Matouš 24
CSP

Matouš 24

24
Znamení příchodu Syna člověka
1Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. 2Ale on jim na to řekl:#[Pátá a poslední velká J. promluva v Mt (5,2p)] “Vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.”#[Doslovně se to naplnilo v r. 70, kdy Titus zcela zničil Jeruzalém a chrám]
3Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali: “Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu#Výraz parúsia ("přítomnost / příchod") – Mt 24,3.27.37.39 se v ostatních evangeliích nevyskytuje. V Pavlových listech však je 14 (1K 15,23 … 1Te 2,19; 3,13 …), dále v Jk 5,7n, 2P 1,16; 3,4.12; 1J 2,28. a skonání věku?” 4Ježíš jim odpověděl: “Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. 5Neboť mnozí přijdou v mém jménu#n : na základě mého jména; ř. epi tó … a budou říkat: "Já jsem Kristus"#n.: Mesiáš; 2,4pa svedou mnohé. 6Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To [všechno] musí nastat, ale to ještě není konec. 7Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech. 8Ale to všechno bude počátek porodních bolestí.#[tento pojem (ve smyslu: utrpení) rabíni používali v souvislosti s příchodem Mesiáše]; 1Te 5,3 9Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu,#ř.: mnozí budou pohoršeni; Da 11,41 budou se navzájem zrazovat#ř.: vydávat; 10,17; 20,19 a jeden druhého nenávidět. 11Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. 12A protože vzroste bezzákonnost,#n.: nepravost; 23,28 ochladne láska mnohých. 13Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. 14Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.”
Velké soužení
15“Když pak uvidíte "ohavnost zpustošení",#tzn. ohavnost způsobující zpustošení o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě -- kdo čte,#n.: předčítá ať rozumí -- 16tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utíkají do hor. 17Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal věci ze svého domu. 18A kdo bude na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. 19Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 20Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu. 21Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nenastane. 22A kdyby nebyly ty dny zkráceny,#ř. kolobún ("zkrátit"); Mk 13,20. nebylo by zachráněno žádné tělo;#hebraismus kol – básár, tzn. žádný člověk (srv. Gn 6,13; Jr 45,5) ale kvůli vyvoleným budou ony dny zkráceny.#ř. kolobún ("zkrátit"); Mk 13,20. 23Tehdy, když by vám někdo řekl: "Hle, zde je Kristus!", nebo: "Je zde!", nevěřte. 24Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat#ř.: dávat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. 25Hle, všechno jsem vám řekl předem. 26Řeknouli vám tedy: "Hle, je v pustině", nevycházejte; "hle, v úkrytech#ř. tameion zn. vnitřní místnost domu; 6,6", nevěřte! 27Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude [i] příchod Syna člověka. 28Kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí supi.”
Příchod Syna člověka
29“Ihned po soužení oněch dnů se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zář, hvězdy budou padat z#ř. apo – "od / z" nebe a mocnosti nebes se zatřesou. 30Potom#n.: Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny#n.: rody (/ národy); ř. fylé se v NS používá hlavně pro označení dvanácti kmenů Izraele země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. 31A pošle své anděly s mohutným [zvukem] polnice a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů,#tzn. světových stran; Da 7,2; Za 2,3; Zj 7,1 od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci.”
Podobenství o fíkovníku
32“Od fíkovníku se naučte podobenství: Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko. 33Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko, přede dveřmi. 34Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. 35Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.”
Bděte, protože neznáte den Jeho příchodu
36“O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, [ani Syn,] jenom sám Otec. 37Neboť jak tomu bylo za dnů Noe, tak tomu bude [i] při příchodu Syna člověka. 38Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla, takový bude i příchod Syna člověka. 40Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý bude zanechán. 41Dvě budou mlít na obilném mlýnku, jedna bude vzata a druhá bude zanechána. 42Bděte tedy, protože nevíte, v který den#var.: kterou hodinu váš Pán přijde. 43To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. 44Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.”
45“Kdo je tedy věrný a rozumný otrok, jehož pán ustanovil nad svou čeledí, aby jí dával pokrm v pravý čas? 46Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. 47Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. 48Kdyby si však onen zlý otrok ve svém srdci řekl: "Můj pán dlouho nepřichází#n.: prodlévá [přijít]" 49a začal by bít své spoluotroky, jíst a pít s opilci, 50přijde pán onoho otroka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná. 51Oddělí#n.: rozsekne; ř. dichotomein ("rozseknout na dvě části"); L 12,46. ho a určí mu úděl s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů.”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad