Exodus 13
CSP
13
Posvěcení prvorozených
1Pak Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2Posvěť mi mezi syny Izraele všechno prvorozené otvírající každé lůno, z lidí i z dobytka; patří to mně. 3Mojžíš tedy lidu řekl: Pamatujte#h. inf. namísto impv. vyjadřuje důrazný příkaz a obvykle uvádí vysvětlení, jak se má plnit; 20,8; Dt 24,9 na tento den, kdy jste vyšli z Egypta z domu otroctví,#h.: otroků; 20,2; Dt 5,6p neboť silnou rukou vás Hospodin vyvedl z toho místa. Proto nebudete jíst nic kvašeného. 4Dnes vycházíte, v měsíci ábíbu. 5Až tě Hospodin uvede do země Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Chivejců a Jebúsejců, o které přísahal tvým otcům, že ti ji dá, do země oplývající mlékem a medem, budeš v tomto měsíci konat tuto službu: 6Sedm dnů budeš jíst nekvašené chleby; sedmý den bude Hospodinův svátek. 7Nekvašené chleby se budou jíst po sedm dnů. Neukáže se u tebe nic kvašeného, ani se u tebe na celém tvém území neukáže kvas. 8A v onen den svému synu oznámíš: To je kvůli tomu, co mi Hospodin prokázal, když jsem vycházel z Egypta. 9A budeš to mít za znamení na ruce a za připomínku mezi očima, aby Hospodinův zákon byl ve tvých ústech, protože silnou rukou tě Hospodin vyvedl z Egypta. 10A toto ustanovení budeš zachovávat v jeho určený čas rok co rok.#h.: ze dnů na dny; 1S 1,3!
11Až tě Hospodin uvede do země Kenaanců, jak přísahal tobě a tvým otcům, a ti ji dá, 12pak všechno, co otvírá lůno, převedeš Hospodinu. Všechno prvorozené z tvého dobytka, co bude mužského pohlaví, bude patřit Hospodinu. 13Každého prvorozeného osla vyplatíš beránkem, a nemůžešli vyplatit, zlomíš mu vaz. Každého prvorozeného mezi svými syny vyplatíš. 14Až se tě později tvůj syn zeptá, co to znamená, řekneš mu: Silnou rukou nás Hospodin vyvedl z Egypta, z domu otroctví.#h. inf. namísto impv. vyjadřuje důrazný příkaz a obvykle uvádí vysvětlení, jak se má plnit; 20,8; Dt 24,9 15A protože se farao zatvrdil a nechtěl nás propustit, Hospodin pobil v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozených u lidí až po prvorozené z dobytka. Proto všechny samce otvírající lůno obětuji Hospodinu a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím. 16Bude to znamením na tvé ruce a značkou mezi tvýma očima, protože silnou rukou nás Hospodin vyvedl z Egypta.
Bůh vede lid k moři
17Když farao propustil lid, Bůh je nevedl cestou do pelištejské země, i když byla kratší. Bůh totiž řekl: Aby lid nelitoval, když uvidí hrozící boj, a nevrátil se do Egypta. 18Bůh tedy vedl lid oklikou,#h.: + cestou pustinou k Rákosovému moři. Tak synové Izraele vystoupili sešikovaní z egyptské země. 19Mojžíš s sebou vzal Josefovy kosti, protože Josef syny Izraele slavnostně zapřísahal slovy: Bůh vás jistě navštíví, pak s sebou odsud vyneste mé kosti. 20I vyrazili ze Sukótu a utábořili se v Étamu na okraji pustiny. 21Hospodin šel před nimi ve dne v oblakovém sloupu, aby je cestou vedl, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil; tak mohli jít ve dne i v noci. 22Neodňal od lidu oblakový sloup ve dne, ani ohnivý sloup v noci.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad