Izaiáš 45
CSP

Izaiáš 45

45
Povolání Kýra
1Toto praví Hospodin o svém pomazaném,#h.: mesiáši; srv. Da 9,25n; Ž 2,2 o Kýrovi, jehož uchopím za pravici, abych mu#h.: před jeho (/ tvou) tváří podrobil národy a rozvázal bedra králů,#n : učinil krále bezmocné [ten, kdo se chtěl volně pohybovat, přepásal si oděv kolem beder; srv. 5] abych před ním#h.: před jeho (/ tvou) tváří otevřel vrata, takže brány nebudou zavřeny: 2Já půjdu před tebou#h.: před jeho (/ tvou) tváří a hory#dle 1QIs; LXX; TM: velebně se vypínající /čnící místa; vyrovnám, bronzová vrata rozlámu a železné závory odsekám. 3A dám ti poklady temnoty#[tj. ty nejpečlivěji schované, tedy nejvzácnější] a skryté zásoby z úkrytů, abys poznal, že jsem to já, Hospodin, který tě povolávám jménem,#srv. 43,1p Bůh Izraele.#n.: že já, Hospodin, Bůh Izraele, tě povolávám jménem. 4Kvůli svému otroku Jákobovi a kvůli Izraeli, svému vyvolenému, jsem tě povolal tvým jménem a dal jsem ti titul, ačkoliv mě neznáš. 5jsem Hospodin a jiného není,#h. vazba: ’ên ‘ôḏ (“není již”) se v této kp. vyskytuje 6!; 46,9; Dt 4,35.39; 1Kr 8,60 kromě mě není Boha. Přepásám tě, ačkoliv mě neznáš, 6aby poznali od východu slunce i ti od [jeho] západu,#n.: až k jeho západu že není nikoho mimo mě: Já jsem Hospodin a jiného není. 7Formuji světlo a tvořím tmu, činím pokoj#Qu: dobré a tvořím zlé; já, Hospodin, činím toto všechno.
8Vydejte, nebesa, krůpěje shůry a z oblaků plyne spravedlnost. se otevře země a nese ovoce spásy a zároveň dá vyrůst spravedlnosti. Já, Hospodin, jsem to stvořil.
9Běda tomu, kdo vede spor se svým Tvůrcem, střep mezi#h.: se střepy země! Což hlína řekne svému hrnčíři: Co to děláš! nebo: Tvé dílo nemá ruce?#n.: držadla#nebo řekne ti tvé dílo: On nemá ruce / Je jako bez rukou?;
10Běda tomu, kdo říká otci: Co to plodíš? a ženě:#LXX: matce Co to rodíš?#h.: se svíjíš bolestí (srv. 23,4; Mi 4,10) 11Toto praví Hospodin, Svatý Izraele a jeho Tvůrce: Na přicházející věci se mě vyptávejte! Ohledně mých synů, díla mých rukou mi chcete přikazovat? 12Já jsem učinil zemi i člověka na ní jsem stvořil. Já -- mé ruce roztáhly nebesa -- a přikazuji celému jejich zástupu. 13Já jsem ho#tj. Kýra vzbudil#(možno chápat jako prorocké pf.) n.: vzbudím; 41,2.25; Jr 51,11 ve spravedlnosti a napřímím všechny jeho cesty. On vystaví mé město a mé vysídlence pošle domů, ne za peníze ani ne za dar, praví Hospodin zástupů.
Zahanbení modlářů a povolání k rozumné víře
14Toto praví Hospodin: Výtěžek Egypta, zisk z obchodu Kúše i Sebajci, muži obrovití, k tobě přijdou a budou tvoji. Půjdou za tebou, přijdou v řetězech.#Na 3,10; [obnovený Izrael je vylíčen po způsobu starověkého Blízkého Východu jako velmoc, která přijímá jako dar bohatství a otroky; srv. 2K 2,14] Budou se ti klanět, k tobě se modlit: Jenom u tebe#n.: s tebou (Za 8,23v) / mezi vámi; h.: v tobě je Bůh a jiného není, bohové nejsou nic. 15Přece ty jsi Bůh, který se skrývá, Bůh Izraele, zachránce. 16Stydí se a jsou všichni zahanbeni -- výrobci modlářských výtvorů s potupou společně odešli. 17Izrael je Hospodinem#n.: v Hospodinu zachráněn věčnou spásou. Nebudete se stydět a nebudete zahanbeni na věky věků.
18Neboť toto praví Hospodin, jenž stvořil nebesa, on je Bůh, který vytvořil zemi a připravil ji, on ji upevnil, nestvořil ji zbytečně,#srv. v. 19!; n.: pustou; Gn 1,2; Jr 4,23 vytvořil ji k bydlení: Já jsem Hospodin a jiného není. 19Nemluvil jsem tajně v temném#tj. skrytém; srv. v. 3 místě země, neřekl jsem potomstvu Jákobovu zbytečně: Hledejte mě.#n.: potomstvu (h.: semeni) Jákobovu: Hledejte mě nadarmo (/ v nicotě). / Je zbytečné, abyste mě hledali. Já, Hospodin, mluvím spravedlnost,#n.: to, co je pravé / pravdivé (Jr 50,7); Iz 33,15 oznamuji přímost.#h. pl.; n.: to, co je správné (Př 8,6) 20Shromážděte se a přijďte, přibližte se spolu, uprchlíci z národů! Ničemu nerozumějí ti, kdo nosí své dřevěné modly a modlí se k bohu, který nemůže zachránit. 21Oznamte a předložte fakta, jen se spolu poradí. Kdo to odedávna zvěstoval, odedávna to oznamoval? Zdali ne já, Hospodin? Vždyť není jiného Boha kromě mě. Jiný Bůh, spravedlivý a zachraňující, mimo mě není.
22Obraťte se ke mně a zachraňte se, všechny končiny země, protože já jsem Bůh a jiného není. 23Při sobě jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo,#n.: vyšlo slovo spravedlnosti které se neodvrátí, že přede mnou#n.: mně / kvůli mně klesne každé koleno, každý jazyk bude přísahat: 24Jenom v Hospodinu, řekne, mám spravedlnost#n.: mohu konat spravedlivé činy; srv. J 15,5 a sílu. Přijde až k němu, a všichni, kteří proti němu planou hněvem, se budou stydět.#var.: Přijdou až k němu a budou se stydět všichni, kteří proti němu planou hněvem. 25V Hospodinu budou ospravedlněni a jím se bude chlubit všechno potomstvo Izraele.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad