Židům 3
CSP

Židům 3

3
Ježíš je větší než Mojžíš
1Proto, svatí bratři, účastníci nebeského povolání, pohleďte#n.: pozorujte … (srv. 10,24p; L 20,23); n.: uvažujte o … na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše, 2který je věrný#n.: hodnověrný, hodný důvěry tomu, kdo ho ustanovil,#ř.: učinil jako i Mojžíš byl věrný v [celém] jeho domě. 3Ježíš#ř.: Tento je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu#ř.: jeho má větší čest nežli dům sám. 4Neboť každý dům někdo staví; a ten, kdo postavil všechno, je Bůh. 5A Mojžíš byl věrný v celém jeho domě jako služebník,#ř. terapón (tak i Nu 12,7LXX); pův. být oddán službě, zvl. kultické; HL (srv. slso Sk 17,25) aby dosvědčil to, co mělo být pověděno. 6Ale Kristus jako Syn je nad jeho#n.: svým domem. Jeho domem jsme my, zachovámeli#n.: podržímeli; 3,14; 10,23 si [až do konce pevnou] důvěru#n.: otevřenost řeči a chloubu naděje.
Nezatvrzujte svá srdce
7Proto, jak praví Duch Svatý: "Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 8nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení#n.: té provokaci ve dni pokušení#n.: zkoušky v pustině, 9kdy#n.: jímž (/ jíž) [mě] pokoušeli#n.: zkusili (ř. aor.) vaši otcové tím, že mě zkoušeli,#ř.: ve zkoušení; var.: vyzkoušeli mě a viděli mé skutky 10po čtyřicet let. Proto jsem se na toto pokolení#n.: tuto generaci rozhněval a řekl jsem: Stále bloudí srdcem; oni nepoznali mé cesty. 11Jak jsem přísahal ve svém hněvu: Jistě nevejdou do mého odpočinutí.#n.: (místa) spočinutí"
12Hleďte,#n.:Dávejte si pozor; 12,25; 1K 8,9! bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha, 13a proto se navzájem napomínejte#n.: povzbuzujte; 10,25; Ř 15,14! každý den, dokud se říká Dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. 14Vždyť jsme se stali účastníky Krista, pokud ten původ jistoty#n.: ten počátek podstaty; n.: to počáteční ujištění; 11,1 zachováme pevný až do konce. 15Když se říká: "Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení", 16kdo jsou ti, kteří slyšeli a způsobili rozhořčení? Což to nebyli všichni ti, kdo vyšli z Egypta skrze Mojžíše? 17Na koho se hněval čtyřicet let? Zdali ne na ty, kteří zhřešili a jejichž mrtvoly padly v pustině? 18A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, neli těm, kteří neposlechli? 19I vidíme, že nemohli vejít pro nevěru.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad