Galatským 4
CSP

Galatským 4

4
1Říkám však: Pokud je dědic nezletilý , v ničem se neliší od otroka, ač je pánem všeho. 2Je podřízen poručníkům a správcům až do doby předem určené otcem. 3Stejně i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme v otroctví pod živly#ř. stoicheia = prvky / principy / základní nauky / základní živly; v mimokř. nábož. učeních: elementární duchové / nadpřirozené síly / souhvězdí; Ko 2,8 světa. 4Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného#ř.: nastalého z ženy, narozeného#ř.: nastalého pod Zákonem, 5aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, a abychom přijali synovství. 6A protože jste synové, vyslal Bůh ducha#n.: Ducha svého Syna do našich#var.: vašich srdcí, ducha, který volá:#ř.: křičícího "Abba, Otče." 7Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha.#var.: Boží skrze Krista
Pavlův zápas za Galatské
8V čase, kdy jste neznali Boha, otročili jste těm, kteří svou přirozeností nejsou bohy. 9Nyní však, když jste poznali Boha, nebo spíše když jste byli od Boha poznáni, jak to, že se zase obracíte k těm slabým a ubohým živlům,#ř. stoicheia = prvky / principy / základní nauky / základní živly; v mimokř. nábož. učeních: elementární duchové / nadpřirozené síly / souhvězdí; Ko 2,8 kterým zase znovu chcete otročit? 10Zachováváte dny, měsíce, období a roky! 11Bojím se o vás, abych se pro vás nakonec nelopotil nadarmo.
12Prosím vás, bratři, buďte jako já, protože i já jsem jako vy. Ničím jste mi neublížili. 13Víte, že jsem vám poprvé v#ř.: skrze slabosti těla hlásal evangelium. 14A touto zkouškou, která se týkala mého tělesného stavu,#ř.: v mém těle jste nepohrdli ani jste se neodvrátili,#ř.: nevyplivli ale přijali jste mne jako posla#ř. angelos Božího, jako Krista Ježíše. 15Kde je tedy to vaše blahoslavenství? Neboť vám vydávám svědectví, že kdyby to bylo možné, byli byste si vyloupli oči a dali je mně. 16Takže jsem se stal vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? 17Oni#[tj. judaisté – 2,4.12] pro vás horlí, ale ne k dobrému; chtějí vás odloučit, abyste horlili pro ně. 18Je dobré horlit v dobrém vždycky, a ne jenom tehdy, když jsem u vás přítomen. 19Mé děti,#var.: dětičky; J 13,33; 1J 2,1! které opět v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus; 20chtěl bych teď být u vás a změnit svůj hlas, neboť si s vámi nevím rady.
Hagar a Sára
21Řekněte mi vy, kteří chcete být pod Zákonem: Což neslyšíte Zákon? 22Neboť je napsáno, že Abraham měl dva syny,#[tj. Izmael z Hagar (Gn 16,11–16) a Izák ze Sáry (21,2–5)] jednoho z otrokyně#n.: služky; (/-u) a druhého ze svobodné. 23Ten z otrokyně#n.: služky; (/-u) se však narodil podle těla,#v. 29; n : přirozeným způsobem ten ze svobodné skrze zaslíbení. 24Je to řečeno alegoricky: Tyto ženy jsou dvě smlouvy, jedna z hory Sinaj,#[kde byla uzavřena (Ex 19,2; 20,1–17) smlouva se zákony, které určovaly život Židů] která rodí děti do otroctví, a to je Hagar. 25Hagar je hora Sinaj v Arábii. Ta odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť ten je v otroctví se svými dětmi. 26Ale horní#[tj. nebeský; He 12,22; Zj 3,12] Jeruzalém je svobodný a ten#ř.: ta (Jeruzalém je f.; Pl 1,4p!) je naší matkou.#var.: matkou nás všech 27Neboť je napsáno: "Raduj se neplodná, která nerodíš, propukni v jásot a vykřikni ty, která nemáš porodní bolesti, protože mnoho je dětí té osamělé, více než té, která má muže." 28Vy#var.: My … jsme však, bratři, jste#var.: My … jsme jako Izák dětmi zaslíbení. 29Ale jako tenkrát ten, který byl zrozený podle těla, pronásledoval toho, který se narodil podle Ducha, tak je tomu i nyní. 30Co však praví Písmo? "Vyžeň otrokyni#n.: služky; (/-u) i jejího syna, neboť syn otrokyně#n.: služky; (/-u) nebude dědicem spolu se synem" svobodné. 31Proto, bratři, nejsme děti otrokyně, nýbrž té svobodné.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad