Izaiáš 46
CSP
46
Kdo je jako Bůh?
1Bél klesl, Nebó#[bůh učení a psaní, Mardukův syn] se sklání; jejich modlářské zpodobeniny byly na zvěři a na dobytku. Vaše zavazadla jsou naložena -- břemeno pro vyčerpané zvíře.#n.: Břemena, která nosíte, jsou náklad k vyčerpání. 2Sklonili se a společně klesli, nemohli zachránit své břemeno a oni sami odešli do zajetí.
3Poslouchejte mne, dome Jákobův a celý pozůstatku domu izraelského, kteří jste nadnášeni od svého početí,#h.: z / od břicha kteří jste nošeni od svého zrodu.#h.: z / od lůna 4Až do vašeho stáří jsem tu já, až do šedin vás já ponesu. Já jsem udělal a já pozvednu, já budu nést a zachráním!
5Ke komu mne připodobníte a komu mne postavíte na roveň, ke komu mne přirovnáte, abychom si byli podobni? 6Vytřásají z měšce zlato a na vahadle váží stříbro. Najmou zlatníka, aby z toho udělal boha, a pak se rozprostírají tváří k zemi a klaní se. 7Zvednou ho na ramena, nesou ho a položí ho na místo. Zůstane stát, ze svého místa se neodebere. I když k němu bude někdo úpěnlivě volat, on neodpoví, z jeho soužení ho nezachrání.
8Pamatujte na to#n.: Připomínejte si to; srv. Jr 51,50 a buďte pevní,#n.: zmužilí; () vezměte si to k srdci, vzpurníci! 9Pamatujte na ty první věci odedávna,#srv. 1J 2,24; n.: od věčnosti protože já jsem Bůh a jiného není, Bůh, a#n.: a není jiný Bůh, srv. 45,21 není nikdo jako já. 10Od počátku oznamuji budoucnost#h.: konec a od dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám: Můj plán se naplní a každé své přání vykonám. 11Volám dravce#n.: dobyvatele; h.: dravého ptáka; [míněna rychlost a síla dravce; srv. Jr 49,22] od východu, muže podle svého úradku#K.: jeho úradku z daleké země. Ano, promluvil jsem, a také to naplním. Připravil#n.: Zformoval jsem to, a také to učiním.
12Poslouchejte mne, vy tvrdohlavci,#h.: mocného srdce (tzn. svéhlaví, zatvrzelí); Ez 2,4v!; srv. Iz 48,4; Dt 9,6; Jr 7,26 vzdálení od spravedlnosti.#někteří chápou ve smyslu: záchrana / vítězství 13Přiblížil jsem svou spravedlnost,#někteří chápou ve smyslu: záchrana / vítězství nebude daleko a má záchrana se neopozdí. Dám záchranu na Sijónu a pro Izrael svou slávu.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad