Galatským 5
CSP

Galatským 5

5
Svoboda v Kristu
1K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně#var.: Ve svobodě, k níž vás Kristus osvobodil, stůjte a nenechte se opět podrobit pod jho otroctví.
2Hle, já, Pavel, vám pravím, že dáváteli se obřezávat, Kristus vám nic neprospěje. 3A znova dosvědčuji každému člověku, který se dává obřezat, že je povinen zachovat#n.: naplnit; ř.: učinit celý Zákon. 4Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v Zákoně; vypadli jste z milosti. 5Neboť my v Duchu na základě#ř.: z víry očekáváme naději spravedlnosti. 6Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku.
7Běželi jste dobře. Kdo vám zabránil poslouchat pravdu? 8To přemlouvání#[ze strany judaistů] ne od#ř.: z toho, který vás povolává. 9Trocha kvasu prokvasí celé těsto. 10Jsem o vás přesvědčen v Pánu, že nebudete smýšlet jinak.#ř.: nic jiného A ten, kdo vás mate, ponese odsouzení,#ř.: soud ať je to kdokoliv. 11Bratři, jestliže dosud hlásám obřízku, proč jsem ještě pronásledován? Pak by se ztratilo#ř.: pozbylo účinnost pohoršení#ř. skandalon; 1K 1,23 kříže. 12Ti, kdo vás znepokojují obřízkou, ať se třeba i vyklestí.#ř.: se (/ si to) třeba i odseknou
13Byli jste přece povoláni do svobody, bratři. Jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Vy však skrze lásku služte#ř.: otročte; 1K 9,19 jedni druhým. 14Neboť celý Zákon je naplněn v jednom slovu: "Budeš milovat svého bližního jako sebe samého." 15Jestliže se však navzájem koušete a požíráte, dávejte si pozor, abyste nebyli jeden druhým pohlceni.
Choďte Duchem
16Říkám však: Duchem choďte#v. 24; n : Žijte podle Ducha; Ř 8,4 a žádost těla nedokonáte. 17Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. 18Jsteli vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. 19Skutky těla jsou zřejmé, jsou to [cizoložstvo,] smilstvo, nečistota, bezuzdnost, 20modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost,#var.: sváry, žárlivosti hněvy, soupeření,#n.: sobectví / ctižádosti (pl. – zde i dále); 2K 12,20 rozdělení, sekty,#ř.: hereze; 1K 11,19 21závisti, [vraždy,] opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.
22Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,#n.: víra 23mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. 24Ti, kdo patří Kristu [Ježíši], ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. 25Jsmeli Duchem živi,#n.: Žijemeli Duchu Ducha také následujme.#ř.: jděme v řadě 26Nehledejme marnou slávu,#ř.: Nebuďme plni prázdné chlouby; Fp 2,3 navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion má soubory cookies adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.