Matouš 25
CSP

Matouš 25

25
Podobenství o deseti pannách
1“Tehdy bude království Nebes podobné#ř.: bude připodobněno; 13,24 deseti pannám, které vzaly své lampy#n.: svítilny; J 18,3 a vyšly naproti ženichovi.#var.: + a nevěstě; 9,15; Zj 19,7 2Pět z nich bylo pošetilých#n.: bláznivých / nerozumných; 7,26; 23,17; Dt 32,6; Jr 4,22; 1Tm 6,9; 2Tm 2,23 a pět rozumných. 3Pošetilé vzaly [své] lampy, ale nevzaly s sebou olej. 4Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách. 5Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. 6Uprostřed noci se však ozval#ř.: se stal křik: "Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc!" 7Tehdy všechny panny vstaly#n.: procitly a daly své lampy do pořádku. 8Pošetilé řekly rozumným: "Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!" 9Ale rozumné odpověděly: "Ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si!" 10Zatímco odcházely, aby nakoupily olej, přišel ženich, a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu; a dveře byly zavřeny. 11Později přišly i ostatní panny a říkaly: "Pane, pane, otevři nám!" 12Ale on odpověděl: "Amen, pravím vám, neznám vás." 13Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.#var.: [+ , v níž přijde Syn člověka]
Podobenství o talentech
14Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat: zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. 15Jednomu dal pět talentů, druhému#n.: tomu pak … tomu pak: dva, třetímu jeden,#[talent měl hodnotu mzdy za více než 20 let práce dělníka]; 18,24p; [současné používání pojmu talent pro nadání je odvozeno z tohoto podobenství] každému podle jeho schopností, a ihned#var.: - a v násl. v.: Ten, … , ihned šel … odcestoval. 16Ten, který přijal pět talentů, šel a vložil je do obchodu, a získal jiných pět. 17Stejně [i] ten, který dostal dva, získal jiné dva. 18Ale ten, který dostal jeden, odešel, vykopal v zemi jámu#ř.: zem a ukryl peníze#ř.: stříbro svého pána. 19Po dlouhé době pak přišel pán oněch otroků a začal s nimi účtovat. 20Přistoupil ten, který dostal pět talentů, přinesl jiných pět talentů a řekl: "Pane, pět talentů jsi mi svěřil; hle, jiných pět talentů jsem [jimi] získal." 21Jeho pán mu řekl: "Dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým; vejdi v radost svého pána." 22Přistoupil také ten, [který dostal] dva talenty a řekl: "Pane, dva talenty jsi mi svěřil; hle, jiné dva talenty jsem získal." 23Jeho pán mu řekl: "Dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým; vejdi v radost svého pána." 24Přistoupil pak i ten, který dostal jeden talent, a řekl: "Pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nezasel, a shromažďuješ, kde jsi nerozsypal. 25Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje." 26Jeho pán mu odpověděl: "Zlý a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a shromažďuji, kde jsem nerozsypal? 27Měl jsi tedy mé peníze dát směnárníkům,#HL; [ř. trapezités je odvozeno od trapeza “stůl”, protože seděli u stolů (21,12); příbuzný výraz se dnes používá pro banku (srv. L 19,23)] a já bych si po návratu#ř.: přišed vzal, co je moje, i s úrokem. 28Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má deset talentů! 29Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. 30A toho neužitečného#ř. achreios ("neužitečný"); L 17,10. otroka vyhoďte do nejzazší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů."”
Soud nad národy
31“Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni [svatí] andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy; 32a budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. 33Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. 34Potom řekne Král těm po své pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. 35Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincem#ř.: cizí (/-ho); Ř 16,23; He 13,2 a ujali jste se mě, 36byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou." 37Tehdy mu spravedliví odpovědí: "Pane, kdy jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít? 38Kdy jsme tě spatřili jako cizince#ř.: cizí (/-ho); Ř 16,23; He 13,2 a ujali jsme se , nebo nahého a oblékli jsme ? 39Kdy jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou?" 40Král jim odpoví: "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili."”
41“Potom řekne i těm po levici: "Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděly! 42Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, žíznil jsem, a nedali jste mi napít, 43byl jsem cizincem,#ř.: cizí (/-ho); Ř 16,23; He 13,2 a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mne, byl jsem nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mne." 44Tu mu odpovědí i oni: "Pane, kdy jsme tě spatřili hladového, žíznivého, jako cizince,#ř.: cizí (/-ho); Ř 16,23; He 13,2 nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?" 45Pak jim odpoví: "Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili." 46A tito půjdou do věčného trápení,#ř. kolasis ("trápení"); 1J 4,18. ale spravedliví do věčného života.”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad