Galatským 3
CSP

Galatským 3

3
Zákon nebo víra?
1Ó, nerozumní Galaťané, kdo vás očaroval,#var.: + abyste nedůvěřovali pravdě vás, kterým byl před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný#var.: + mezi vámi? 2Toto jediné se chci od vás dovědět: Přijali jste Ducha na základě#ř.: ze skutků Zákona, nebo na základě#ř.: ze slyšení víry? 3To jste tak nerozumní? Začali jste Duchem, a nyní dokončujete tělem? 4Tolik jste vytrpěli#n.: prožili nadarmo? Jestliže to skutečně bylo nadarmo! 5Tedy ten, který vás vystrojuje Duchem a působí mezi vámi#ř.: ve vás mocné věci,#n.: činy; 1K 12,10 činí tak na základě#ř.: ze skutků Zákona, nebo na základě#ř.: ze slyšení víry? 6Je tomu jako s Abrahamem: "uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost."
7Vězte#He 13,23; n.: Uznejte tedy, že ti, kdo jsou z víry,#tzn. ti, jejichž život je určován vírou v Boží zaslíbení. jsou synové Abrahamovi. 8Písmo předvídalo,#ř.: vidělo dopředu; srv. Sk 2,31 že Bůh ospravedlní#ř.: ospravedlňuje pohany#n.: národy na základě#ř.: ze víry; dopředu oznámilo#ř.: dopředu ohlásilo jako evangelium Abrahamovi: "V tobě budou požehnány všechny národy." 9Takže ti, kdo jsou z víry, docházejí požehnání#ř.: jsou žehnáni s věřícím#n.: věrným Abrahamem. 10Neboť všichni ti, kteří jsou ze skutků Zákona, jsou pod prokletím, neboť je napsáno: "Proklet je každý, kdo nezůstává ve všem tom, co je napsáno v knize#ř.: svitku; Zj 1,11 Zákona, aby to činil." 11Je jasné, že Zákonem není nikdo před Bohem ospravedlňován, neboť "spravedlivý bude živ z víry". 12Zákon však není z víry, nýbrž: "Kdo ty věci#ř.: je bude činit, bude v nich živ." 13Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: "Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě." 14To proto, aby k pohanům#ř.: národům přišlo#ř.: stalo se to Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši a abychom skrze víru přijali zaslíbení#n.: zaslíbeného Ducha.
Účel Zákona
15Bratři, po lidsku#ř.: podle člověka; Ř 3,5 pravím: potvrzenou závěť#n.: smlouvu člověka nikdo neruší ani k ní nic nepřipojuje. 16Zaslíbení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku.#ř.: semeno /-i /ům; Sk 3,25 Písmo neříká: "a potomkům#ř.: semeno /-i /ům; Sk 3,25", jako by jich bylo mnoho, ale jedná se jen o jednoho: "a tvému potomku," a tím potomkem je Kristus. 17Říkám tedy toto: Zákon, jenž byl dán po čtyřech stech třiceti letech, nemůže zrušit smlouvu již předtím#var.: + Kristu právoplatně potvrzenou od Boha, a tak zmařit to zaslíbení. 18Neboť jestliže je to dědictví ze Zákona, ne již ze zaslíbení; Abrahamovi je však Bůh daroval skrze zaslíbení. 19K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli přestoupením, dokud by nepřišel potomek,#ř.: semeno /-i /ům; Sk 3,25 kterému bylo dáno zaslíbení. Byl ustanoven#ř.: přikázán skrze anděly rukou prostředníka. 20Prostředník však není jen pro jednu stranu,#ř.: však není jednoho Bůh však je jeden.
21Staví se tedy Zákon proti [Božím] zaslíbením? Rozhodně ne! Neboť kdyby byl dán Zákon, který by byl mocen obživit, byla by spravedlnost vskutku ze Zákona. 22Avšak Písmo uzavřelo všechno pod hřích, aby bylo dáno zaslíbení z víry Ježíše#n.: v Ježíše; 2,16 Krista těm, kdo věří.
23Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod Zákonem, uzavíráni#var.: uzavřeni pro#n.: až do příchodu víry; ř.: k víře víru, která měla být zjevena, 24takže se Zákon stal naším vychovatelem#ř. paidagogos; [poukaz na osobního otroka, který doprovázel chlapce a vykonával nad ním jistou míru autority, něco jako dnešní aupair; srv. 1K 4,15] ke#n.: do příchodu Krista Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. 25Když však přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli.
26Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. 27Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. 28Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. 29A jestliže jste Kristovi, jste símě#n.: potomek (sg. – viz v. 16) Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion má soubory cookies adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.