine, král se raduje ze tvé síly
1Pro vedoucího chval. Davidův žalm.
2Hospodine, král se raduje ze tvé síly! A jak velice jásá nad tvým vítězstvím!#n.: … spásou; 9,15; 13,6; 20,6p 3Dal jsi mu touhu jeho srdce, prosbě jeho rtů jsi neodepřel. Sela. 4Vyšel jsi mu vstříc s požehnáním dobrých věcí#h.: požehnáními dobra; Př 24,25 a na hlavu jsi mu vložil korunu z ryzího zlata.#LXX, Vul: z drahého kamení; srv. 2S 12,30; Za 6,11; Zj 14,14 5Žádal tě o život a dal jsi mu jej, dlouhý život navěky a navždy. 6Díky tvému vítězství je jeho sláva velká, oděl jsi jej nádherou a důstojností. 7Učinil jsi jej navždy požehnáním,#srv. Gn 12,2n; 1Pa 17,27; n.: Připravils pro něj věčná požehnání oblažuješ jej radostí ze své přítomnosti.
8Vždyť král doufá v Hospodina a pro milosrdenství Nejvyššího se nepohne. 9Tvá#[nyní je prav. osloven král] ruka najde#n : dopadne (tj. a zničí); 1S 23,17; Iz 10,10 všechny tvé nepřátele, tvá pravice najde ty, kdo tě nenávidí. 10Až se objevíš,#h.: V čas své tváře / svého hněvu; srv. Pl 4,16 učiníš je ohnivou pecí.#n.: naložíš s nimi jako ohnivá pec Hospodin je ve svém hněvu pohltí, pozře je oheň. 11Jejich plod vyhladíš ze země a jejich símě#srv. 37,28; 109,13 ze synů lidských. 12Chystali ti sice zlé#h.: Roztahovali na tebe / proti tobě zlo a kuli pikle,#n.: vymýšleli plány; 10,2; Gn 50,20 nic však nezmohou. 13Tětivy jim namíříš do tváře, a tak je přinutíš ukázat záda.#h.: ramena; srv. 2S 22,41v 14Vyvyš se, Hospodine, ve své moci! Budeme zpívat a opěvovat tvé mocné činy!#h.: tvou udatnost / sílu; 20,7; 71,18; 106,8

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad