Židům 2
CSP

Židům 2

2
Věnujme zvěsti nejvyšší pozornost
1Proto musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. 2Neboť jestliže slovo, které bylo řečeno skrze anděly, bylo pevné a každé přestoupení a každá neposlušnost došly spravedlivé odplaty, 3jak unikneme my, zanedbámeli tak velikou záchranu, která má svůj původ#ř.: vzavši počátek v tom, co říkal Pán, a byla nám potvrzena těmi, kteří to slyšeli, 4za Božího spoludosvědčování znameními a divy, rozmanitými projevy moci#ř.: mocemi a udělováním Ducha Svatého podle jeho vůle?
Ježíš ověnčen slávou a ctí
5Bůh nepodřídil andělům budoucí svět,#n.: obydlený svět; 1,6; Zj 12,9 o kterém mluvíme. 6Kdosi někde slavnostně dosvědčil: "Co je člověk, že na něj pamatuješ, nebo syn člověka, že jej navštěvuješ?#n.: se jím zabýváš 7Nakrátko#n.: Trochu jsi ho postavil níže než anděly, slávou a ctí jsi ho ověnčil [a ustanovil jsi ho nad dílem svých rukou]. 8Všechno jsi poddal pod jeho nohy." Tím tedy, že [mu] poddal#n.: podřídil (3 ve v.) všechno, neponechal nic, co by mu nebylo poddáno. Nyní však ještě nevidíme, že je mu všechno poddáno. 9Avšak toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, vidíme pro utrpení smrti#n.: pro smrt, kterou vytrpěl, ověnčeného slávou a ctí; tak z milosti Boží#var.: [bez Boha] za#n.: ve prospěch každého okusil smrti.
10Slušelo se#n.: Bylo vhodné; 7,26 totiž na toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, když mnoho synů přivedl do slávy, aby skrze utrpení učinil dokonalým#n.: přivedl k cíli; 5,9; 7,28 původce#n.: vůdce; 12,2; Sk 3,15; 5,31; Mi 2,13 jejich záchrany. 11Neboť ten, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry, 12když říká: "Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu opěvovat." 13A opět: "Já mu budu důvěřovat;" a opět: "Hle, já a děti, které mi dal Bůh." 14Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil#n.: zbavil účinnosti toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla, 15a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. 16Je přece jasné, že se neujímá andělů, ale ujímá se semene Abrahamova. 17A tedy musel být ve všem učiněn podobný bratřím, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v Božích věcech, k usmíření hříchů lidu. 18Protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušeni.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad